Förordning (1988:809) med instruktion för statens elektriska inspektion

SFS nr
1988:809
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1139
Upphävd
1993-01-01

Uppgifter

1 § Statens elektriska inspektion är den lokala statliga organisationen
för ärenden om tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar och
därmed sammanhängande frågor.

Statens energiverk är chefsmyndighet för inspektionen.

2 § Inspektionen fullgör de uppgifter som tillsynsmän över elektriska
starkströmsanläggningar har enligt lag eller annan författning. Statens
energiverk får föreskriva att anläggningar av ett visst slag skall vara
undantagna från tillsyn.

Organisation

3 § För inspektionens verksamhet indelas landet i övre norra, nedre
norra, östra, södra och västra inspektionsdistrikten. Statens energiverk
får föreskriva, att denna indelning inte skall gälla i fråga om
tillsynen över vissa slag av elektriska starkströmsanläggningar.

Omfattningen av distrikten bestäms av energiverket.

Myndighetens ledning

4 § Varje distrikt leds av en överinspektör.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på inspektionen:

4–6 §§, 7 § 1–3 och 9 § om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om myndighetens beslut.

Interna föreskrifter

6 § Statens energiverk skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om inspektionens
organisation och formerna för inspektionens verksamhet.

Ärendenas handläggning

7 § Ärendena avgörs av överinspektören. Han får dock överlåta till andra
tjänstemän hos myndigheten att avgöra ärenden som inte är av det slaget
att de behöver prövas av honom. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Tjänstetillsättning

8 § Tjänster tillsätts av statens energiverk. Endast den som är svensk
medborgare får inneha eller utöva tjänst som överinspektör.

9 § Behörig till tjänst som överinspektör är den som vid teknisk
högskola avlagt avgångsexamen på elektroteknisk linje med inriktning på
starkströmsteknik eller har motsvarande kunskaper och som har praktisk
erfarenhet inom det elektriska starkströmsområdet.

Överklagande

10 § Inspektionens beslut får överklagas hos statens energiverk, om
något annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Övriga bestämmelser

11 § Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning utövas av statens energiverk.