Förordning (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.

SFS nr
1988:805
Departement/myndighet
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:653
Upphävd
1998-07-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:1250

Inledande bestämmelser

1 § För att utveckla eller förbereda kommersiell introduktion av ny
energiteknik får stöd lämnas enligt denna förordning i mån av
tillgång på medel. Förordning (1994:794).

2 § Stöd skall lämnas till användaren av den nya tekniken. Om
det finns särskilda skäl, får stöd lämnas till tillverkare.

Stödberättigade åtgärder

3 § Stöd får lämnas till projekt, sammanhållna utvecklingsprogram
eller kollektivforskning inom energiområdet som syftar till att

1. utveckla, prova eller demonstrera ny teknik i fullskale- eller
försöksanläggningar,

2. utveckla, praktiskt prova eller demonstrera system där ny teknik
utnyttjas,

3. använda nyutvecklad teknik vid uppförande av en fullskaleanläggning
om projektet är förenat med betydande kommersiella risker,

4. uppföra småskaliga el- eller värmeproduktionsanläggningar som
utnyttjar nyutvecklad teknik eller beprövad tenik i nya tillämpningar,

5. demonstrera energieffektiv teknik eller nya förvaltningsformer,
system och metoder i lokaler och bostäder,

6. demonstrera energieffektiv teknik inom industrin,

7. utveckla ny teknik för utnyttjande av storskalig vindkraft.
Förordning (1991:1097).

4 § har upphävts genom förordning (1994:794).

4 a § Stöd får vidare lämnas för utvecklings- och demonstrationsprojekt
rörande användning av motoralkoholer. Förordning (1991:1097).

Stödformer

5 § Stöd enligt 3 § och 4 a § får lämnas som bidrag, villkorligt bidrag,
lån eller lånegaranti. Förordning (1991:1097).

6 § har upphävts genom förordning (1994:794).

7 § Stöd enligt 3 § 5 får lämnas med högst 50 procent av tillämpliga
projekterings-, anskaffnings- och utvärderingskostnader.

Stöd enligt 3 § 6 får lämnas med högst 25 procent av
investeringskostnaden.

Summan av bidrag, villkorligt bidrag, lån och lånegarantier får i övriga
fall inte överstiga 50 procent av investeringskostnaden. Förordning
(1991:1097).

8 § För stöd enligt 3 § 5 är den lägsta kostnaden som berättigar till
stöd 50 000 kr. Den lägsta kostnaden som berättigar till stöd i övriga
fall är 250 000 kr.

När stödets storlek bestäms skall hänsyn tas till annat statligt stöd
för verksamheten. Förordning (1991:1097)

Förfarandet i stödärenden m.m.

9 § Statens energimyndighet prövar frågor om stöd enligt 3 §.

Kommunikationsforskningsberedningen prövar frågor om stöd
enligt 4 a § och skall vid stödgivningen samråda med Statens
energimyndighet samt med Statens naturvårdsverk.
Förordning (1997:1250).

10 § Statens energimyndighet skall bevaka statens
rätt i förhållande till mottagare av stöd enligt 3 §.

Kommunikationsforskningsberedningen skall bevaka statens rätt i
förhållande till mottagare av stöd enligt 4 a §.
Förordning (1997:1250).

11 § Den som har fått stöd skall till stödmyndigheten, enligt vad
myndigheten närmare bestämmer, redovisa erfarenheterna av de
åtgärder som föranlett stödet.

Särskilda bestämmelser om bidrag

12 § Bidragets storlek bestäms med hänsyn till projektets betydelse i
förhållande till syftet med stödet och med beaktande av andra
allmänna intressen.

Särskilda bestämmelser om villkorligt bidrag

13 § Ett villkorligt bidrag innebär att stödmyndigheten utfäster sig
att lämna bidrag till projektet, om det inom viss tid visar sig att
stödmottagaren inte kan utnyttja projektets resultat på ett lönsamt
sätt.

Som allmän förutsättning för ett villkorligt bidrag gäller att
projektet skall innebära stora tekniska risker eller annars vara
förenat med sådan osäkerhet att det utan sådant stöd inte bedöms
kunna genomföras. Förordning (1991:1097).

14 § Till täckande av statens kostnader för administration och
förluster på grund av en utfästelse enligt 13 § skall stödmottagaren
i förskott till staten betala en årlig avgift om en procent av det
utfästa beloppet.

15 § En utfästelse om villkorligt bidrag får gälla i högst fem år.

16 § Ett beslut om villkorligt bidrag får ändras eller upphävas, om
beslutet har grundats på någon oriktig uppgift av stödmottagaren eller
om denne bryter mot villkor som föreskrivits för stödet.

Särskilda bestämmelser om lån

16 a § Återbetalningsvillkoren för lån skall bestämmas med hänsyn till
syftet med lånet, projektets ekonomiska förutsättningar och övriga
omständigheter. Räntesatsen skall bestämmas med hänsyn till
möjligheterna till annan finansiering. Räntesatsen skall minst
vara det av riksbanken vid varje tidpunkt fastställda diskontot.
Förordning (1991:1097).

Särskilda bestämmelser om lånegarantier

17 § Lånegaranti lämnas för högst den tid som motsvarar stödprojektets
ekonomiska livslängd dock högst för tio år.

Övriga bestämmelser

18 § I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt
föreskrifterna rörande bidrag och garanti i förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet.

19 § Beslut av Statens energimyndighet eller Kommunikationsforsknings-
beredningen enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning
(1997:1250).

20 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning får
meddelas av Statens energimyndighet när det gäller
stöd enligt 3 § och av Kommunikationsforskningsberedningen när
det gäller stöd enligt 4 a §. Förordning (1994:794).

Övergångsbestämmelser

1988:805

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då
förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och
introduktion av ny energiteknik, m. m. och förordningen (1985:630)
om bidrag ur bränslemiljöfonden skall upphöra att gälla.

2. De upphävda förordningarna skall fortfarande gälla i ärenden
i vilka ansökan om stöd kommit in till statens energiverk eller statens
naturvårdsverk före den 1 juli 1988. Dock skall 19 och 20 §§
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla för
sådant stöd liksom för stöd som före den 1 maj 1986 har beviljats enligt
förordningen (1983:1107) om statligt stöd för åtgärder för att ersätta
olja, m.m.

1994:794

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter
skall dock tillämpas i ärenden om bidrag i vilka ansökan har
kommit till Statens naturvårdsverk före den 1 juli 1994.

1998:653

Den upphävda förordningen skall fortsätta att tillämpas i fråga om
stöd som har beslutats enligt den förordningen.