Bostadsbidragsförordning (1988:787);

SFS nr
1988:787
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:739
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:911

1 § Denna förordning innehåller bemyndigande för Boverket att meddela
föreskrifter om bostadsbidrag. Förordning (1992:1041).

2 § Boverket skall meddela de närmare föreskrifter som behövs för
tillämpningen av följande bestämmelser i lagen (1988:786) om
bostadsbidrag

7 och 20 §§ om när bostaden utgör en del av upplåtarens egen bostad
m. m.,

18 § om beräkningen av den bidragsgrundande inkomsten,

19 och 21 §§ om beräkningen av bostadskostnadens storlek,

22 och 32 §§ om förfarandet vid ansökan om bostadsbidrag och
statsbidrag.

3 § Boverket skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet
av lagen (1989:285) med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år
1990 och lagen (1992:654) med särskilda be-stämmelser om bostadsbidrag
för år 1993. Förordning (1992:1041).