Förordning (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda

SFS nr
1988:816
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:736
Upphävd
1992-07-01

Inledande föreskrifter

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om vuxenutbildning för
psykiskt utvecklingsstörda (särvux).

2 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

3 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

4 § Med lektion avses en tidsenhet om 40 minuter då eleverna undervisas.
En undervisningstimme motsvarar en lektion.

Samrådsorgan m.m.

5 § Eleverna skall ha inflytande över hur deras undervisning utformas.
Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas
efter deras förutsättningar. Formerna för samverkan mellan elever och
personal skall utvecklas med beaktande av lokala behov. Förordning
(1991:1064).

Läroplan m.m.

6 § I läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna anges mål
och riktlinjer för utbildningen. Läroplanen innefattar i övrigt
föreskrifter i form av timplaner och kursplaner. Förordning (1991:1064).

7 § Föreskrifterna i 1 kap. 11, 12 och 13 §§
vuxenutbildningsförordningen (1985:288) skall tillämpas i fråga om
timplaner, kursplaner och arbetsplan i särvux.

Vid fastställande av timplaner skall beaktas att antalet lektioner för
särvuxkurser får utgöra högst 150 procent av det sammanlagda antalet
lektioner i motsvarande kurser enligt timplanerna för komvux. Förordning
(1991:1064).

Studiegång m.m.

8 § En elevs studiesituation skall prövas fortlöpande och särskilt efter
inskolningsperioden och i slutet av annan undervisningsperiod.

Om det behövs skall en elev ges möjlighet till utökad studievägledning
och till stödundervisning.

9 § Föreskrifterna i 1 kap. 15–18 §§ vuxenutbildningsförordningen
(1985:288) skall tillämpas i fråga om befrielse från undervisning,
studieavbrott, skiljande från undervisning m. m.

10 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

11 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

12 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

13 § har upphävts genom förordning (1991:1064)

14 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

15 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

16 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

17 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

18 § har upphävts genom förorkdning (1990:1471).

19 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

20 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

21 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

22 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

Utbildningen m.m.

23 § Särvux omfattar undervisning motsvarande den som ges i
träningsskolan avseende kommunikation samt verklighetsuppfattning och
omvärldskunskap.

Särvux omfattar grundläggande utbildning i läsning, skrivning och
räkning på en nivå som motsvarar utbildning enligt högst årskurs 6 i
grundsärskolan.

I läroplanen finns ytterligare föreskrifter. Förordning (1991:1064).

24 § På en nivå som motsvarar grundsärskolans högstadium får särvux
omfatta kurser i följande ämnen, nämligen svenska, svenska som
andraspråk, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, historia,
geografi, naturkunskap, engelska, maskinskrivning och hemspråk.

25 § Utbildningen inom särvux skall bedrivas som deltidsstudier med
högst 20 lektioner per vecka under högst 45 veckor per år.

Om inte särskilda skäl föranleder annat skall undervisningen bedrivas
med lägst två undervisningstillfällen per vecka.

26 § Om inte något annat följer av 4 a kap. 5 § första eller andra
stycket vuxenutbildningslagen (1982:1118) eller av 27 eller 28 § nedan
skall undervisningen i särvux upphöra efter 1 000 lektioner. Förordning
(1990:1090).

27 § Om en elev inte har nått studiemålet efter den tid som anges i 26 §
får styrelsen för utbildningen förlänga studietiden med högst 500
lektioner. För en elev med särskilda svårigheter får styrelsen förlänga
studietiden med ytterligare högst 1000 lektioner, om eleven bedöms kunna
nå studiemålet genom en sådan ytterligare förlängning. Förordning
(1991:1064).

28 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

29 § Undervisningen skall bedrivas som gruppundervisning. Enskild
undervisning får anordnas för en elev som har särskilt behov av det.

Undervisningen förläggs med hänsyn till elevernas behov. Förordning
(1991:1064).

30 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

Behörighet och urval

31 § Behörig att tas in i särvux är den som med hänsyn till tidigare
studier och annan verksamhet bedöms ha förutsättningar att följa
undervisningen.

32 § Om inte särskilda skäl föranleder annat får endast den tas in som
senast den hösttermin då studierna påbörjas fyller 21 år.

33 § Ansökan om intagning görs hos styrelsen för utbildningen i den
ordning som styrelsen bestämmer. Förordning (1991:1064).

34 § Till kurs i svenska som andraspråk får endast tas in den som har
annat språk än svenska som modersmål, som har grundläggande kunskaper i
svenska språket och som behöver kursen för att tillgodogöra sig annan
undervisning inom särvux.

35 § Vid urval bland behöriga sökande skall företräde ges den som har
störst behov av utbildningen. Därvid skall särskilt beaktas
utbildningsbehovet för sökande

1. som inte tidigare har deltagit i motsvarande utbildning eller

2. för vilka studierna är av betydelse för yrkesverksamhet eller
yrkesval.

Betyg m.m.

36 § Betyg ges vid slutet av en sådan kurs som avses i 24 §. Som betyg
används Godkänd eller Icke godkänd (tvågradig betygsskala). Om det finns
särskilda skäl får rektor besluta att intyg skall utfärdas i stället för
betyg.

Elever i sådan undervisning som avses i 23 § skall få intyg över
genomgången utbildning om de begär det.

37 § Läraren i kursen bestämmer betyget. Om betyget är beroende av två
eller flera lärares bedömning och lärarna inte kan enas, bestämmer
rektor betyget.

Betyg skall dokumenteras i betygskatalog. Förordning (1991:1064).

38 § Ett betygsdokument skall utfärdas av rektor för den skolenhet, där
eleven fått sista betyget av betydelse för dokumentet. Efter rektors
bemyndigande får annan skolledare utfärda betygsdokumentet.

Närmare bestämmelser om betygsdokument meddelas i läroplanen.
Förordning (1991:1064).

39 § Föreskrifterna om rättelse av betyg i 3 kap. 38 §
vuxenutbildningsförordningen (1985:288) skall tillämpas.

40 § Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om
betygsättning samt om betygskatalog och betygsdokument.
Förordning (1991:1064).

41 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

42 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

43 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

44 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

45 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

46 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

47 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

48 § har upphävt genom förordning (1991:1064).

49 § har upphävt genom förordning (1991:1064).

50 § har upphävt genom förordning (1991:1064).

51 § har upphävt genom förordning (1991:1064).

52 § har upphävts genom förordning (1989:612).

Överklagande m.m.

53 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

54 § Beslut av styrelsen för utbildningen om att skilja en elev från
undervisningen enligt 9 § jämförd med 1 kap. 17 §
vuxenutbildningsförordningen (1985:288) får överklagas hos kammarrätten.
Förordning (1991:1064).

55 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

56 § har upphävts genom förordning (1991:1064).

57 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

58 § Av 23 § förvaltningslagen (1986:223) följer att en skrivelse med
överklagande skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet.

59 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

60 § har upphävts genom förordning (1990:1471).

Övergångsbestämmelser

1988:816

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

I fråga om statsbidrag för redovisningsåret 1988/89 skall
skolöverstyrelsen meddela föreskrifter om vid vilken tidpunkt
huvudmännen och länsskolnämnderna skall fullgöra de skyldigheter som
anges i 4 a kap. 7 och 11 §§ vuxenutbildningsförordningen (1985:288) och
i 7 § förordningen (1987:736) om timramar för kommunal utbildning för
vuxna.

1988:1059

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

2. Om skolförordningen (1971:235) skall tillämpas vid tillsättning av
arvodestjänster som timlärare för särvux, skall intill den 1 mars 1989
17 kap. 38 och 40–42 §§ nämnda förordning tillämpas i deras lydelse vid
utgången av oktober 1988.

1989:612

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Om förfarande har inletts före ikraftträdandet för att tillsätta en
tjänst som studierektor eller ett långtidsvikariat på en sådan tjänst
skall tjänsten eller vikariatet tillsättas enligt äldre föreskrifter.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

1990:229

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1990. Bestämmelserna om
schablontillägg i 51 § tillämpas första gången i fråga om statsbidrag
för redovisningsåret 1989/90.

1990:530

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om överklagande
av beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser.

1990:1090

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Har undervisningen
påbörjats före den 1 januari 1991 gäller äldre bestämmelser.

1991:1064

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. För budgetåret 1991/92
fastställer regeringen i särskild ordning det statsbidrag som skall utgå
till driften av särvux.