Förordning (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket

SFS nr
1988:80
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1988-02-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:418
Upphävd
1998-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:630

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 § Riksrevisionsverket är central förvaltningsmyndighet för statlig
revision och redovisning.

Revisionen omfattar både effektivitetsrevision och årlig revision.
Förordning (1994:967).

Särskilda uppgifter som rör revision

2 § Verket skall särskilt

1. granska statlig verksamhet och statliga åtaganden från
effektivitetssynpunkt,

2. granska effektiviteten i statsbidragsgivningen samt hur
statsbidrag används av mottagarna i den utsträckning de är
redovisningsskyldiga för bidragen gentemot staten eller
särskilda föreskrifter har meddelats om bidragens användning,

3. i enlighet med god revisionssed granska myndigheternas
årsredovisning och underliggande redovisning i syfte att bedöma
om redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande
samt granska om ledningens förvaltning står i överensstämmelse
med tillämpliga föreskrifter och särskilda regeringsbeslut,

4. i anslutning till granskningen av myndigheternas
årsredovisning i förekommande fall också granska deras
sammanställda redovisning,

5. i enlighet med god revisionssed översiktligt granska
myndigheternas delårsrapport med undantag för prognosen över
anslagsutfall, verksamhetens kostnader och intäkter för det
pågående budgetåret,

6. utse revisorer i bolag, stiftelser och andra organisationer
i enlighet med vad som anges i bolagsordningar,
stiftelseförordnanden, stadgar eller särskilda beslut, varvid
revisorerna får vara anställda vid verket,

7. biträda EU:s revisionsrätt vid dess granskningar i Sverige.
Förordning (1997:630).

Särskilda uppgifter som rör redovisning och prognoser

3 § Verket skall särskilt

1. utveckla metoder för styrning och medelsförvaltning såsom
verksamhetsplanering, budgetering, redovisning,
resultatredovisning och resultatanalys,

2. utveckla formerna för myndigheternas årsredovisningar,
delårsrapporter och budgetunderlag,

3. se till att redovisningen och kassahållningen är
ändamålsenliga för såväl de enskilda myndigheterna som för
statsförvaltningen i sin helhet,

4. företräda och kontrollera statsverkets checkräkning med
anslutna konton samt det statliga betalningssystemet i övrigt,

5. besluta om inordnande av myndigheter i den statliga
redovisningsorganisationen,

6. ha hand om clearing och avveckling av transaktioner avseende
statens checkräkning i Riksbanken,

7. ha hand om riksredovisningen och system för detta samt
utarbeta statistik över statens finanser,

8. göra prognoser över statens inkomster och utgifter,

9. i prognosarbetet samarbeta med Konjunkturinstitutet och
därvid förklara eventuella skillnader mellan verkens prognoser,

10. ansvara för utveckling av modeller för verkets
inkomstprognoser samt därvid tillhandahålla modeller och
underlag för Finansdepartementets kort- och långsiktiga
inkomstberäkningar,

11. planera för redovisningen under krigsförhållanden,

12. tillhandahålla ekonomisystem med tillhörande stödsystem för
statsförvaltningen,

13. ansvara för redovisningssystemet för statliga
kreditgarantier,

14. betala ut löner och andra förmåner för de myndigheter som
använder verkets personaladministrativa system,

15. följa myndigheternas tillämpning av bestämmelserna om
konsekvensutredningar i 27 § verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1997:630).

4 § Verket får inom sitt verksamhetsområde anordna utbildning och annan
stödjande verksamhet. Förordning (1991:1389).

Föreskrifter

5 § Verket får meddela föreskrifter i fråga om

– den statliga redovisningen och kassahållningen,

– redovisningssystemet för kreditgarantier,

– myndigheters sammanställda redovisning, årsredovisning och
delårsrapporter. Förordning (1996:1169).

Revisionsberättelser och rapporter

6 § Verket skall varje år till regeringen lämna

1. revisionsberättelser över granskningen av myndigheters
årsredovisning senast en månad efter den dag myndigheten skall
ha lämnat årsredovisning eller, om myndigheten lämnar
redovisningen en senare dag, senast en månad efter den dagen,

2. en samlad redovisning av verkets iakttagelser vid revisionen
samt en bedömning av ekonomiadministrationen i staten och en
redovisning av behovet av insatser för att förbättra
ekonomistyrningen i statsförvaltningen senast den 2 maj,

3. revisorsintyg över granskningen av myndigheters
delårsrapport senast tre veckor efter den dag myndigheten skall
ha lämnat delårsrapporten eller, om myndigheten lämnar
delårsrapporten en senare dag, senast tre veckor efter den
dagen,

4. verkets prognoser över statens inkomster och utgifter,

5. beräkningar inför ekonomiska vårpropositionen och
budgetpropositionen avseende föregående, innevarande och de fem
nästkommande budgetåren för sådana inkomster för vilka
Finansdepartementet inte gör egna beräkningar,

6. en redovisning av statsbudgetens preliminära utfall för det
senaste budgetåret senast den 15 mars,

7. realekonomisk statistik över statens finanser,

8. ett register över myndigheterna inom den statliga
redovisningsorganisationen,

9. underlag till en årsredovisning för staten senast den 15
juni.

Verket skall vidare till regeringen för varje månad lämna en
redovisning av statsbudgetens utfall. Förordning (1997:630).

7 § Då verket lämnar en revisionsberättelse till regeringen
enligt 6 § 1 skall också en kopia av berättelsen lämnas till den
granskade myndigheten.

Revisionsrapport skall lämnas till den granskade myndigheten.
Förordning (1994:1348).

8 § Resultatet av verkets granskning skall i andra fall än som avses i
6 § 1 och 7 § anmälas till den myndighet som berörs eller den myndighet
som ansvarar för den granskade verksamheten. Om det finns särskilda
skäl, skall verket också anmäla resultatet av granskningen till
regeringen.

Inhämtande av upplysningar

9 § Verket har rätt att från andra myndigheter få de handlingar och
andra upplysningar som verket behöver för sin revisions- och
redovisningsverksamhet.

Uppskov

10 § Verket får medge uppskov med att lämna räkenskapshandlingar samt
andra uppgifter och handlingar till verket.

Avgifter

11 § Den årliga revisionen av redovisningen och förvaltningen skall
finansieras med avgifter när det gäller aktiebolag och stiftelser som
avses i 2 § 5, affärsverk och sådana myndigheter som regeringen
bestämmer särskilt. Verket får också ta betalt för revisionstjänster
som myndigheter begär, stödjande insatser och internationella
uppdrag.

Verket skall ta ut avgift för samråd enligt 5 § förordningen
(1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem och för
samråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).
Förordning (1996:1169).

12 § De system som avses i 3 § 6, 11-13 finansieras genom avgifter.
Förordning (1996:1169).

Verksförordningens tillämpning

13 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket med
undantag av 4, 5, 10-14, 22 och 32-34 §§.

Bestämmelserna i 15 § verksförordningen skall tillämpas i fråga om
den revisionsberättelse som Regeringskansliets revisionskontor lämnar
över Riksrevisionsverkets årsredovisning. Förordning (1995:1665).

Myndighetens ledning

14 § Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Hos verket finns en överdirektör, som är generaldirektörens
ställföreträdare. Förordning (1989:687).

Organisation

15 § Vid verket finns ett råd, som består av högst tio personer.
Generaldirektören ingår i rådet och är dess ordförande.

Vid verket finns vidare ett särskilt råd för redovisningsfrågor.
Detta råd består av högst nio personer. Rådet utser inom sig en vice
ordförande. Förordning (1995:1665).

Rådets uppgifter

16 § Rådet skall ge generaldirektören de råd som han eller hon behöver
för att verksamheten skall bedrivas effektivt och i överensstämmelse
med syftet för verksamheten .

Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten.
Förordning (1996:1169).

Det särskilda redovisningsrådets uppgifter

16 a § Det särskilda redovisningsrådet skall ge
generaldirektören de råd som behövs för att genom föreskrifter
främja utvecklingen av god redovisningssed i myndigheternas
redovisning. Förordning (1994:967).

17 § har upphävts genom förordning (1993:99).

Personalföreträdare

18 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
verket.

Personalansvarsnämnden

19 § Verkets personalansvarsnämnd består — förutom av generaldirektören
och personalföreträdarna — av överdirektören och direktörerna.
Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande. Förordning (1989:687).

Ärendenas handläggning

20 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter som riktar sig till andra
myndigheter. Förordning (1988:381).

Anställningar m.m.

21 § Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut av
regeringen för en bestämd tid. Andra anställningar beslutas av
verket. Förordning (1995:1665).

22 § har upphävts genom förordning (1989:687).

23 § Andra ledamöter av rådet än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Ordföranden och de andra ledamöterna i det särskilda redovisningsrådet
utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1992:921).

24 § har upphävts genom förordning (1993:99).

25 § har upphävts genom förordning (1996:100).

26 § har upphävts genom förordning (1988:381).

27 § har upphävts genom förordning (1988:381).

Övergångsbestämmelser

1991:1028

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

För räkenskapsår som infaller före det att en myndighet skall lämna
årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters
årsredovisning och anslagsframställning, skall Riksrevisionsverkets
granskning enligt 2 § 2 avse myndighetens bokslut och
underliggande redovisning. Förordning (1993:436).

1992:921

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992.

2. Förordningen tillämpas första gången för revisionsberättelser
som avser verksamhetsåret 1991/92.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vad avser myndigheter
som ännu inte skall lämna årsredovisning enligt förordningen
(1993:134) om myndigheters årsredovisning och
anslagsframställning. Förordning (1993:436).