Förordning (1988:815) med instruktion för den statliga skoladministrationen;

SFS nr
1988:815
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1121
Upphävd
1991-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:1121

/r3/ Den statliga skoladministrationen

1 § Med den statliga skoladministrationen avses i denna förordning
skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna.

Skolöverstyrelsen är central förvaltningsmyndighet och länsskolnämnderna
regionala förvaltningsmyndigheter för utbildning under högskolenivån.

I lagen (1985:1073) om försöksverksamhet med en samordnad
länsförvaltning finns föreskrifter om att länsstyrelsen i Norrbottens
län under en försöksperiod skall fullgöra de uppgifter som ankommer på
länsskolnämnden i länet. Ytterligare föreskrifter om detta finns i
förordningen (1986:419) om försöksverksamhet med en samordnad
länsförvaltning i Norrbottens län och i förordningen (1986:1123) med
instruktion för länsstyrelsen i Norrbottens län.

/r3/ Uppgifter för den statliga skoladministrationen

2 § Den statliga skoladministrationen skall

1. se till att de mål och riktlinjer för skolväsendet som riksdagen och
regeringen har fastställt förverkligas inom givna ramar,

2. sörja för att en långsiktig och övergripande planering sker, så att
olika handlingsalternativ och beräkningar av bland annat deras
ekonomiska konsekvenser fortlöpande finns som underlag för regeringens
och riksdagens beslut om förändringar och utveckling av mål och
riktlinjer.

3 § Den statliga skoladministrationen har tillsyn över

— grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan,

— utbildning för skolpliktiga vid skolor med enskild huvudman
(fristående skolor),

— utbildning vid hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga,

— utbildning vid riksinternatskolor, statsunderstödda fristående
lanthushållsskolor och vid vissa andra statsunderstödda fristående
skolor på gymnasial nivå,

— grundutbildning för vuxna (grundvux), kommunal vuxenutbildning
(komvux), vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux) och
statens skolor för vuxna,

— grundläggande svenskundervisning för invandrare,

— vissa andra statsunderstödda utbildningsformer.

Skolöverstyrelsen har dessutom tillsyn över

— folkhögskolor,

— studieförbundens statsunderstödda studiecirkelverksamhet, inbegripet
den som gäller påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare,

— vissa andra statsunderstödda skolor och utbildningar för barn, ungdom
och vuxna. Förordning (1990:120).

4 § Tillsynen över skolväsendet innefattar inspektioner. Närmare
föreskrifter om detta finns i 37–41 §§.

5 § har upphävts genom förordning (1990:120).

/r3/ Skolöverstyrelsen

/r4/ Särskilda uppgifter för skolöverstyrelsen

6 § Utöver vad som följer av 2–5 §§ skall skolöverstyrelsen särskilt

1. som ett led i tillsynsarbetet stödja och främja verksamheten inom
skola och vuxenutbildning genom att utarbeta kommentarmaterial, utveckla
förebilder och ge upplysningar och råd i annan form,

2. sörja för sådan central utvärdering av verksamheten inom
skolväsendet, som dels bland annat bygger på erfarenheter, vunna på
lokal och regional nivå, och på resultat av utvärderingar på dessa
nivåer, dels inriktas mot uppföljning av utbildningens innehåll,
organisation, resursfördelning, kostnader och resultat,

3. svara för att ett fortlöpande forskningsarbete bedrivs samt, främst
med stöd av länsskolnämnderna, följa och stimulera det lokala
utvecklingsarbetet,

4. svara för ett fortlöpande läroplansarbete, vilket skall innefatta en
belysning av de ekonomiska konsekvenserna för staten och huvudmännen och
vilket arbete skall utgöra underlag för regeringens läroplansbeslut,

5. svara för dels kartläggning av behovet av personalutbildning inom
skolväsendet, dels genomförande av viss sådan utbildning, dels
långsiktig planering och utvärdering av personalutbildning,

6. svara för konstruktion av vissa slag av prov,

7. beakta skolbyggnadsfrågor i anslutning till läroplans- och
utvecklingsarbete samt ge råd och service på skolbyggnadsområdet,

8. bevaka frågor om forskning kring, tillgång på och utveckling av
läromedel,

9. bevaka frågor om behov av utrustning,

10. svara för information om sådana förändringar inom verksamhetsområdet
som har beslutats av riksdagen eller regeringen.

7 § När det gäller den långsiktiga och övergripande planering som avses
i 2 § 2 vilar ansvaret i första hand på skolöverstyrelsen.

8 § Skolöverstyrelsen skall fortlöpande samarbeta med myndigheter,
organisationer och andra, särskilt i syfte att samordna
utbildningsverksamheten på skilda områden och att anpassa utbildningen
till samhällets behov och till olika grenar av yrkeslivet.

Skolöverstyrelsen skall inom den statliga skoladministrationen svara för
samordning mellan länsskolnämnderna och överstyrelsen samt mellan
nämnderna.

/r4/ Verksförordningens tillämpning

9 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på skolöverstyrelsen
med undantag av 2 och 13 §§, 21 § tredje stycket, 27 och 30 §§.

/r4/ Myndighetens ledning

10 § Skolöverstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

/r4/ Styrelsen

11 § Skolöverstyrelsens styrelse består av högst elva personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r4/ Organisation

12 § Inom skolöverstyrelsen skall finnas fyra avdelningar, nämligen

— en för den obligatoriska utbildningen

— en för gymnasieutbildningen

— en för vuxenutbildningen

— en för planering och samordning.

Inom skolöverstyrelsen skall vidare finnas en juridisk enhet.

Hos skolöverstyrelsen skall också finnas en skolöverläkare.

Varje avdelning leds av ett skolråd och den juridiska enheten av en
chefsjurist.

/r4/ Personalföreträdare

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
skolöverstyrelsen.

/r4/ Personalansvarsnämnd

14 § Skolöverstyrelsens personalansvarsnämnd skall bestå av — förutom
generaldirektören och personalföreträdarna — samtliga skolråd och
chefsjuristen.

Nämnden är beslutför när ordföranden, chefsjuristen och minst fyra andra
ledamöter är närvarande.

/r4/ Generaldirektörens ansvar och uppgifter

15 § Utöver vad som anges om myndighetschefens ansvar och uppgifter i
4–10 §§ och 21 § första och andra styckena verksförordningen
(1987:1100) skall generaldirektören fatta beslut om sådana föreskrifter
som riktar sig till enskilda, kommuner eller landstingskommuner.

Generaldirektören får uppdra åt skolråd eller chefsjuristen att besluta
om föreskrifter. Vidare delegering av sådan beslutanderätt får inte ske.

/r4/ Styrelsens ansvar och uppgifter

16 § Styrelsen skall fatta beslut

— om den anslagsframställning som avser skolöverstyrelsens eget anslag
och om den huvudsakliga inriktningen av skolöverstyrelsens
anslagsframställning i övrigt,

— om årsbokslut,

— i anledning av riksrevisionsverkets revisionsberättelser och
revisionsrapporter.

/r3/ Länsskolnämnderna

/r4/ Särskilda uppgifter för länsskolnämnden

17 § Utöver vad som följer av 2–5 §§ skall länsskolnämnden särskilt

1. svara för utveckling, samordning och planering av skolväsendet i
länet samt därvid ta initiativ till regelbundna samråd om utbudet av
utbildning i gymnasieskolan, komvux och arbetsmarknadsutbildning i
länet,

2. efter samråd med länsstyrelsen och andra myndigheter eller
institutioner inom länet sörja för en ändamålsenlig planering av
skolväsendet,

3. verka för samarbete mellan skolväsendet och arbetslivet i länet för
att främja utbildningens anknytning till arbetslivet,

4. stimulera, stödja och följa det utvecklingsarbete som bedrivs lokalt
samt därvid ge råd och service och förmedla erfarenheter,

5. samordna, ge stöd och råd i fråga om personalutbildning inom
skolväsendet och svara för viss sådan utbildning,

6. i samarbete med dels kommuner och andra huvudmän, dels
skolöverstyrelsen medverka till den fortlöpande utvärderingen av
verksamheten inom skolväsendet,

7. planlägga skolväsendets verksamhet i händelse av krig eller
krigsfara.

18 § Länsskolnämnderna skall lägga särskild vikt vid en aktiv tillsyn i
form av inspektioner. Nämnderna skall, i första hand genom sina
tjänstemän, sätta sig in i hur skolarbetet bedrivs, följa undervisningen
och ta del av förutsättningarna för det lokala arbetet.

/r4/ Verksförordningens tillämpning

19 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på länsskolnämnderna:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

/r3/ Länsskolnämndens sammansättning

20 § Länsskolnämnden består av elva ledamöter.

För var och en av ledamöterna skall det finnas en suppleant.
Förordning (1989:817).

21 § har upphävts genom förordning (1989:817).

22 § har upphävts genom förordning (1989:817).

23 § har upphävts genom förordning (1989:817).

/r4/ Organisation

24 § Hos länsskolnämnden finns en länsskolinspektör. Han har det ansvar
för verksamheten som framgår av denna förordning. Han är chef för
nämndens kansli.

Hos länsskolnämnderna, utom nämnden i Gotlands län, skall det finnas en
eller flera skolinspektörer.

25 § Hos vissa länsskolnämnder finns en planeringsberedning.
Föreskrifter om sådana planeringsberedningar finns i förordningen
(1984:75) om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med
handikapp.

/r4/ Länsskolnämndens ansvar

26 § Vid sammanträde med länsskolnämnden skall avgöras

1. viktigare frågor om planering, utveckling, resursfördelning,
utvärdering och tillsyn rörande skolväsendet inom länet,

2. frågor om samverkan och fördelning av kostnader mellan kommuner och
landstingskommuner enligt gällande skollag och vuxenutbildningslag,

3. viktigare frågor om organisation, ekonomi och arbetsformer för
myndigheten,

4. frågor om skiljande från anställning eller uppdrag och om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

5. frågor om tillsättning av tjänster som rektor och studierektor,

6. frågor om tillsättning av tjänster hos nämnden som skolinspektör,
avdelningsdirektör och byrådirektör,

7. andra frågor som länsskolinspektören hänskjuter till sammanträde med
nämnden.

/r4/ Länsskolinspektörens ansvar

27 § Ärenden som inte skall avgöras vid sammanträde med länsskolnämnden
skall avgöras av länsskolinspektören.

28 § Med de begränsningar som följer av bestämmelserna i 26 § om
länsskolnämndens ansvar har länsskolinspektören det ansvar för
verksamheten och de uppgifter som anges i 4–7 och 9 §§
verksförordningen (1987:1100).

Länsskolinspektören skall också hålla länsskolnämndens ledamöter
informerade om verksamheten.

/r4/ Samverkan med andra länsmyndigheter

29 § På begäran av länsstyrelsen är länsskolnämndens tjänstemän skyldiga
att, som föredragande eller på annat sätt, delta i länsstyrelsens
handläggning av ärenden som har samband med nämndens uppgifter.

30 § När länsskolnämnden vid sammanträde skall behandla en fråga av
större vikt som rör någon annan länsmyndighets arbetsområde, skall
företrädare för den myndigheten ges tillfälle att delta i nämndens
överläggningar.

Länsstyrelsen skall underrättas om sammanträden med länsskolnämnden och
om de ärenden som därvid skall förekomma.

/r4/ Ärendenas handläggning

31 § Länsskolnämnden är vid sammanträde beslutför när ordföranden eller
vice ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs vid sammanträde med
länsskolnämnden, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

32 § Länsskolinspektören är skyldig att närvara vid länsskolnämndens
sammanträden och har rätt att delta i nämndens överläggningar.

33 § Om ett ärende är så brådskande att länsskolnämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst fem andra ledamöter.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

34 § Om sådana ärenden som avses i 27 § inte behöver prövas av
länsskolinspektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

35 § Ärendena avgörs efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att
ärenden som avgörs av någon annan tjänsteman än länsskolinspektören inte
behöver föredras.

36 § Länsskolinspektören får utan föredragning fatta beslut som inte kan
uppskjutas till dess att ärendet hunnit föredras.

/r3/ Gemensamma föreskrifter

/r4/ Inspektion

37 § Ändamålet med inspektionerna är i första hand att ge myndigheten
kännedom om verksamheten i dess huvuddrag och att i direkt kontakt —
utan att ge huvudmännen för utbildningen nya uppgifter — fortlöpande
stödja och främja en utveckling och planering av utbildningsverksamheten
i enlighet med verksamhetens mål.

Inspektioner kan även utgöra led i sådan handläggning hos
skolöverstyrelsen eller hos en länsskolnämnd, som utmynnar i att
myndigheten beslutar att påtala att föreskrifter i lag, läroplan eller
annan författning inte följs.

38 § För länsskolnämnderna skall inspektioner utgöra kontinuerliga
inslag i arbetet.

39 § Myndigheten beslutar vilken eller vilka tjänstemän hos myndigheten
som skall utföra en inspektion.

Lyder verksamheten under en annan central förvaltningsmyndighet, skall
inspektioner göras på det sätt som myndigheterna kommer överens om.

Krävs för en viss inspektion sådana särskilda erfarenheter, som är
företrädda inom en annan statlig myndighet, får skolöverstyrelsen på
central nivå och länsskolnämnden på regional nivå begära hjälp av den
myndigheten.

40 § Vid inspektion bör de deltagande sammanträffa med vederbörande
skolledare och, när så behövs, ordföranden i den lokala styrelsen.

41 § Efter en inspektion skall den som har utfört inspektionen lämna en
redogörelse inom den tid och på det sätt, som skolöverstyrelsen eller
länsskolnämnden bestämmer, och då särskilt uppmärksamma vilka insatser
och vilken uppföljning som de gjorda iakttagelserna bör leda till.

/r4/ Medbestämmandeformer

42 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. och förordningen (1978:829) om vissa medbestämmandeformer i
statligt reglerade lärartjänster m. fl. finns föreskrifter om rätten att
besluta i vissa frågor.

/r4/ Tjänstetillsättning m. m.

43 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen tillsätter efter anmälan av generaldirektören dels tjänster
som skolråd, skolöverläkare och chefsjurist vid skolöverstyrelsen, dels
tjänster som länsskolinspektör vid länsskolnämnderna. Tjänster som
skolinspektör tillsätts av regeringen efter förslag av länsskolnämnden
och yttrande av skolöverstyrelsen.

Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva en tjänst som
länsskolinspektör.

44 § Övriga tjänster vid skolöverstyrelsen tillsätts av överstyrelsen
och vid länsskolnämnden av nämnden.

45 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

46 § Andra ledamöter av skolöverstyrelsens styrelse än generaldirektören
förordnas av regeringen för en bestämd tid.

47 § Ledamöter och suppleanter i länsskolnämnden utses av regeringen för
en bestämd tid.

Regeringen förordnar en av ledamöterna att vara ordförande i
länsskolnämnden. Förordnandet ges för en bestämd tid. Nämnden utser inom
sig vice ordförande. Förordning (1989:817).

/r4/ Anställnings upphörande

48 § I fråga om tjänster som länsskolinspektör eller vikariat på sådana
tjänster prövas frågor om anställnings upphörande enligt 7 kap. 2–4 och
12 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning av skolöverstyrelsen.

I fråga om tjänster som skolinspektör eller vikarie på sådana tjänster
prövas dessa frågor av länsskolnämnden.

/r4/ Bisysslor

49 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av skolöverstyrelsen även i
fråga om skolråd, skolöverläkare, chefsjurist, länsskolinspektör och
skolinspektör.

/r4/ Överklagande

50 § Beslut av länsskolnämnden får överklagas hos skolöverstyrelsen, om
något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Skolöverstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får överklagas hos
regeringen, dock endast när beslutet gäller tillsättning av en tjänst
eller ett vikariat eller besked om bisyssla, om inte något annat följer
av särskilda föreskrifter.

Skolöverstyrelsens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen,
om inte något annat följer av de lagar som anges i första stycket eller
av andra föreskrifter. Förordning (1990:120).

Övergångsbestämmelser

1989:817

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

2. De ledamöter och suppleanter i länsskolnämnderna som har utsetts av
landsting eller kommunfullmäktige enligt bestämmelserna i 2 kap. 3 §
skollagen (1985:1100), vilka upphör att gälla vid utgången av december
1989, behåller sina uppdrag längst till utgången av juni 1991, även om
de skulle ha utsetts för längre tid.

3. Om en sådan ledamot i länsskolnämnden som har utsetts av landsting
eller kommunfullmäktige enligt de förut nämnda bestämmelserna i 2 kap. 3
§ skollagen (1985:1100) avgår från sitt uppdrag, skall inte någon
suppleant som har utsetts enligt de nämnda bestämmelserna inträda i
ledamotens ställe. I stället skall en ny ledamot och en suppleant för
denne utses enligt bestämmelserna i denna förordning.

4. Sådana ledamöter och suppleanter i länsskolnämnderna som har utsetts
av en länsstyrelse skall behålla sina uppdrag till mandatperiodens slut,
dock längst till utgången av juni 1991.

5. Om en sådan ledamot som har utsetts av en länsstyrelse avgår från
sitt uppdrag, skall inte någon av länsstyrelsen utsedd suppleant inträda
i ledamotens ställe. I stället skall en ny ledamot och en suppleant för
denne utses enligt bestämmelserna i denna förordning.

6. Genom länsskolinspektörens försorg skall de ledamöter och
suppleanter, som berörs av föreskrifterna i punkten 2 eller 4, ges en
skriftlig underrättelse om avkortningen av deras uppdrag.

7. Länsskolinspektören skall före den 1 februari 1990 lämna
utbildningsdepartementet en förteckning över vilka ledamöter och
suppleanter, utsedda av landsting, kommunfullmäktige eller länsstyrelse,
som kvarstår i sina uppdrag samt uppgift om tidpunkten när deras
mandatperiod löper ut.

1990:120

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

I fråga om sådana beslut om förslag till tillsättning av en tjänst,
som meddelats före ikraftträdandet, gäller 50 § i dess äldre
lydelse.