Förordning (1988:806) om statligt stöd till teknikupphandling

SFS nr
1988:806
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:344
Upphävd
1999-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:1251

Inledande bestämmelser

1 § För att stimulera till utveckling, upphandling och introduktion av
energieffektiv teknik får stöd lämnas enligt denna förordning om det
finns tillgång på medel. Stödet administreras av Statens
energimyndighet. Myndigheten får själv ta initiativ till projekt inom
området. Förordning (1997:1251).

2 § Stödet lämnas som bidrag eller lån.

3 § Stödet lämnas till beställaren. Om det finns särskilda skäl, får
stöd lämnas till den som tillverkar eller levererar utrustningen.
Förordning (1990:33).

Stödberättigade åtgärder

4 § Stöd får lämnas till

1. utveckling av teknik för effektivare energianvändning som i nästa
steg skall bli föremål för teknikupphandlingsförfarande,

2. projekt där ett teknikupphandlingsförfarande utnyttjas för att
utveckla teknik för effektivare användning av energi. Stöd får lämnas
till samtliga led i teknikupphandlingen,

3. rådgivnings- och utbildningsinsatser som syftar till att ge
beställaren den kompetens som är nödvändig för att genomföra
energieffektiviseringsprojekt,

4. utvärdering och förberedelser för senare utvärdering av projekt som
kan omfattas av stöd enligt denna förordning. Förordning (1991:1098).

Stödformer

5 § Stöd enligt 4 § 1 och 2 får lämnas som bidrag och lån.
Bidraget får inte överstiga 50 procent av utvecklingskostnaderna.
Lånets löptid bör vara högst fem år. Förordning (1991:1098).

6 § Stöd enligt 4 § 3 och 4 lämnas som bidrag. Förordning (1991:1098).

Förfarandet i stödärenden

7 § Frågor om stöd prövas av Statens energimyndighet.

Beslut, som innebär att stöd medges med mer än 10 miljoner kronor, skall
underställas regeringen för godkännande.

Myndigheten skall bevaka statens rätt i förhållande till mottagare av stöd.
Förordning (1997:1251).

8 § Stödets storlek bestäms med hänsyn till åtgärdens betydelse i
förhållande till syftet med stödet och med beaktande av andra allmänna
intressen.

9 § Den som har fått stöd skall till Statens
energimyndighet enligt vad verket närmare bestämmer, redovisa
erfarenheterna av de åtgärder som föranlett stödet. Förordning
(1997:1251).

10 § Ett lån skall återbetalas enligt en plan som fastställs när lånet
beviljas. Återbetalnings- och räntevillkoren skall bestämmas med hänsyn
till syftet med lånet, låntagarens ekonomiska ställning och övriga
ekonomiska omständigheter.

Skyldigheten att återbetala ett lån får efterges helt eller delvis om
stödmottagaren visar att det projekt lånet avser varken har gett eller
kan väntas ge ekonomiskt utbyte av mer än begränsad omfattning.
Förordning (1990:33).

Övriga bestämmelser

11 § I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt
föreskrifterna rörande lån och bidrag i förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet.

12 § Beslut av Statens energimyndighet enligt denna
förordning får inte överklagas. Förordning (1997:1251).

13 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas
av Statens energimyndighet. Förordning (1997:1251).

Övergångsbestämmelser

1999:344

Den upphävda förordningen skall dock tillämpas i ärenden där
ansökan inkommit till Statens energimyndighet före den 1 juli
1999 och i fråga om bidrag som har beslutats enligt den förordningen.