Förordning (1988:810) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar

SFS nr
1988:810
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1054
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:142

Uppgifter

1 § De lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar har de
uppgifter som framgår av 19–21 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet. Förordning (1989:419).

2 § Nämnden skall särskilt

1. följa det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet
vid berörd kärnteknisk anläggning,

2. inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och
strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid anläggningen,

3. inhämta information om planeringen av beredskapen mot
kärnenergiolyckor vid anläggningen,

4. ställa samman material för information om säkerhets- och
strålskyddsarbetet och beredskapsplaneringen,

5. svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner
på det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om
planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor. Förordning (1989:419).

3 § Nämnden får i mån av tillgång på medel låta utföra sådana
utredningar som behövs för att nämnden skall kunna bedöma betydelsen av
vidtagna eller planerade kärntekniska säkerhets- eller
strålskyddsåtgärder vid den kärntekniska anläggningen. Förordning
(1989:419).

4 § Varje nämnd skall årligen senast den 1 mars till regeringen
lämna en berättelse om verksamheten under det senaste budgetåret.
Förordning (1995:557).

Sammansättning

5 § Nämnden består av högst tretton ledamöter.

En av ledamöterna är ordförande.

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

31 § om myndighetens beslut,

35 § om överklagande. Förordning (1996:315).

7 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6, 7, 9 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:315).

Organisation

8 § Nämnden har en sekreterare.

Ärendenas handläggning

9 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Tjänstetillsättningar

11 § Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för
en tid av högst fyra år. Av ledamöterna utses högst tio efter
förslag av den kommun där den kärntekniska anläggningen är
belägen och högst tre efter förslag av övriga kommuner som i
förekommande fall till någon del omfattas av den inre
beredskapszon som bestämts för anläggningen.

För ordföranden och varje annan ledamot utses på samma sätt en
ersättare. Förordning (1999:142).

12 § Ledamöterna i nämnden bör vara bosatta i den kommun på vars förslag
de har utsetts.

13 § Nämnden utser sekreterare.

Överklagande

14 § I 24 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet finns bestämmelser
om hur nämndens beslut om begäran enligt 21 § samma lag får överklagas.

När ett annat beslut av nämnden överklagas skall skrivelsen med
överklagandet tillställas den myndighet som skall pröva överklagandet
och skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag klaganden fick
del av beslutet. Om skrivelsen kommit in för sent skall myndigheten
avvisa den. Skrivelsen skall dock inte avvisas, om förseningen beror på
att nämnden har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man
överklagar. Inte heller skall skrivelsen avvisas, om den inom
överklagandetiden har kommit in till nämnden.

Övergångsbestämmelser

1995:557

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första
gången efter utgången av budgetåret 1995/96. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om budgetåret 1994/95.