/r1/ Tillkännagivande (1988:844) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;

SFS nr
1988:844
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1988-06-22
Författningen har upphävts genom
SFS1989:78
Upphävd
1989-08-01

Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om
internationella köp, som för Sveriges del med vissa undantag träder i
kraft den 1 januari 1989/n1/, har kungjorts genom publicering i Sveriges
överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87) i sin lydelse på
originalspråken arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och
spanska. En översättning av konventionen till svenska finns intagen i
bilaga till lagen (1987:822) om internationella köp.

Konventionen kommer den 1 januari 1989 att ha trätt i kraft i
förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande.

________________________________________________________________________
Stat Dag för konventionens Förklaringar och
ikraftträdande i för- reservationer
hållande till staten
________________________________________________________________________

Amerikas 1988-01-01 I enlighet med artikel 95 skall
Förenta Stater punkt 1) b) i artikel 1 inte
vara bindande för Förenta
staterna

Argentina 1988-01-01 I enlighet med artiklarna 12 och
96 skall de bestämmelser i
artikel 11, artikel 29 och del
II i konventionen, som tillåter
att köpeavtal ingås, ändras
eller upphör genom
överenskommelse i annan än
skriftlig form eller att anbud,
antagande svar eller någon annan
viljeförklaring görs i annan än
skriftlig form, inte gälla när
en part har sitt affärsställe i
Argentinska Republiken.

Egypten 1988-01-01 —

Finland 1989-01-01 I enlighet med artikel 92 skall
Finland inte vara bundet av del
II i konventionen
(avtalsdelen).

I enlighet med artikel 94, i
förhållande till Sverige enligt
första stycket och i övrigt
enligt andra stycket, skall
konventionen inte tillämpas på
köpeavtal då parterna har sina
affärsställen i Finland,
Sverige, Danmark, Island eller
Norge.

Frankrike 1988-01-01 —

Italien 1988-01-01 —

Jugoslavien 1988-01-01 —

Kina 1988-01-01 Folkrepubliken Kina anser sig
inte bunden av punkt 1) b) i
artikel 1, artikel 11 och de
bestämmelser i konventionen som
avser innehållet i artikel 11.

Lesotho 1988-01-01 —

Mexiko 1989-01-01 —

Syrien 1988-01-01 —

Ungern 1988-01-01 Ungerska Folkrepubliken anser
Allmänna villkor för leverans av
varor mellan organisationer i
stater som är medlemmar av Rådet
för ömsesidigt ekonomiskt
bistånd/GCD CMEA, 1968/1975,
1979 års version/ vara
underkastade bestämmelserna
i artikel 90 i konventionen;

Ungerska Folkrepubliken
förklarar att i enlighet med
artiklarna 12 och 96 i
konventionen skall de
bestämmelser i artikel 11,
artikel 29 eller del II i
konventionen, som tillåter att
köpeavtal ingås, ändras eller
upphör genom överenskommelse i
annan än skriftlig form eller
att anbud, antagande svar eller
någon annan viljeförklaring görs
i annan än skriftlig form, inte
gälla när en part har sitt
affärsställe i Ungerska
Folkrepubliken.

Zambia 1988-01-01 —

Österrike 1989-01-01 __
________________________________________________________________________