Förordning (1988:78) med instruktion för Luftfartsverket

SFS nr
1988:78
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-02-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1120
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:290

Luftfartsverkets uppgifter

1 § Luftfartsverket är central förvaltningsmyndighet med ett
samlat ansvar, sektorsansvar, för den civila luftfarten.

Luftfartsverket skall verka för att de transportpolitiska målen
uppnås.

Verkets huvuduppgifter är att

1. främja utvecklingen av den civila luftfarten,

2. ansvara för drift och utveckling av statens flygplatser för
civil luftfart,

3. utöva tillsyn över flygsäkerheten för den civila luftfarten,

4. svara för skyddet av miljön mot föroreningar från civil
luftfart,

5. ansvara för flygtrafiktjänst i fred för civil och militär
luftfart och utbilda flygledare,

6. ombesörja beredskapsplanläggning för civila flygtransporter,

7. verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers
behov inom den civila luftfarten,

8. ha samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet inom
luftfarten.

Luftfartsverket får överlåta åt annan att ombesörja verksamhet
som avses i tredje stycket 2. Förordning (2002:19).

2 § Luftfartsverket skall verkställa utredningar och medverka
vid tillkomsten av luftfartsöverenskommelser med annat land
samt övervaka tillämpningen av sådana överenskommelser.

Luftfartsverket får överlägga med luftfartsmyndigheter i
andra länder och handlägga ärenden som rör den civila
luftfartsorganisationen (ICAO), den europeiska civila
luftfartskonferensen (ECAC) och den europeiska organisationen
för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol). Ärenden av större
ekonomisk eller utrikes- eller luftfartspolitisk betydelse
skall alltid underställas regeringen.

Luftfartsverket ansvarar i samråd med Rikspolisstyrelsen för
ett nationellt program för förebyggande av brott mot den
civila luftfartens säkerhet. Förordning (1997:235).

Luftfartsverket företräder staten vid domstol

3 § Inom sitt verksamhetsområde företräder luftfartsverket staten vid
domstol.

Affärsverkskoncernen

3 a § Luftfartsverket och de företag där staten genom verket direkt
eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en
affärsverkskoncern. Förordning (1990:955).

Luftfartsverkets ledning

4 § Luftfartsverket leds av en styrelse. Den består av minst fem och
högst åtta personer. I styrelsen ingår dessutom verkets
generaldirektör och personalföreträdarna vid verket.

En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.
Förordning (1996:330).

Organisation

5 § Inom luftfartsverket finns ett huvudkontor som består av luftfarts-
inspektionen och de andra enheter som luftfartsverket bestämmer.

Vid verket finns en personalansvarsnämnd. Förordning (1990:955).

6 § Inom luftfartsverket finns vidare flygplatser, flygstationer,
flygtrafiktjänstenheter och luftfartsinspektionens distriktskontor.

7 § Varje enhet vid huvudkontoret leds av en chef.
Förordning (1990:955).

8 § En av cheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Chefen för
luftfartsinspektionen har en ställföreträdare. Förordning (1990:955).

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 § Styrelsen ansvarar för luftfartsverkets verksamhet.

Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare tas till
vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där verket
förvaltar statens aktier eller andelar. Förordning (1990:955).

10 § Styrelsen skall särskilt

1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,

2. bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och koncernens
företag skall ske,

3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn
till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken,

4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta
ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika
delar. Förordning (1990:955).

11 § har upphävts genom förordning (1997:7).

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

12 § Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de
riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar. Detta gäller dock inte
i sådana fall då chefen för luftfartsinspektionen har ansvaret enligt
15 §. Förordning (1990:955).

13 § Det ingår i generaldirektörens uppgifter

1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa
styrelsens beslut,

2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen,
personalansvarsnämnden eller chefen för luftfartsinspektionen,

3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra
myndigheters kontakter med verket underlättas genom en god service och
tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt
språk i verkets skrivelser och beslut. Förordning (1990:955).

14 § Generaldirektören skall också se till att verkets personalpolitik
motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta innebär bl. a. att
jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas och att de anställda
skall vara väl förtrogna med målen för verksamheten.

Ansvar och uppgifter för chefen för luftfartsinspektionen

15 § Chefen för luftfartsinspektionen ansvarar för och beslutar i

1. sådana frågor om fastställande av säkerhetsnormer för den civila luftfarten
och dess markanordningar som ankommer på luftfartsverket samt frågor om tillsyn
över efterlevnaden av dessa normer,

2. frågor om övervakning av den civila luftfarten och dess markanordningars
tillförlitlighet från flygsäkerhetssynpunkt,

3. sådana frågor om undersökning av luftfartsolyckor som ankommer på luftfarts-
verket. Förordning (1990:955).

Redovisning och medelsförvaltning

16 § Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av verkets
medel är organiserade på ett tillfredsställande sätt.

Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande
föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

16 a § Verkets medel får inte lånas ut till företag i affärsverkskoncernen
utan regeringens medgivande i varje särskilt fall. Förordning (1990:955).

Intern revision

17 § Generaldirektören skall genom intern revision vaka över att verksamheten
i affärsverkskoncernen bedrivs effektivt, författningsenligt och också i övrigt
ändamålsenligt.

Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.
Förordning (1990:955).

Extern revision

18 § Styrelsen skall se till att Riksrevisionen får de
uppgifter som behövs för revisionen av affärsverkskoncernen.
Förordning (2003:290).

Luftfartsverkets föreskrifter m.m.

19 § Innan Luftfartsverket beslutar en föreskrift eller ett
allmänt råd enligt författningssamlingsförordningen (1976:725),
skall det

1. noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden,

2. utreda föreskriftens eller det allmänna rådets
kostnadsmässiga och andra konsekvenser och dokumentera
utredningen i en konsekvensutredning,

3. lämna statliga myndigheter, kommuner, landsting,
organisationer och andra som kostnadsmässigt eller på något
annat betydande sätt berörs samt Ekonomistyrningsverket
tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen,

4. begära regeringens medgivande att besluta föreskriften om
den leder till inte oväsentligt ökade kostnader för dem som
berörs.

Föreligger det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller
hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift
eller ett allmäntråd inte beslutas, får vad som sägs i första
stycket 2-4 anstå till efter beslutet.

Första stycket 2-4 gäller inte föreskrifter som uteslutande rör
verksamheten inom verket eller föreskrifter om avgifter för
vilka samrådsskyldighet föreligger enligt 7 §
avgiftsförordningen (1992:191). Första stycket 4 gäller heller
inte i fråga om föreskrifter som beslutas av verket

– med stöd av luftfartsförordningen (1986:171) och som gäller
flygsäkerhet eller 38 § förordningen (1986:172) om
luftfartsregistret m.m.,

– för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser och
som inte går utöver vad som följer av förpliktelserna.

Luftfartsverket skall se till att de kostnadsmässiga
konsekvenserna begränsas också när det utövar tillsyn.
Förordning (1998:429).

20 § Luftfartsverket skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de närmare föreskrifter som behövs om verkets organisation och
formerna för verkets verksamhet. Om föreskrifterna gäller styrelsen
eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de
beslutas av styrelsen.

21 § Luftfartsverket skall fortlöpande se över sina föreskrifter och
pröva om de behövs och om de är lämpligt utformade.

Att verket skall ha en förteckning över sina föreskrifter m. m. och
hur förteckningen skall utformas framgår av 18 c §
författningssamlingsförordningen (1976:725). Förordning (1994:1319).

Inhämtande av uppgifter

22 § När luftfartsverket skall hämta in uppgifter från enskilda, kommuner
eller landstingskommuner skall verket sträva efter att begränsa och förenkla
uppgiftslämnandet.

Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:668) om statliga
myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

Personalföreträdare

23 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på luftfarts-
verket.

Personalansvarsnämnden

24 § Följande frågor skall prövas av personalansvarsnämnden:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden,
dock inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning.

Nämnden består — förutom av personalföreträdarna — av
generaldirektören, ordförande, samt tre andra ledamöter som utses
av styrelsen. En av ledamöterna skall vara jurist.
Förordning (1994:1083).

Ärendenas handläggning

25 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst
tre av de andra ledamöterna är närvarande.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter, däribland juristen, är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

26 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden, generaldirektören och minst så många andra ledamöter
som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

27 § Generaldirektören och chefen för luftfartsinspektionen får i lämplig
utsträckning delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.
Förordning (1990:955).

28 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Luftfartsverkets beslut

29 § I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar

— dagen för beslutet,

— beslutets innehåll,

— vem som har fattat beslutet,

— vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i
avgörandet,

— vem som har varit föredragande.

Avgifter

29 a § Luftfartsverket får i affärsverksamheten ta ut avgifter,
besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.
Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga
avgifter. Lag (1998:1418).

Anställningar m.m.

30 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande i
styrelsen. Förordning (1996:763).

31 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en
bestämd tid.

Anställningen som chef för Luftfartsinspektionen beslutas av
regeringen efter anmälan av generaldirektören. Anställningen får
begränsas att gälla längst till och med en viss tidpunkt.

Övriga anställningar beslutas av verket. Förordning (1995:591).

32 § har upphävts genom förordning (1995:591).

33 § har upphävts genom förordning (1996:330).

34 § har upphävts genom förordning (1996:330).

Överklagande

35 § Luftfartsverkets beslut i personalärenden får överklagas
hos regeringen, om något annat inte följer av

1. lagen (1971:309) om behörighet för allmän
förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,

2. lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga
eller

3. andra föreskrifter.

Luftfartsverkets beslut som rör antagning till utbildning i
flygtrafikledningstjänst får inte överklagas.

Verkets beslut i andra ärenden får överklagas endast om det

1. följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen
(1986:223) eller

2. i en föreskrift särskilt hänvisas till 22 a §
förvaltningslagen.

Om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och det
inte finns särskilda föreskrifter om överklagande, får dock
beslutet överklagas hos regeringen. Förordning (1998:1029).

36 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut får luftfartsverket föreskriva
att sådana beslut i personalärenden som en lägre chef meddelar, skall över-
prövas av en högre chef, om den som beslutet angår begär det inom viss tid.
När en sådan föreskrift finns, tillämpas 35 § första stycket endast på den
högre chefens beslut.

Särskilda föreskrifter med hänsyn till totalförsvaret m.m.

37 § Föreskrifter om Luftfartsverkets medverkan i
totalförsvaret finns i förordningen (2002:472) om åtgärder för
fredstida krishantering och höjd beredskap. För att säkerställa
att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten
skall Luftfartsverket samråda med Försvarsmakten,
Krisberedskapsmyndigheten och med övriga berörda
totalförsvarsmyndigheter. Förordning (2002:477).

38 § För flygtrafiktjänst som är av betydelse för Försvarsmakten
fastställer regeringen ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan
Luftfartsverket och Försvarsmakten. Förordning (1994:667).

38 a § Luftfartsverket skall samråda med Statens räddningsverk
i frågor som rör transport av farligt gods. Luftfartsverket
skall vidare tillsammans med Statens räddningsverk och
Sjöfartsverket verka för att de nationella och internationella
säkerhetsföreskrifterna för transport av farligt gods samordnas
mellan transportslagen och att myndigheternas arbete inom
området transport av farligt gods även i övrigt samordnas.
Luftfartsverket deltar i det råd för transport av farligt gods
som anges i 10 a § förordningen (1988:1040) med instruktion för
Statens räddningsverk. Förordning (1998:742).

39 § Luftfartsverket skall inom sitt verksamhetsområde
tillhandahålla underlag för tillämpningen 3-5 kap. miljöbalken
och plan- och bygglagen (1987:10). Förordning (1998:886).

Medverkan i EU-arbetet

40 § Luftfartsverket skall ge regeringen stöd vid Sveriges
deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen (EU) genom att
fortlöpande hålla regeringen informerad om hur verksamheten utvecklas
i de fall myndigheten eller dess personal medverkar och om andra
förhållanden som är av betydelse för deltagandet.

Luftfartsverket skall ställa den personal till förfogande för
Sveriges deltagande i EU som regeringen begär. Förordning (1996:330).