Förordning (1988:808) med instruktion för statens energiverk

SFS nr
1988:808
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:960
Upphävd
1991-07-01

Uppgifter

1 § Statens energiverk är central förvaltningsmyndighet för frågor om
energiförsörjning. Verket skall, i den mån inte någon annan myndighet
har det till uppgift,

1. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och
användning av energi,

2. bevaka tekniska säkerhetsfrågor på energiområdet,

3. följa den internationella utvecklingen i fråga om energiförhållanden.

2 § Av förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom
totalförsvarets civila del framgår att verket är ansvarig myndighet för
funktionen energiförsörjning. Härvid skall verket bland annat ansvara
för beredskapslagring av bränslen och drivmedel inklusive anskaffning
och drift av anläggningar och lokaler samt köp och försäljning av varor.

Lagringsverksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga grunder så
långt detta är möjligt utan att beredskapen eftersätts. Avvikelser får
göras från vad som har föreskrivits om upphandling för statens behov då
det är nödvändigt för att beredskapen inte skall eftersättas. Förordning
(1989:328).

2 a § Beslut om lokalisering av lagringsanläggningar skall fattas efter
det att verket har hört de civilbefälhavare och länsstyrelser som
berörs.

Beslut om lokalisering av lagringsanläggningar eller lager av särskild
betydelse för totalförsvaret skall fattas efter det att verket har hört
även överbefälhavaren och andra berörda myndigheter. Förordning
(1989:328).

3 § Verket är chefsmyndighet för statens elektriska inspektion.

4 § Verket skall inom energiområdet bedriva planerings- och
utredningsverksamhet.

5 § Verket skall svara för planering av och stöd till forsknings- och
utvecklingsverksamhet enligt förordningen (1987:819) om statligt stöd
till energiforskning. Förordning (1990:795).

6 § Verket skall fullgöra uppgifter enligt förordningen (1977:440) om
kommunal energiplanering och därvid verka för att den nationella
energipolitiken omsätts i kommunerna.

7 § Verket skall tillhandahålla underlag om energiförsörjningen för
tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser m. m.

8 § har upphävts genom förordning (1990:795).

9 § Verket skall verka för god energihushållning med speciell inriktning
på elhushållning. Verket skall i detta syfte verka för att statliga
insatser samordnas så att kommuner, organisationer, företag och andra
enskilda påverkas till rationell energianvändning.

Verksförordningens tillämpning

10 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på verket med
undantag av 21 §. Vid handläggning av ärenden i de nämnder som anges i
20 § denna förordning skall inte heller 25 § verksförordningen
tillämpas.

Myndighetens ledning

11 § Verkets generaldirektör skall vara chef för verket.

Styrelsen

12 § Verkets styrelse består av högst tio personer, generaldirektören
medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

13 § Inom verket finns fem avdelningar, nämligen utredningsavdelningen,
forsknings- och utvecklingsavdelningen, avdelningen för elsäkerhet och
koncession, avdelningen för energiberedskap samt administrativa
avdelningen.

Inom verket finns vidare en informationsbyrå och ett planeringskansli.

Varje avdelning leds av en avdelningschef. Informationsbyrån leds av en
byråchef. Planeringskansliet leds av en planeringschef. Förordning
(1990:795).

Personalföreträdare

14 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
verket.

Personalansvarsnämnden

15 § Verkets personalansvarsnämnd består — förutom av generaldirektören
och personalföreträdarna — av avdelningscheferna, chefen för
planeringskansliet och verkets personalchef. Generaldirektören är
nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Ärendenas handläggning

16 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen, personalansvarsnämnden eller de nämnder som anges i 20 §.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

Rådgivande organ

17 § Till verket är knutna ett eldistributionsråd och ett
elanvändningsråd.

Vidare är till verket knutna ett utvärderingsråd och ett planeringsråd
för programmet Allmänna energisystemstudier. Förordning (1990:795).

Eldistributionsrådet

18 § Eldistributionsrådet har till uppgift att biträda verket i
eldistributionsfrågor.

Rådet består av högst 16 personer. En av ledamöterna är ordförande och
en är vice ordförande.

Elanvändningsrådet

19 § Elanvändningsrådet har till uppgift att biträda verket i
elanvändningsfrågor och att samordna informations-, utbildnings- och
rådgivningsinsatser som görs inom elanvändningsområdet. Rådet har vidare
till uppgift att yttra sig i frågor om inriktningen av statligt stöd
till teknikupphandling.

Elanvändningsrådet består av verkets generaldirektör som är ordförande
och högst 20 andra ledamöter.

Nämnder

20 § Inom verket finns tre nämnder, nämligen

1. en utvecklingsnämnd, med uppgift att besluta om stöd till forskning
och utveckling inom energitillförselområdet,

2. en prisregleringsnämnd för elektrisk ström, med uppgift att pröva
vissa frågor som rör pris och övriga villkor för leverans, överföring
eller inköp av ström,

3. en krigsskyddsnämnd för kraftanläggningar, med uppgift att pröva
frågor om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar.

Utvecklingsnämnden

21 § Utvecklingsnämnden består av generaldirektören och 12 andra
ledamöter. Generaldirektören är nämndens ordförande.

22 § Nämden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter
är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlåta åt
tjänstemän vid statens energiverk att avgöra ärenden eller grupper av
ärenden, som inte är av större vikt.

23 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Ärenden som avgörs enligt 22 § andra stycket behöver dock inte föredras.

Prisregleringsnämnden för elektrisk ström

24 § Prisregleringsnämnden för elektrisk ström har till uppgift att
pröva ärenden som avses i 2 § 7 mom. lagen (1902:71 s.1), innefattande
vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

25 § Nämnden består av en ordförande och sex andra ledamöter.

Ordföranden skall vara jurist och ha erfarenhet som domare. Av övriga
ledamöter skall

1. två företräda förbrukarintressen,

2. två företräda sådana elleverantörer som avses i 2 § 4 mom. tredje
stycket lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om
elektriska anläggningar,

3. två företräda andra leverantörsintressen än sådana som avses i 2.

För varje ledamot skall det finnas ersättare.

26 § I avgörandena deltar ordföranden och de ledamöter som anges i 25 §
andra stycket 1 och 3. I ärenden enligt 2 § 7 mom. första stycket 2
lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska
anläggningar skall i stället för två ledamöter som företräder
förbrukarintressen de ledamöter delta som anges i 25 § andra stycket 2.

Ordföranden får dock ensam avgöra ett ärende om avgörandet inte innebär
att ärendet prövas i sak.

27 § Ärendena avgörs efter föredragning eller efter förhandling om detta
är lämpligare. Till en förhandling skall parterna kallas i god tid.

28 § Föredragande är nämndens sekreterare.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar

29 § Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar har till uppgift att pröva
ärenden som avses i 3–5 och 7 §§ lagen (1942:335) om särskilda
skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

30 § Nämnden består av en ordförande och sex andra ledamöter.

Ordföranden skall vara jurist och ha erfarenhet som domare. Av övriga
ledamöter skall en utses på förslag av vardera

1. försvarsstaben,

2. överstyrelsen för civil beredskap,

3. statens vattenfallsverk,

4. statens energiverk,

5. de kommunala och enskilda kraftföretagen,

6. petroleumindustrin.

För varje ledamot skall det finnas minst en ersättare.

31 § I avgörandena deltar ordföranden och de ledamöter som anges i 30 §
andra stycket 1–5. I ärenden om rörledningar för vilka krävs koncession
enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar skall dock i stället för
de ledamöter som anges i 30 § andra stycket 3 och 5 delta den ledamot
som anges i 6.

Ordföranden får dock ensam avgöra ett ärende om avgörandet inte innebär
att ärendet prövas i sak.

32 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det får det avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och övriga ledamöter.

33 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller någon annan att besikta en
anläggning.

34 § Ärendena avgörs efter föredragning av nämndens sekreterare.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

35 § Ärenden skall om möjligt avgöras så snabbt att byggnadsarbeten inte
fördröjs.

36 § Om ett utlåtande av överbefälhavaren inte har bifogats en sådan
anmälan som avses i 11 § lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder
för vissa kraftanläggningar m.m., skall denne ges tillfälle att yttra
sig över anmälan.

Tjänstetillsättning m.m.

37 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som avdelningschef och planeringschef tillsätts av regeringen
efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket.

38 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

39 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

40 § Regeringen utser ordförande, vice ordförande och andra ledamöter i
eldistributionsrådet.

Andra ledamöter i elanvändningsrådet än generaldirektören utses också av
regeringen.

Ledamöterna i utvärderingsrådet och i planeringsrådet för programmet
Allmänna energisystemstudier utses av verket. Förordning (1990:795).

41 § Andra ledamöter i utvecklingsnämnden än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.

42 § Ordförande, andra ledamöter och ersättare i prisregleringsnämnden
för elektrisk ström och i krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar utses
av regeringen för en bestämd tid.

Nämnderna utser sekreterare.

Bisysslor m.m.

43 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om
avdelningschefer och planeringschefen.

44 § Tjänstemän med teknisk utbildning på avdelningen för elsäkerhet,
koncession och energiberedskap är skyldiga att av verket ta emot uppdrag
som tillsynsmän över elektriska starkströmsanläggningar.