Förordning (1988:832) med instruktion för skatteförvaltningen

SFS nr
1988:832
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1293
Upphävd
1991-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:1293

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Med skatteförvaltningen avses i denna förordning riksskatteverket,
länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna.

2 § Riksskatteverket är chefsmyndighet inom skatteförvaltningen.

2 kap. Riksskatteverket

Uppgifter

1 § Riksskatteverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om
skatter, socialavgifter, folkbokföring och val, allt i den mån annat
inte följer av särskilda föreskrifter.

2 § Verket skall särskilt

1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt särskilda
bemyndiganden,

2. genom allmänna råd och uttalanden verka för lagenlighet,
följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom
verksamhetsområdet,

3. lämna direktiv om organisationen och arbetsformerna inom
skatteförvaltningen,

4. fördela de ekonomiska och andra resurser som ställs till
skatteförvaltningens förfogande,

5. följa upp länsskattemyndigheternas och de lokala skattemyndigheternas
ekonomiska redovisning och analysera resultatet samt

6. planera och leda skatte- och avgiftskontrollen.

Verket skall även i övrigt enligt de riktlinjer som statsmakterna har
angett meddela de föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå
samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom
skatteförvaltningen.

3 § Inom skatteförvaltningens verksamhetsområde företräder verket staten
vid domstol om det inte särskilt föreskrivs, att detta ankommer på
länsskattemyndighet eller särskilt förordnat allmänt ombud.

Verket får bestämma att en länsskattemyndighet eller en
kronofogdemyndighet skall företräda staten i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden.

4 § Verket skall årligen avge anslagsframställning för
skatteförvaltningen.

5 § Bestämmelser om verkets uppgifter inom exekutionsväsendet finns i
förordningen (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet.

6 § Bestämmelser om riksskatteverkets medverkan i totalförsvaret finns i
förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets
civila del.

Verksförordningens tillämpning

7 § Verksförordningen (1987:1100) skall, med undantag av 2, 19, 21 och
30 §§, tillämpas på riksskatteverket.

Myndighetens ledning

8 § Riksskatteverkets generaldirektör är chef för verket.

9 § Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

Styrelsen

10 § Riksskatteverkets styrelse består av högst tolv personer,
generaldirektören och överdirektören medräknade. Generaldirektören är
styrelsens ordförande. Överdirektören är styrelsens vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

11 § Inom verket finns elva avdelningar.

Tre avdelningar bildar en skatterättslig huvudavdelning:
processavdelningen, skatterättsavdelningen och beskattningsavdelningen.

Tre avdelningar bildar en skatteadministrativ huvudavdelning:
uppbördsavdelningen, taxerings- och revisionsavdelningen samt
utvecklingsavdelningen.

De övriga fem avdelningarna är exekutionsavdelningen, avdelningen för
folkbokföring och val, ekonomiavdelningen, personalavdelningen samt den
tekniska avdelningen.

Varje huvudavdelning leds av en skattechef. Exekutionsavdelningen leds
av en kronodirektör. Avdelningen för folkbokföring och val leds av en
folkbokföringsdirektör, ekonomiavdelningen av en ekonomidirektör,
personalavdelningen av en personaldirektör, den tekniska avdelningen av
en teknisk direktör samt var och en av de övriga avdelningarna av en
skattedirektör.

12 § Inom verket finns en nämnd för rättsärenden och en
sjömansskattenämnd. Till verket är en forskarskattenämnd knuten.

Till nämnden för rättsärenden och forskarskattenämnden finns ett
gemensamt kansli som leds av en kanslichef.

Personalföreträdare

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
riksskatteverket med det undantag som följer av 15 § första stycket.
Förordning (1989:199).

Personalansvarsnämnden

14 § Riksskatteverkets personalansvarsnämnd prövar följande frågor
enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning för hela
skatteförvaltningen:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock
inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning eller läkarundersökning.

15 § Personalansvarsnämnden består av generaldirektören, chefen för den
skatteadministrativa huvudavdelningen, chefen för exekutionsavdelningen,
chefen för personalavdelningen och två särskilt utsedda
personalföreträdare. Personalföreträdarna skall inte utses enligt
personalföreträdarförordningen (1987:1101), utan utses och entledigas av
de två arbetstagarorganisationer som är de största med hänsyn till
antalet medlemmar inom skatteförvaltningen och exekutionsväsendet.

Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande. Förordning (1989:199).

Styrelsens ansvar och uppgifter

16 § Styrelsen får överlåta åt generaldirektören att besluta om sådana
föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta
gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt
av större vikt.

Ärendenas handläggning

17 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, nämnden för
rättsärenden, sjömansskattenämnden eller personalansvarsnämnden avgörs
av generaldirektören ensam.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Tjänstetillsättning

18 § Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för en
bestämd tid.

Tjänster som chef för huvudavdelning, chef för avdelning, allmänt ombud
samt kanslichef vid nämnden för rättsärenden och forskarskattenämnden
tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket.

19 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören och överdirektören
utses av regeringen för en bestämd tid.

Nämnden för rättsärenden

20 § Nämnden för rättsärenden sammanträder på två avdelningar, en för
direkt skatt och en för indirekt skatt.

Nämnden består av högst arton ledamöter och högst tjugofyra ersättare.
Ledamöter och ersättare utses av regeringen för högst fyra år. Bland
ledamöterna utser regeringen två ordförande och tre vice ordförande.

Ledamöternas och ersättarnas fördelning på avdelningarna bestäms av
regeringen.

21 § Nämnden avgör ärenden om förhandsbesked, bindande förklaringar och
dispenser i rättsfrågor.

22 § Nämnden är vid avgörande av ärenden angående förhandsbesked och
bindande förklaringar beslutför när minst sex ledamöter är närvarande.
Nämnden är dock beslutför i ett sådant ärende med fyra eller fem
ledamöter, om minst fyra av dessa, bland dem ordföranden, är ense om
utgången i ärendet.

I övriga ärenden är nämnden beslutför när minst tre ledamöter är
närvarande. Flera än åtta ledamöter får inte delta i nämndens beslut.
Bland ledamöterna skall ingå en ordförande eller en vice ordförande.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas
föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få
avvikande mening antecknad.

Nämnden får överlämna åt en ordförande eller en vice ordförande att
besluta ensam i ärenden av enkel beskaffenhet.

23 § Ordförande eller vice ordförande i nämnden får kalla sakkunnig och,
även om hinder för någon ledamot inte föreligger, ersättare att närvara
vid överläggningarna men dock inte delta i nämndens beslut.

24 § Generaldirektören får inträda som ordförande i nämnden när han
finner anledning till det.

Sjömansskattenämnden

25 § Om sjömansskattenämndens sammansättning och uppgifter finns
bestämmelser i lagen (1958:295) om sjömansskatt.

Forskarskattenämnden

26 § Om forskarskattenämndens sammansättning och uppgifter finns
bestämmelser i lagen (1984:947) om beskattning av utländska forskare vid
tillfälligt arbete i Sverige.

3 kap. Länsskattemyndigheterna

Uppgifter

1 § Länsskattemyndigheten är regional förvaltningsmyndighet för frågor
om skatter, socialavgifter och folkbokföring, om annat inte följer av
särskilda föreskrifter.

Länsskattemyndigheten är under riksskatteverket chefsmyndighet för de
lokala skattemyndigheterna i länet och skall meddela de beslut som
behövs i fråga om verksamheten hos dessa myndigheter, om detta inte
ankommer på annan.

2 § Länsskattemyndigheten skall bistå länsstyrelsen i arbetet med de
allmänna valen.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på
länsskattemyndigheterna med undantag av 2, 10, 13, 18, 19, 23, 24 och 30
§§.

Myndighetens ledning

4 § Länsskattechefen är chef för länsskattemyndigheten.

Vid länsskattemyndigheten i Stockholms län finns en biträdande
länsskattechef som är länsskattechefens ställföreträdare.

Styrelsen

5 § Länsskattemyndighetens styrelse består av högst tio personer,
länsskattechefen medräknad. Länsskattechefen är styrelsens ordförande.
En av ledamöterna är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 § I varje län finns en länsskattemyndighet.

7 § Länsskattemyndigheterna i Stockholms län, Malmöhus län samt
Göteborgs och Bohus län består av en taxeringsenhet, en revisionsenhet,
en besvärsenhet, en mervärdeskatteenhet, en uppbördsenhet, en dataenhet
och en administrativ enhet som får vara indelade i sektioner.

I Gotlands län består länsskattemyndigheten av en taxerings-, uppbörds-
och dataenhet, en revisions- och mervärdeskatteenhet, en besvärsenhet
samt en administrativ enhet.

I övriga län består länsskattemyndigheten av en taxeringsenhet, en
revisionsenhet, en besvärsenhet, en mervärdeskatteenhet, en
uppbördsenhet, en dataenhet och en administrativ enhet.

Vid länsskattemyndigheterna i Stockholms län, Malmöhus län, Göteborgs
och Bohus län och Västernorrlands län får dock finnas ytterligare en
revisionsenhet som inte skall vara indelad i sektioner.

Varje enhet och sektion förestås av en enhetschef respektive
sektionschef.

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
länsskattemyndigheterna.

Personalansvar

9 § I 2 kap. 14 och 15 §§ finns bestämmelser om personalansvarsnämnd.

10 § Bestämmelserna om statens ansvarsnämnd i 15 kap. 4 § första stycket
lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller enhetscheferna och
sektionscheferna.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Styrelsen skall fatta beslut

— om årsbudget och andra väsentliga ekonomiska ärenden,

— i anledning av riksrevisionsverkets revisionsberättelser och
revisionsrapporter.

Interna föreskrifter

12 § Länsskattemyndigheten beslutar om sin egen arbetsordning inom ramen
för den normalarbetsordning som riksskatteverket fastställer.

Ärendenas handläggning m. m.

13 § När länsskattechefen har förhinder fullgörs dennes uppgifter av den
tjänsteman som länsskattechefen bestämmer.

För länsskattemyndigheten i Stockholms län tillämpas första stycket när
både länsskattechefen och hans ställsföreträdare har förhinder.

Tjänstetillsättning m. m.

14 § Länsskattechefen förordnas av regeringen för en bestämd tid efter
anmälan av riksskatteverket.

Tjänster som enhetschef och sektionschef tillsätts av riksskatteverket
efter förslag av länsskattemyndigheten. Motsvarande gäller tjänsten som
biträdande länsskattechef vid länsskattemyndigheten i Stockholms län.

Andra tjänster tillsätts av länsskattemyndigheten.

15 § Andra styrelseledamöter än länsskattechefen utses av regeringen för
en bestämd tid. Regeringen utser en av ledamöterna att vara vice
ordförande.

16 § Länsskattemyndigheten får besluta att en tjänsteman vid myndigheten
skall tjänstgöra vid en lokal skattemyndighet i länet.

4 kap. De lokala skattemyndigheterna

Uppgifter

1 § Den lokala skattemyndigheten är lokal förvaltningsmyndighet för
frågor om skatter, socialavgifter, pensionsgrundande inkomst och
folkbokföring, allt i den mån annat inte följer av särskilda
föreskrifter.

Till den lokala skattemyndighetens uppgifter hör också att upprätta
allmän röstlängd.

2 § Det åligger den lokala skattemyndigheten att bestyrka skriftlig
uppgift om sökandens ekonomiska förhållanden vid ansökan om fri
rättshjälp hos Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna.

Verkförordningens tillämpning

3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på de lokala skattemyndigheterna:

4–6 §§, 7 § 1 och 2 samt 9 § om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

17 § om inhämtande av uppgifter och

29 § om myndighetens beslut.

Myndighetens ledning

4 § Fögderichefen är chef för den lokala skattemyndigheten.

Organisation

5 § I varje län finns en eller flera lokala skattemyndigheter. I
kungörelsen (1973:796) om rikets indelning i fögderier finns
föreskrifter om de lokala skattemyndigheternas verksamhetsområden.

6 § De lokala skattemyndigheterna i Göteborgs, Helsingborgs, Huddinge,
Linköpings, Malmö, Norrköpings, Stockholms, Sundsvalls, Uppsala,
Västerås och Östersunds fögderier indelas i en administrativ enhet, en
eller två skatteenheter och en arbetsgivarenhet. Vid den lokala
skattemyndigheten i Stockholms fögderi finns dessutom en
folkbokföringsenhet.

De lokala skattemyndigheterna på följande orter indelas i en
serviceenhet, en granskningsenhet, och en arbetsgivarenhet: Borlänge,
Borås, Eksjö, Eskilstuna, Eslöv, Falun, Gävle, Halmstad, Handen,
Hässleholm, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Katrineholm,
Kristianstad, Lidköping, Ljungby, Lund, Mora, Nyköping, Skara,
Skellefteå, Skövde, Sollentuna, Solna, Sunne, Trelleborg, Uddevalla,
Umeå, Vetlanda, Visby, Vänersborg, Värnamo, Växjö, Ängelholm och Örebro.

Övriga lokala skattemyndigheter indelas i en serviceenhet och en
granskningsenhet.

Personalansvar

7 § I 2 kap. 14 och 15 §§ finns bestämmelser om personalansvarsnämnd.

8 § Bestämmelserna om statens ansvarsnämnd i 15 kap. 4 § första stycket
lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller fögdericheferna.

Interna föreskrifter

9 § Länsskattemyndigheten beslutar om arbetsordningen för en lokal
skattemyndighet inom ramen för den normalarbetsordning som
riksskatteverket fastställer.

Ärendenas handläggning

10 § Fögderichefen skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
personalansvarsnämnden vid riksskatteverket.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
fögderichefen, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall
ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut av
länsskattemyndigheten.

Tjänstetillsättning m. m.

11 § Tjänster som fögderichef tillsätts av riksskatteverket efter
förslag av länsskattemyndigheten. Tjänsterna som chef för de lokala
skattemyndigheterna i Göteborgs, Malmö och Stockholms fögderier
tillsätts dock av regeringen efter anmälan av riksskatteverket.

Andra tjänster tillsätts av länsskattemyndigheten.

Länsskattemyndigheten får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut
överlämna åt en lokal skattemyndighet att tillsätta tjänster som avses i
andra stycket. Detta gäller dock inte tjänst som chef för enhet.

12 § När länsskattemyndigheten tillsätter en tjänst eller ett vikariat
på en tjänst vid en lokal skattemyndighet skall fögderichefen delta i
den slutliga handläggningen av ärendet.

13 § Länsskattemyndigheten får besluta att en tjänsteman vid en lokal
skattemyndighet skall tjänstgöra vid länsskattemyndigheten eller vid en
annan lokal skattemyndighet i länet.

15 § Länsskattemyndigheten meddelar beslut om anställningens upphörande
enligt 7 kap. 3, 4 eller 12 § lagen (1976:600) om offentlig anställning
för en tjänsteman vid en lokal skattemyndighet.

5 kap. Gemensamma bestämmelser

Tjänstetillsättning

1 § En myndighets befogenhet enligt 3 § första stycket förordningen
(1989:166) om inrättandet av tjänster utövas av riksskatteverket i fråga
om tjänster vid länsskattemyndigheterna och de lokala
skattemyndigheterna. Befogenheten får helt eller delvis lämnas över till
länsskattemyndigheten. Förordning (1989:199).

2 § Om en tjänst har kungjorts ledig till ansökan i Post- och Inrikes
Tidningar, skall myndighetens beslut om tillsättning eller beslut att
inte tillsätta tjänsten tillkännages på samma sätt. Myndigheten får i
stället tillkännage beslutet på myndighetens anslagstavla, om
underrättelse om detta samtidigt sänds till varje sökande som inte är
anställd hos myndigheten.

Bisysslor

3 § En tjänsteman inom skatteförvaltningen får inte mot ersättning lämna
skattskyldiga eller arbetsgivare biträde med upprättande av deklaration
eller annan uppgift eller handling enligt skatte-, taxerings-, avgifts-
eller uppbördsförfattningarna eller annat biträde i skatte-, avgifts-
eller uppbördsfrågor. En tjänsteman vid en länsskattemyndighet får dock
mot ersättning lämna biträde åt skattskyldiga eller arbetsgivare utom
länet i ärenden av enkel beskaffenhet. Detsamma gäller för en tjänsteman
vid en lokal skattemyndighet i fråga om skattskyldiga eller arbetsgivare
utom fögderiet.

4 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av riksskatteverket även i
fråga om chef för huvudavdelning och avdelning vid riksskatteverket,
allmänt ombud, kanslichef vid rättsnämndens kansli och
forskarskattenämnden. Detsamma gäller länsskattechef, biträdande
länsskattechef, enhetschef och sektionschef vid länsskattemyndighet och
i fråga om fögderichef vid lokala skattemyndigheterna i Göteborgs, Malmö
och Stockholms fögderier.

Överklagande

5 § Den lokala skattemyndighetens beslut får överklagas hos
länsskattemyndigheten och länsskattemyndighetens beslut får överklagas
hos riksskatteverket om något annat inte är särskilt föreskrivet.

Länsskattemyndighetens förslag till tjänstetillsättningar får inte
överklagas särskilt.

6 § Riksskatteverkets beslut i ett överklagat ärende får inte
överklagas.

Riksskatteverkets beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen,
om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Övergångsbestämmelser

1989:199

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 kap. 13 och 15 §§ den 1
juni 1989, och i fråga om 5 kap. 1 § den 1 juli 1989.

1990:1293

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen
(1988:832) med instruktion för skatteförvaltningen skall upphöra att
gälla.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 7 § om skattemyndigheternas organisation
skall tillämpas från och med den 1 januari 1992. Riksskatteverket får
besluta, att bestämmelserna skall tillämpas för en skattemyndighet före
denna tidpunkt.

Intill dess de nya bestämmelserna börjar tillämpas gäller att det vid
skattemyndigheten skall finnas skattekontor samt de enheter som anges i
3 kap. 7 § förordningen (1988:832) med instruktion för
skatteförvaltningen. Under samma tid gäller att taxeringsenheten eller,
i Gotlands län, taxerings-, uppbörds- och dataenheten vid tillämpning av
bestämmelserna om skattenämnd skall anses som ett skattekontor.