Förordning (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet

SFS nr
1988:784
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1988-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:883
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:276

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Med exekutionsväsendet avses i denna förordning Skatteverket och
kronofogdemyndigheterna. Förordning (2003:1113).

2 § Skatteverket är chefsmyndighet inom exekutionsväsendet.
Förordning (2003:1113).

2 kap. Skatteverket

1 § Skatteverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om
verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar,
frågor om indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m., frågor om betalningsföreläggande och
handräckning, frågor om frivillig skuldsanering enligt
skuldsaneringslagen (1994:334), frågor om tillsyn i och
lönegaranti vid konkurs samt frågor om lönegaranti vid
företagsrekonstruktion, om något annat inte följer av särskilda
föreskrifter. Förordning (2005:276).

2 § Verket skall särskilt

1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt särskilda
bemyndiganden,

2. genom allmänna råd och uttalanden verka för lagenlighet,
följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom
verksamhetsområdet,

3. lämna direktiv om organisationen och arbetsformerna inom
exekutionsväsendet,

4. fördela de ekonomiska och andra resurser som ställs till
exekutionsväsendets förfogande,

5. följa upp kronofogdemyndigheternas ekonomiska redovisning och
analysera resultatet samt

6. verka för att betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som kan
bli föremål för verkställighet fullgörs i rätt tid och ordning.

Verket skall även i övrigt enligt de riktlinjer som statsmakterna har
angett meddela de föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå
samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom
exekutionsväsendet.

3 § Inom exekutionsväsendets verksamhetsområde företräder
Skatteverket staten vid domstol, om det inte särskilt
föreskrivs att detta ankommer på kronofogdemyndigheten.

Verket får bestämma att en kronofogdemyndighet skall företräda
staten i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som
avses i första stycket. Förordning (2003:1113).

4 § Verket skall årligen avge budgetunderlag eller underlag för
fördjupad prövning för exekutionsväsendet. Förordning (1998:1185).

5 § Bestämmelser om verksförordningens tillämpning,
Skatteverkets ledning, styrelse, personalansvarsnämnd,
organisation m.m. finns i förordningen (2003:1106) med
instruktion för Skatteverket. Förordning (2003:1113).

6 § Uppgifter som Skatteverket har i sin roll som
chefsmyndighet och central förvaltningsmyndighet skall utföras
vid verkets huvudkontor. Förordning (2003:1113).

3 kap. Kronofogdemyndigheterna

Uppgifter

1 § Kronofogdemyndigheten är regional myndighet för frågor om
verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar,
för frågor om indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m., om något annat inte följer av
särskilda föreskrifter samt för handläggning av mål enligt
lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning och
ärenden om frivillig skuldsanering enligt skuldsaneringslagen
(1994:334). Kronofogdemyndigheten är också regional myndighet
för frågor om tillsyn i konkurs.

Som verkställande myndighet skall kronofogdemyndigheten verka
för att betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som kan
bli föremål för verkställighet fullgörs i rätt tid och ordning.
Förordning (1997:1176).

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
kronofogdemyndigheterna med undantag av 2-5, 9, 13, 15-17, 19, 21, 30
och 32-35 §§.

Bestämmelserna i 24-26 och 31 §§ tillämpas dock endast i
administrativa ärenden. Förordning (1995:1657).

Myndighetens ledning

3 § regionkronodirektören är chef för kronofogdemyndigheten.
Förordning (1996:1449).

Styrelsen

4 § Kronofogdemyndighetens styrelse består av högst tio personer.
Regionkronodirektören ingår i styrelsen och är dess ordförande. En av
ledamöterna är vice ordförande.

Organisation

5 § I varje region finns en kronofogdemyndighet med den
sätesort och det geografiska verksamhetsområde som anges i
följande uppställning.

Sätesort Län som ingår i
verksamhetsområdet

Stockholm Stockholms och Gotlands län

Eskilstuna Uppsala, Södermanlands och
Västmanlands län

Jönköping Östergötlands och Jönköpings län

Kalmar Kronobergs, Kalmar, Blekinge och
Hallands län

Malmö Skåne län

Göteborg Västra Götalands län

Karlstad Värmlands och Örebro län

Gävle Dalarnas och Gävleborgs län

Härnösand Västernorrlands och Jämtlands län

Umeå Västerbottens och Norrbottens län
Förordning (1997:1335).

6 § Vid varje kronofogdemyndighet skall det finnas en enhet för tillsyn
i konkurser.

Vid en kronofogdemyndighet får det, utöver vad som framgår av första
stycket, finnas de avdelningar och enheter som Skatteverket
bestämmer. Förordning (2003:1113).

7 § Avdelningar och enheter som handhar exekutiv verksamhet samt
enheter för tillsyn i konkurser leds av kronofogdar. Skatteverket
får i det enskilda fallet medge undantag från kravet på
kronofogdekompetens om det finns särskilda skäl.
Förordning (2003:1113).

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
kronofogdemyndigheterna.

Personalansvar

9 § Personalansvarsnämnden vid Skatteverket prövar följande
frågor:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden,
dock inte i fråga om provanställning eller när den anställde själv
ansökt om entledigande på grund av sjukdom,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning.
Förordning (2003:1113).

10 § Statens ansvarsnämnd beslutar enligt 34 § lagen (1994:260) om
offentlig anställning också när det gäller cheferna för avdelningar
och enheter. Förordning (1994:981).

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Styrelsen skall fatta beslut

– om årsbudget och i andra väsentliga ekonomiska frågor,

– med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter.
Förordning (2003:274).

Interna föreskrifter

12 § Kronofogdemyndigheten beslutar om sin egen arbetsordning
inom ramen för den normalarbetsordning som Skatteverket
fastställer. Förordning (2003:1113).

Ärendenas handläggning

13 § Regionkronodirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras
av styrelsen eller personalansvarsnämnden vid Skatteverket.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av
regionkronodirektören får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur
detta skall gå till anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (2003:1113).

Anställning m.m.

14 § Regionkronodirektören anställs genom beslut av regeringen
efter anmälan från Skatteverket.

Anställning som chef närmast under regionkronodirektören
beslutas av Skatteverket efter förslag av
kronofogdemyndigheten. Verket får uppdra åt en
kronofogdemyndighet att anställa en sådan chef.

Andra anställningar beslutas av kronofogdemyndigheten.
Förordning (2003:1113).

15 § Andra styrelseledamöter än regionkronodirektören utses av
regeringen för en bestämd tid. Förordning (1996:1449).

16 § Har upphävts genom förordning (1997:1176).

17 § Har upphävts genom förordning (1997:1176).

18 § Har upphävts genom förordning (1994:981).

19 § Har upphävts genom förordning (1994:981).

20 § Endast den som är svensk medborgare får anställas som
regionkronodirektör, chefskronofogde, kronofogde, biträdande
kronofogde, kronofogdeaspirant, kronokommissarie, kronoinspektör
eller kronoassistent. Förordning (1996:1449).

21 § Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som

1. avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande examen, och

2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen
(1990:469) eller genomgått den praktiktjänstgöring som
Skatteverket föreskriver. Praktiktjänstgöringen skall
utformas i samråd med Domstolsverket.

Skatteverket får i det enskilda fallet medge undantag från
kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl.

Med svensk juris kandidatexamen och motsvarande examen
jämställs fullbordad juristutbildning som till övervägande del
har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om denna
utbildning skulle vara mer än ett år kortare än den svenska
utbildningen, skall sökanden genomgå en
kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov.

Som chefskronofogde eller kronofogde får den anställas som
uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant och
som har genomgått kronofogdeutbildning.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om
behörighet till viss antagning. Förordning (2003:1113).

22 § Skatteverket beslutar i fråga om tillstånd som avses i
12 kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara
rättegångsombud. Förordning (2003:1113).

23 § Vid exekutiv försäljning får en tjänsteman vid en
kronofogdemyndighet inte köpa egendom om han har tagit befattning med
det mål i vilket försäljning sker.

24 § I fråga om ersättning till en tjänsteman vid en
kronofogdemyndighet som tillfogats skada på egendom gäller
förordningen (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för
skada på egendom. Därvid skall det som sägs i förordningen om
rikspolisstyrelsen i stället gälla Skatteverket och det som sägs
om polismyndigheten eller polisstyrelsen i stället gälla
kronofogdemyndigheten. Förordning (2003:1113).

4 kap. Överklagande

1 § Andra beslut av kronofogdemyndigheten än beslut som enligt
22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol får överklagas hos Skatteverket, om
något annat inte är särskilt föreskrivet. Förordning (2003:1113).

2 § Har upphävts genom förordning (1994:981).

3 § Andra beslut av Skatteverket än beslut som enligt 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten
att överklaga eller andra föreskrifter. Skatteverkets
beslut i ett överklagat ärende får dock inte överklagas.
Detsamma gäller verkets beslut om undantag enligt 3 kap. 21 §
första stycket andra meningen och 3 kap. 7 § andra meningen.
Förordning (2003:1113).

Övergångsbestämmelser

1989:200

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 kap 18 § den 1
juli 1989, och i övrigt den 1 juni 1990.

1998:1185

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

1998:1358

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2003:1113

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre
lydelse av 4 kap. 3 § gäller fortfarande för beslut som har
meddelats före ikraftträdandet.