Förordning (1988:831) med instruktion för Konstnärsnämnden

SFS nr
1988:831
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:1153
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1606

Uppgifter

1 § Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta om statliga bidrag
och ersättningar till konstnärer, i den utsträckning detta inte är
någon annans uppgift, främja internationellt konstnärsutbyte och i
övrigt fullgöra de uppgifter som följer av särskilda föreskrifter.

Nämnden skall hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och
sociala förhållanden. Förordning (1996:1606).

Sammansättning

2 § Nämndens styrelse består av högst tretton personer. En av
ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

3 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

4 § Inom nämnden finns fyra organ för handläggning av ärenden rörande
bidrag och ersättningar till konstnärer, nämligen

1. styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond,

2. arbetsgruppen för upphovsmän på musikområdet,

3. arbetsgruppen för musiker och sångare,

4. arbetsgruppen för scen- och filmkonstnärer.

5 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond består av tretton
ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice
ordförande. Förordning (1994:304).

6 § Arbetsgruppen för upphovsmän på musikområdet består av nio
ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

7 § Arbetsgruppen för musiker och sångare består av elva ledamöter.
En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.
Förordning (1994:518).

8 § Arbetsgruppen för scen- och filmkonstnärer består av elva ledamöter.
En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

9 § Varje organ som avses i 4 § avgör ärenden inom sitt
verksamhetsområde. Är ärendet av principiell betydelse eller annars av
större vikt, skall det dock avgöras av konstnärsnämndens styrelse.

Verksförordningens tillämpning

10 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om myndighetens organisation,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (1996:454).

11 § Nämndens styrelse har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-9, 13 och 15 §§ verksförordningen
(1995:1322).

Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen skall styrelsen

1. besluta i sådana ärenden som inte skall avgöras av något av de
organ som anges i 4 §,

2. besluta om den närmare fördelningen av ärenden mellan de organ
som anges i 4 §,

3. besluta om den närmare fördelningen av sådana medel som berör två
eller flera av de organ som anges i 4 §, om regeringen inte har gjort
en sådan fördelning. Förordning (1996:454).

12 § Chefen för kansliet har under styrelsen det ansvar för
verksamheten och de uppgifter som anges i 7 § andra stycket, 8 och
10 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:454).

Ärendenas handläggning

13 § Nämndens styrelse är beslutför när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

14 § Ett organ som avses i 4 § är beslutfört när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

15 § Nämndens styrelse får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden
att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
styrelsen.

16 § Ett organ som avses i 4 § får lämna över till ordföranden eller
annan ledamot i organet eller till någon som tjänstgör hos nämnden att
avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas vid
sammanträde med organets ledamöter.

17 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 15 eller
16 § inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

18 § Ledamöter i nämndens styrelse utses av regeringen för en bestämd
tid, dock högst tre år.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för
en bestämd tid, dock högst tre år.

19 § Ledamöter i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond utses
av regeringen för en bestämd tid, dock högst tre år.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena
ges för en bestämd tid, dock högst tre år. Förordning (1994:304).

20 § Ledamöter i en arbetsgrupp som avses i 4 § utses av regeringen för
en bestämd tid, dock högst tre år.

Regeringen utser ordförande i varje arbetsgrupp. Förordnandet ges för en
bestämd tid, dock högst tre år. Arbetsgruppen utser inom sig vice
ordförande.

21 § Den som varit ledamot i nämndens styrelse under en period får inte
på nytt utses till ledamot i styrelsen, om det inte finns särskilda
skäl.

Motsvarande gäller för ledamöter i sådana organ som avses i 4 § samt för
ersättare i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond.

22 § Kanslichefen anställs av styrelsen. Detsamma gäller andra
anställningar. Förordning (1996:454).