Förordning (1988:79) med instruktion för Postverket

SFS nr
1988:79
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-02-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1711
Upphävd
1994-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:268

Postverkets uppgifter

1 § Postverket har till huvuduppgift att driva poströrelse, vari det
ingår att

1. befordra och distribuera brev och paket,

2. förmedla betalningar.

2 § Postverket får driva annan verksamhet som det har särskilda
förutsättningar för.

2 a § Postverket meddelar föreskrifter om

1. villkor och avgifter för befordran av brev inom ramen för de mål och
riktlinjer som regeringen bestämmer,

2. övriga villkor och avgifter inom verkets olika verksamhetsområden om
inte annat föreskrivits i lag eller förordning.

För befordran av blindskriftsförsändelser med en högsta vikt av 7 000
gram som inte sker med flyg utgår inte någon avgift. Förordning
(1991:1790).

2 b § Postverket får till myndigheter och enskilda sälja uppgifter ur
postens adressregister (PARAD) enligt de föreskrifter som
datainspektionen meddelar med stöd av datalagen (1973:289).

Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för automatisk
databehandling eller på annat sätt. Grunderna för prissättningen bestäms
av postverket.

Har den registrerade anmält till postverket att han inte önskar att
personuppgifter i registret används för direktreklam får hans
personuppgifter inte säljas för sådant ändamål. Förordning (1991:1901).

Postverket företräder staten vid domstol

3 § Inom sitt verksamhetsområde företräder postverket staten vid
domstol.

Affärsverkskoncernen

4 § Postverket och de företag där staten genom verket direkt eller
indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en
affärsverkskoncern.

Postverkets ledning

5 § Postverket leds av en styrelse. Den består av högst nio personer. I
styrelsen ingår dessutom verkets generaldirektör och
personalföreträdarna vid verket. En av ledamöterna är ordförande och en
är vice ordförande. Förordning (1992:472).

Organisation

6 § Inom postverket finns ett huvudkontor, som består av

1. affärsområden,

2. koncernstaber,

3. en enhet för finansförvaltning,

4. andra enheter som postverket bestämmer.

För frågor som rör finansförvaltning finns en rådgivande
placeringsdelegation. Vidare finns en personalansvarsnämnd. Förordning
(1989:134).

7 § För poströrelsen är landet indelat i postregioner. Postverket
bestämmer närmare om den regionala och lokala verksamhetens organisation
samt — efter samråd med berörd kommun — namn på postkontor.

8 § Varje affärsområde, koncernstab och enhet vid huvudkontoret förestås
av en chef. Förordning (1989:134).

9 § En av cheferna är generaldirektörens ställföreträdare.

10 § Placeringsdelegationen utses av styrelsen. Minst två av ledamöterna
skall ha erfarenhet från kreditmarknaden. Förordning (1990:881).

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Styrelsen ansvarar för postverkets verksamhet.

Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare tas till
vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där verket
förvaltar statens aktier eller andelar.

12 § Styrelsen skall särskilt

1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,

2. bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och koncernens
företag skall ske,

3. svara för finansförvaltningen,

4. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn
till totalförsvaret och regionalpolitiken,

5. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta
ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika
delar.

13 § Styrelsen skall varje år till regeringen

1. före den 1 september lämna förslag till treårsplan med
anslagsredovisning och anslagsframställning,

2. före den 1 september lämna ett halvårsbokslut för första hälften av
det innevarande året,

3. före den 1 maj lämna årsredovisning med resultat- och balansräkning,
finansieringsanalys och förvaltningsberättelse för verket och för
koncernen.

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

14 § Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de
riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

15 § Det ingår i generaldirektörens uppgifter

1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa
styrelsens beslut,

2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller
personalansvarsnämnden,

3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra
myndigheters kontakter med verket underlättas genom en god service och
tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt
språk i verkets skrivelser och beslut.

16 § Generaldirektören skall också se till att verkets personalpolitik
motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta innebär bl. a. att
jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas och att de
anställda skall vara väl förtrogna med målen för verksamheten.

Redovisning och medelsförvaltning

17 § Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av
verkets medel är organiserade på ett tillfredsställande sätt.

Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande
föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

18 § Verkets medel får inte lånas ut till företag i affärsverkskoncernen
utan regeringens medgivande i varje särskilt fall.

19 § Räntan på postverkets statslån skall för varje halvår senast den 30
juni respektive den 31 december sättas in på statsverkets checkräkning i
riksbanken.

Avkastningen på verkets fasta statskapital under ett år, beräknad enligt
fastställd avkastningsränta, skall till en fjärdedel av det beräknade
beloppet sättas in på statsverkets checkräkning i riksbanken senast den
30 juni, 30 september respektive 31 december. Sedan räkenskaperna är
avslutade för året, skall en slutlig reglering ske så att det insatta
beloppet kommer att motsvara avkastningen i det fastställda bokslutet.

Intern revision

20 § Generaldirektören skall genom intern revision vaka över att
verksamheten i affärsverkskoncernen bedrivs effektivt,
författningsenligt och också i övrigt ändamålsenligt.

Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.

Extern revision

21 § Riksrevisionsverket ansvarar enligt sin instruktion för den externa
revisionen av affärsverkskoncernen.

Styrelsen skall se till att riksrevisionsverket får de uppgifter som
behövs för revisionen.

Styrelsen skall också se till att riksrevisionsverket får tillfälle att
utse en revisor i Postbolagen AB och en revisor i Fastighetsaktiebolaget
Certus.

Postverkets regelgivning

22 § Innan postverket beslutar en föreskrift, skall det noga överväga om
detta är den mest ändamålsenliga åtgärden.

Om verket finner att föreskrifter behövs, skall det se till att

1. behövliga upplysningar och yttranden inhämtas, innan föreskrifterna
beslutas,

2. föreskrifterna utformas så, att de blir enkla, klara och lätta att
överblicka.

23 § Postverket skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de närmare föreskrifter som behövs om verkets organisation och
formerna för verkets verksamhet. Om föreskrifterna gäller styrelsen
eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de
beslutas av styrelsen.

24 § Postverket skall fortlöpande se över sina föreskrifter och pröva om
de behövs och om de är lämpligt utformade.

Att verket skall ha en förteckning över sina föreskrifter m. m. framgår
av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Inhämtande av uppgifter

25 § Om postverket skall hämta in uppgifter från enskilda, kommuner
eller landstingskommuner, skall det sträva efter att begränsa och
förenkla uppgiftslämnandet.

Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:668) om
statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och
kommuner.

Personalföreträdare

26 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
postverket.

Personalansvarsnämnden

27 § Följande frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning
skall prövas av personalansvarsnämnden:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock
inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning eller läkarundersökning.

Nämnden består — förutom av personalföreträdarna — av en chef för en
koncernstab, ordförande, verkets chefsjurist och ytterligare två chefer
som utses av generaldirektören.

För varje ledamot i nämnden finns en ersättare. Förordning (1989:134).

Ärendenas handläggning

28 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst
tre andra ledamöter är närvarande.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter, däribland juristen, är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

29 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden, generaldirektören och minst så många andra ledamöter
som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

30 § Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin
beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.

31 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Postverkets beslut

32 § I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar
— dagen för beslutet,
— beslutets innehåll,
— vem som har fattat beslutet,
— vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i
avgörandet,
— vem som har varit föredragande.

Tjänstetillsättningar m. m.

33 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande i styrelsen. Förordnandet ges för en bestämd
tid.

Styrelsens vice ordförande utses av styrelsen.

34 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänsterna som chef för affärsområdena, koncernstaberna och enheten för
finansförvaltning samt andra tjänster som styrelsen bestämmer tillsätts
av styrelsen efter anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsätts av verket. Förordning (1989:134).

35 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

36 § Tjänster som postverket tillsätter behöver inte kungöras lediga
till ansökan. Om kungörelse ändå sker beslutar verket hur detta skall
göras.

37 § Postverkets beslut om tillsättning av tjänst som har kungjorts
ledig eller beslut att inte tillsätta en sådan tjänst skall genast
anslås på verkets anslagstavlor. Det skall framgå av anslaget när det
sattes upp.

38 § Andra ledamöter i personalansvarsnämnden än personalföreträdarna
och chefsjuristen utses av generaldirektören. Ersättarna i nämnden utses
också av generaldirektören.

Överklagande m. m.

39 § Postverkets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen,
om något annat inte följer av
— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,
— lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,
— andra föreskrifter.

Verkets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt
föreskrivet.

40 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut får postverket
föreskriva att sådana beslut i personalärenden som en lägre chef
meddelar, skall överprövas av en högre chef, om den som beslutet angår
begär det inom viss tid. När en sådan föreskrift finns, tillämpas 39 §
första stycket endast på den högre chefens beslut.

41 § Om postverket och en kommun inte kan komma överens om namnet på ett
postkontor skall frågan underställas regeringen.

Särskilda föreskrifter med hänsyn till totalförsvaret

42 § Föreskrifter om Postverkets medverkan i totalförsvaret finns i
beredskapsförordningen (1993:242).

Utöver vad som framgår av den förordningen skall Postverket samråda med
Överbefälhavaren i ärenden om verkets uppgifter under höjd beredskap
och andra ärenden som har betydelse för landets försvar.
Förordning (1993:268).

Övergångsbestämmelser

1992:472

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Den tillämpas dock för
tid från och med den 1 juni 1992.