Förordning (1988:776) om försöksverksamhet med statsbidrag till särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens och Norrbottens län

SFS nr
1988:776
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1025
Upphävd
2010-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1157

1 § Statsbidrag får under tiden den 1 juli 1992–den 30 juni 1993 lämnas
enligt denna förordning till åtgärder för ett intensifierat skogsbruk i
Västerbottens läns inland och i Norrbottens läns inland och östra delar.

Den närmare avgränsningen av områdena görs i föreskrifter som meddelas
av Skogsstyrelsen. Förordning (1992:620).

2 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel till skogsägares kostnader
för sådana skogsvårdsåtgärder som går utöver de krav som ställs i
skogsvårdslagen (1979:429) samt till skogsägares kostnader för
rådgivning och andra tjänster i skogsbruket.

Bidrag lämnas inte till staten, förvaltare av kyrklig jord eller
juridiska personer som bedriver skogsindustriell verksamhet.

Bidrag lämnas inte till skogsdikning och byggande av skogsvägar.
Förordning (1992:620).

3 § Bidrag lämnas under förutsättning att skogsägaren förbinder sig att
inom tre år från beslutet om bidrag avverka skog i en omfattning som är
lämplig med hänsyn till skogstillståndet på brukningsenheten och
förhållandena i övrigt.

4 § Bidrag enligt denna förordning lämnas bara om stöd till åtgärden
inte lämnas enligt förordningen (1979:792) om statligt stöd till
skogsbruket.

5 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
Skogsstyrelsen.

Vid prövningen skall hänsyn tas till naturvårdens och andra
allmänna intressen. Förordning (2005:1157).

6 § Skogsstyrelsens beslut får inte överklagas.
Förordning (2005:1157).

7 § I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt förordningen
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet i tillämpliga delar med
undantag för 2, 6, 8 och 10 §§.

8 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
får meddelas av skogsstyrelsen.

9 § har upphävts genom förordning (1992:620).

Övergångsbestämmelser

1992:620

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Äldre bestämmelser gäller i fråga om stöd som har beviljats före
ikraftträdandet.

2005:1157

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som
meddelats före den 1 januari 2006. Ärenden som inte har
avgjorts före den 1 januari 2006 skall överlämnas till
Skogsstyrelsen.