Förordning (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier

SFS nr
1988:778
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1988-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:1006
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1195

1 § Avgiften enligt 2 § lagen (1988:777) om avgifter för vissa
statliga garantier skall beslutas av den garantiförvaltande
myndigheten.

Avgiften skall fastställas så att statens beräknade kostnader för
administration och förluster för respektive garantislag kan täckas.

Andra garantiförvaltande myndigheter än Statens bostadskreditnämnd
och Exportkreditnämnden skall samråda med Riksgäldskontoret om
metoder för beräkning av avgifter. Förordning (1996:1195).

2 § Riksrevisionsverket meddelar föreskrifter om tid och sätt för
betalning av avgiften.