Lag (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier

SFS nr
1988:777
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1988-06-14

1 § Denna lag gäller statliga garantier som

— har lämnats före den 1 juli 1988 för lån och krediter med stöd av de
författningar som anges i bilaga till denna lag och

— inte tidigare förenats med garantiavgift.

2 § Till täckning av statens kostnader för administration och förluster
på grund av garantier som avses i 1 § skall långivaren årligen betala en
avgift till staten.

Avgiften beräknas till en viss andel av den utestående garanterade
kapitalskulden per den 1 juli varje år enligt vad regeringen närmare
föreskriver.

3 § Föreskrifter om tid och sätt för betalningen av avgiften meddelas av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

/r4/ Bilaga

1 Kungörelsen (1948:367) med vissa bestämmelser rörande statlig garanti
för lån till yttre och inre rationalisering på jordbrukets område m. m.
2 Kungörelsen (1954:311) om statlig garanti för uppförande av lagerhus
m. m. för jordbruksändamål
3 Kungörelsen (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning
4 Rennäringsförordningen (1971:438)
5 Förordningen (1977:387) om investeringsgaranti
6 Förordningen (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom
specialstålindustrin m. m.
7 Förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets
rationalisering
8 Förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd
9 Förordningen (1978:507) om industrigarantilån
10 Förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets
rationalisering, m. m.
11 Förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens
rationalisering
12 Förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket
13 Förordningen (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur
14 Förordningen (1981:537) om statligt stöd till näringslivet
15 Förordningen (1981:661) om strukturgarantier, m. m.
16 Förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m.
17 Förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och
introduktion av ny energiteknik, m. m.
18 Kungörelsen den 11 juni 1948 (nr 342) angående statligt stöd
till jordbrukets yttre och inre rationalisering m. m. Lag (1990:611).
19 Kungörelsen (1963:305) om statligt kreditstöd till förvärv och
drift av jordbruk m. m. Lag (1990:611).
20 Kungörelsen (1967:443) om statlig garanti för lån till
maskinhållning inom jordbruket m. m. Lag (1990:611).
21 Kungörelsen (1967:453) om statligt stöd till jordbrukets
rationalisering m. m. Lag (1990:611).

Övergångsbestämmelser

1988:777

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Avgift för garantier enligt författningarna 3,5,6,8,9,15 och 17 i
bilagan betalas första gången för det första halvåret 1989 och
beräknas på den utestående garanterade kapitalskulden vid
ingången av samma år. Avgift för garantier enligt övriga
författningar i bilagan betalas första gången för budgetåret
1990/91 och beräknas på den utestående garanterade
kapitalskulden per den 1 juli 1990.

1990:611

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Avgift för garanti enligt författningarna 18 — 21 i bilagan betalas
första gången för budgetåret 1990/91 och beräknas på den utestående
garanterade kapitalskulden per den 1 juli 1990.