/r1/ Förordning (1988:803) om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m. m.;

SFS nr
1988:803
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1711
Upphävd
1992-01-01

Anmälningar av sådana särskilda utgivare och ställföreträdare som avses
i 17 och 18 §§ lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och
kassettidningar skall göras till taltidningsnämnden.