Lag (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet

SFS nr
1988:782
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1331

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter

inkomst som Sverige och Turkiet undertecknade den 21 januari 1988 skall
tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet gälla för
Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till
denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25
punkt 1 i avtalet.

4 § Har upphävts genom lag (2011:1331).