Förordning (1988:762) med instruktion för rikspolisstyrelsen

SFS nr
1988:762
Departement/myndighet
Civildepartementet PO
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:773
Upphävd
1989-10-01

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 § Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för
polisväsendet. Grundläggande bestämmelser om styrelsens uppgifter finns
i 7 § första stycket polislagen (1984:387).

Styrelsen är chefsmyndighet för statens kriminaltekniska laboratorium.

2 § Utöver vad som följer av polislagen (1984:387), polisförordningen
(1984:730), förordningen (1985:751) om utbildning och forskning inom
polisväsendet eller av andra föreskrifter skall rikspolisstyrelsen
särskilt

1. verka för ett förtroendefullt förhållande mellan polisen och
allmänheten,

2. utarbeta planer för polisväsendets beredskapsplanläggning,

3. föra centrala polisregister och

4. vara nationell byrå för internationella kriminalpolisorganisationen
(Interpol) och upprätthålla de förbindelser som behövs med utländska
polismyndigheter.

Samordningsuppgifter

3 § Rikspolisstyrelsen skall svara för samordning av

1. den polisiära planläggningen hos civilbefälhavarna,

2. polisens åtgärder mot brottslighet i samband med otillåten inresa
eller vistelse i landet,

3. polisens planering för sådana särskilda händelser där intresset av
samordnade insatser är särskilt framträdande och

4. de statliga myndigheternas medverkan i ambulans- och
räddningsflygtjänsten samt fjällräddningstjänsten.

Polisledning

4 § Rikspolisstyrelsen får utöva polisledning i fråga om

1. polisverksamhet rörande brott mot rikets säkerhet,

2. bevaknings- och säkerhetsarbete i samband med statsbesök och liknande
händelser,

3. polisverksamhet som bedrivs med hjälp av flyg,

4. spaning mot och, om det finns särskilda skäl för det, utredning av
narkotikabrottslighet, ekonomisk brottslighet och annan brottslighet, om
brottsligheten är av särskilt grov beskaffenhet och har riksomfattande
karaktär eller internationell anknytning,

5. spaning mot och utredning av brottslighet som riktar sig mot
postverket, om spaningen eller utredningen kräver särskild kännedom om
postverkets rutiner vid postbefordran,

6. bearbetning i spanings- och utredningssyfte av sådan information om
brottslighet som finns tillgänglig hos styrelsen,

7. polisverksamhet som föranleds av transporter av kärnämne eller
kärnavfall och

8. spaning efter intagna i kriminalvårdsanstalt som avvikit från
verkställigheten av straff för sådan brottslighet som avses i 4, om det
finns särskilda skäl för styrelsen att utöva polisledningen.

5 § När rikspolisstyrelsen leder polisverksamhet skall styrelsen, i den
utsträckning som behövs för att verksamheten skall kunna bedrivas
effektivt, samarbeta med de regionala och lokala polismyndigheter som
berörs. Styrelsen skall därvid fortlöpande lämna upplysningar till de
regionala och lokala polismyndigheterna om förhållanden som har
betydelse för dessa myndigheters verksamhet.

Polisförstärkning

6 § För sådan polisverksamhet som avses i 4 § får rikspolisstyrelsen
tillkalla polisförstärkning från de lokala polismyndigheterna i den
utsträckning som regeringen beslutar.

7 § Om en länsstyrelse begär det, skall rikspolisstyrelsen i mån av
resurser lämna förstärkning vid spaning eller utredning som leds av en
lokal eller en regional polismyndighet.

8 § Behövs polisförstärkning från ett län till ett annat och kan de
länsstyrelser som berörs inte enas i frågan, får rikspolisstyrelsen
besluta i saken.

Styrelsen får beordra poliser som är elever vid polishögskolan att
tjänstgöra som polisförstärkning, om det finns särskilda skäl för det.

Föreskriftsrätt m.m.

9 § Rikspolisstyrelsen skall utfärda allmänna råd om polisverksamheten i
den utsträckning som detta behövs för att uppnå planmässighet,
samordning och rationalisering av polisens arbete.

10 § När enhetlighet behövs, får rikspolisstyrelsen meddela föreskrifter
om

1. ekonomiadministrativa och personaladministrativa rutiner inom
polisväsendet,

2. förbindelsetjänsten inom polisväsendet,

3. beväpning och övrig personlig utrustning för poliser och annan
personal inom polisväsendet,

4. användningen av sådan materiel för polisverksamheten som
rikspolisstyrelsen anskaffar,

5. säkerheten i samband med automatisk databehandling inom
polisväsendet,

6. de gemensamma informationssystemen för polisväsendet,

7. polisväsendets beredskapsplanläggning,

8. polismyndigheternas samarbete med utländska polismyndigheter och

9. rekryteringsverksamheten inom polisväsendet.

Uppdragsverksamhet

11 § Rikspolisstyrelsen får efter medgivande av regeringen i särskilt
fall bedriva uppdragsverksamhet i fråga om säkerhetsskydd och annat
säkerhetsarbete.

Verksförordningens tillämpning

12 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på
rikspolisstyrelsen.

Rikspolisstyrelsens ledning

13 § Rikspolischefen är chef för rikspolisstyrelsen.

Överdirektören är rikspolischefens ställföreträdare. Detta gäller dock
inte i fall som anges i 14 §.

14 § I frågor som gäller polisverksamhet rörande brott mot rikets
säkerhet är den avdelningschef som leder rikspolisstyrelsens avdelning
för säkerhetsfrågor rikspolischefens ställföreträdare. Om varken
rikspolischefen eller avdelningschefen är i tjänst, sköts
rikspolischefens uppgifter av den byråchef vid avdelningen som
rikspolischefen bestämmer.

Styrelsen

15 § Rikspolisstyrelsens styrelse består av högst åtta personer,
rikspolischefen medräknad. Rikspolischefen är styrelsens ordförande.

Chefen eller, vid förfall för denne, biträdande chefen för
utrikesdepartementets politiska avdelning är styrelsens sakkunnige i
utrikespolitiska frågor. Den sakkunnige får för ett visst tillfälle
sätta någon annan i sitt ställe.

Den sakkunnige får vara närvarande och yttra sig vid styrelsens
sammanträden i frågor som rör verksamheten vid rikspolisstyrelsens
avdelning för säkerhetsfrågor och som inte avser frågor om utlämnande av
uppgifter enligt personalkontrollkungörelsen (1969:446).

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Särskilda bestämmelser gäller om styrelsens sammansättning och om
beslutförhet vid handläggning av frågor enligt
personalkontrollkungörelsen.

Organisation

16 § Inom rikspolisstyrelsen finns tre avdelningar, en för polisfrågor,
en för administrativa frågor och en för säkerhetsfrågor. Varje avdelning
leds av en avdelningschef.

Till avdelningen för administrativa frågor hör en polishögskola, som
förestås av en rektor.

Inom avdelningen för säkerhetsfrågor finns ett sekretariat och två
byråer. Sekretariatet och varje byrå förestås av en byråchef.

Hos styrelsen finns också en verksjurist och en professor för
polisforskning.

Personalföreträdare

17 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
rikspolisstyrelsen. Personalföreträdare får även den vara som är
anställd i den lokala polisorganisationen.

Den som har utsetts att vara personalföreträdare får medverka i den
personalansvarsnämnd som anges i 18 § också när nämnden behandlar frågor
som rör anställda vid statens kriminaltekniska laboratorium eller vid
den lokala polisorganisationen.

Personalansvarsnämnden

18 § Personalansvarsnämnden vid rikspolisstyrelsen prövar frågor som
anges i 19 § verksförordningen (1987:1100) för tjänstemän vid
rikspolisstyrelsen, statens kriminaltekniska laboratorium och den lokala
polisorganisationen.

Nämnden består — förutom av rikspolischefen och personalföreträdarna —
av chefen för avdelningen för polisfrågor, verksjuristen och tre andra
särskilt utsedda ledamöter. Rikspolischefen är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är
närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

19 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) finns i
personalkontrollkungörelsen (1969:446) särskilda bestämmelser om
styrelsens uppgifter.

Ärendenas handläggning

20 § Beslut som innebär utövande av polisledning får fattas utan
föredragning.

Tjänstetillsättning m.m.

21 § Rikspolischefen och överdirektören förordnas av regeringen för en
bestämd tid.

Tjänster som avdelningschef, verksjurist, rektor och professor samt
byråchef vid avdelningen för säkerhetsfrågor tillsätts av regeringen
efter anmälan av rikspolischefen.

Andra tjänster tillsätts av rikspolisstyrelsen.

22 § Bestämmelserna i 7 § första stycket inrättandeförordningen
(1985:915) gäller inte i fråga om polistjänster vid styrelsen. Sådana
tjänster inrättas av regeringen.

23 § Andra styrelseledamöter än rikspolischefen utses av regeringen för
en bestämd tid. Detsamma gäller de ledamöter av personalansvarsnämnden
som utses särskilt.

Bisysslor

24 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av rikspolisstyrelsen även i
fråga om avdelningschefer, verksjurist, rektor och professor samt
byråchefer vid avdelningen för säkerhetsfrågor.