/r1/ Förordning (1988:745) om särskilda insatser för tonsättare och fonogramartister;

SFS nr
1988:745
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS1989:500
Upphävd
1989-07-01

1 § Tonsättare och andra upphovsmän på musikområdet samt
fonogramartister kan få bidrag av statsmedel enligt föreskrifterna i
denna förordning.

2 § Bidrag kan lämnas till den som är svensk medborgare eller
stadigvarande vistas i Sverige.

3 § Ändamålet med bidraget skall i första hand vara att ge mottagaren
arbetsmässig trygghet.

4 § Frågor om bidrag prövas av konstnärsnämnden. Bidrag får lämnas även
utan ansökan.

5 § Beslut av konstnärsnämnden enligt denna förordning får inte
överklagas.

6 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får
meddelas av konstnärsnämnden.