Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

SFS nr
1988:764
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:471

Allmänna föreskrifter

1 § Denna förordning ska tillämpas på statligt stöd till
näringslivet i form av lån och bidrag, i den mån regeringen
föreskriver det.

Bestämmelserna i 22 och 23 §§ ska dock tillämpas på allt
statligt stöd som omfattas av artikel 107 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt. Bestämmelserna i 18–20 §§
gäller för allt statligt stöd som omfattas av kommissionens
förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av
mindre betydelse. Förordning (2013:471).

2 § Stöd lämnas endast, om sökanden inte själv kan tillgodose det
finansieringsbehov stödet skall täcka och banker eller andra
kreditinstitut som står under Finansinpektionens tillsyn bedöms ej
kunna eller vilja tillgodose behovet. Förordning (1993:1292).

3 § Vid prövningen av om stöd skall lämnas, skall stödmyndigheten
ta hänsyn till om sökanden tidigare i annan ordning har beviljats
statligt stöd.

4 § Stöd skall lämnas endast om verksamheten bedöms vara eller
kunna bli lönsam från företagsekonomisk synpunkt.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan dock,
om det är av avgörande betydelse ur bl. a. sysselsättningspolitiska
eller regionalpolitiska aspekter, medge att stöd lämnas även i annat
fall.

5 § Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande
redan påbörjats. Om synnerliga skäl föreligger, kan dock
stödmyndighet bevilja stöd till en redan påbörjad åtgärd.

6 § Ansökan om stöd skall ske skriftligen. Sökanden skall lämna
stödmyndigheten de uppgifter och göra den utredning som
myndigheten bestämmer.

7 § Beslut om stöd skall innehålla uppgift om

1. mottagare av stödet,

2. stödets art och ändamål,

3. stödets omfattning,

4. för stödet ställda säkerheter (i fråga om lån),

5. mottagarens skyldighet att lämna uppgift om stödets
användning,

6. övriga villkor för stödet. Förordning (1997:1017).

8 § Beslut om stöd förfaller om stödet inte tas i anspråk inom sex
månader efter dagen för beslutet eller, om stödmyndigheten fastställt
en lyftningsplan för stödet, detta inte tas i anspråk enligt planen.
Föreligger särskilda skäl kan stödmyndigheten förlänga den tid inom
vilken stödet sålunda skall tas i anspråk.

9 § Den som beviljats stöd skall

1. efter anmaning lämna stödmyndigheten en skriftlig
redovisning för den verksamhet stödet gäller och för stödets
utnyttjande samt i förekommande fall lämna en plan för det
fortsatta utnyttjandet,

2. ge myndigheten eller den som myndigheten utser tillfälle att
granska verksamheten och på begäran lämna ytterligare uppgifter
om verksamheten.

Redovisning enligt första stycket 1 skall avse de tider och
lämnas vid de tidpunkter myndigheten bestämmer.

Den som beviljats lån skall också utan dröjsmål underrätta
stödmyndigheten innan beslut fattas om

– överlåtelse av någon betydande del av anläggningstillgångar,
licenser, patent eller andra liknande tillgångar i
verksamheten,

– upptagande av större lån,

– större borgensåtaganden,

– nedläggning av väsentlig del av verksamheten,

– ägarbyte,

– företagsombildning och

– annan åtgärd av motsvarande betydelse.
Förordning (1997:1017).

10 § Stödmyndigheten får medge att annan träder i
stödmottagarens ställe. För ansökan om övertagande av stöd
gäller 6 §. Förordning (1997:1017).

Särskilda föreskrifter om garantier

11 § har upphävts genom förordning (1997:1017).

12 § har upphävts genom förordning (1997:1017).

13 § har upphävts genom förordning (1997:1017).

14 § har upphävts genom förordning (1997:1017).

15 § har upphävts genom förordning (1997:1017).

Särskild föreskrift om lån

16 § För lån skall, om inte annat särskilt föreskrivs, ställas de
säkerheter som med hänsyn till stödets ändamål, sökandens
ekonomiska ställning och övriga omständigheter bedöms skäliga.
Om ställda säkerheter försämras väsentligt, får lånet sägas upp till
omedelbar betalning.

Särskilda föreskrifter om lån och bidrag

17 § Beslut om bidrag skall omedelbart hävas och statligt lån skall
sägas upp till omedelbar betalning om

1. stödet beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av
sökanden,

2. den som beviljats stöd på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som
gäller för stödet eller

3. om annat sådant förhållande inträffar som innebär att låntagaren
med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte bör få ha kvar
detta.

Vid förhållande som i första stycket 1 eller 2 sägs får bidraget eller
avskrivet lånebelopp krävas tillbaka inom tio år från det att
bidrags- eller lånebeloppet betalades ut.

Stöd av mindre betydelse

18 § Av artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006
framgår att stöd av mindre betydelse inte kan lämnas under
vissa förutsättningar. Förordning (2007:804).

19 § Innan ett stöd av mindre betydelse beviljas ska det
stödmottagande företaget lämna en skriftlig redogörelse för
allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått under de
två föregående beskattningsåren och det innevarande
beskattningsåret. Redogörelsen ska därutöver innehålla
information om eventuellt annat stöd som företaget ansökt om
eller beviljats och som avser samma stödberättigade kostnader
som är aktuella för det nya stödet av mindre betydelse.

Det framgår av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 att i
fråga om stöd som beviljas inom ramen för en garantiordning, i
form av en garanti som finansieras från EU:s budget genom
Europeiska investeringsfonden, varje stödmottagare ska intyga
att det sammanlagda stöd av mindre betydelse som stödmottagaren
fått inte överstiger det i förordningen angivna stödtaket.

Stödet får enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006
inte beviljas förrän det kontrollerats att det inte medför att
det totala stöd av mindre betydelse som företag får under det
innevarande beskattningsåret och de två föregående
beskattningsåren överskrider det i förordningen angivna
stödtaket. Förordning (2007:804).

20 § Det totala stöd av mindre betydelse som lämnas till ett
företag får enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006
inte överstiga 200 000 euro under en period av tre
beskattningsår. Ett företag som är verksamt inom
vägtransportsektorn får enligt samma förordning inte lämnas
stöd av mindre betydelse som överstiger 100 000 euro under en
period om tre beskattningsår.

När det gäller stöd i form av lån, kapitaltillskott och
riskkapitalåtgärder samt stöd som ges inom ramen för en
garantiordning finns bestämmelser om hur stödets storlek ska
beräknas i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006.

Stöd av mindre betydelse får enligt kommissionens förordning
(EG) nr 1998/2006 inte lämnas till ett företag som samtidigt
beviljas stöd enligt andra unionsbestämmelser om detta, för
samma stödberättigande kostnader, leder till en högre stödnivå
än den som är tillåten enligt dessa unionsbestämmelser.

I samband med att ett stöd av mindre betydelse lämnas ska
företaget upplysas om att stödet har karaktären av stöd av
mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006. Detta gäller dock inte om stödet lämnas inom ramen
för en sådan garantiordning som avses i 19 §.
Förordning (2010:644).

Övriga föreskrifter med anledning av Europeiska unionens
regler om statsstöd

21 § Har upphävts genom förordning (2013:471).

22 § Statliga myndigheter ska till Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser lämna uppgifter
för uppföljning av befintliga stöd. Förordning (2013:471).

23 § Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser får meddela närmare föreskrifter om statliga
myndigheters upplysningsskyldighet enligt 22 §.
Förordning (2009:151).

Övriga föreskrifter

24 § Om avgifter för statliga lån finns bestämmelser i förordningen
(1983:737) om avgift för administration av vissa statliga lån.
Förordning (2001:52).

25 § De myndigheter som bevakar statens rätt i fråga om beviljat
stöd får i samband med ackord eller annars efterge denna rätt om
kapitalbeloppet eller, i fråga om flera förfallna fordringar hos
samme gäldenär, det sammanlagda kapitalbeloppet inte överstiger
1 000 000 kronor. Förordning (2001:52).

26 § Beslut om statligt stöd till näringslivet får överklagas
endast om regeringen särskilt har föreskrivit det.
Förordning (2007:804).

Övergångsbestämmelser

1988:764

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

2. Genom förordningen upphävs regeringsbeslutet den 30 juni 1983
om statlig garanti för säsongskrediter till läderskoföretag.

1993:1292

Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
(I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646)

1994:1592

Denna förordning träder i kraft den dag då lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i
kraft. Äldre föreskrifter skall dock tillämpas i de fall där lagen
(1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) skall
fortsätta att tillämpas enligt övergångsbestämmelserna till lagen
(1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska
unionen.

2006:199

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006 och tillämpas på
stöd som beviljats efter den 31 mars 2006.