Lag (1988:846) om ungdomsbosparande

SFS nr
1988:846
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1988-06-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:581
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1289

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ungdomsbosparande.

I lagen avses med

1. bank en svensk bank eller sparkassa, och

2. bosparkonto ett sparkonto i bank eller sparkassa, avsett för
sparande som är knutet till en turordning för bostadsförvärv.
Lag (1995:1289).

2 § Var och en som är folkbokförd här i landet får börja spara i
ungdomsbosparandet från och med det kalenderår då han fyller 16 år.
Ingen får börja spara på ett konto i ungdomsbosparandet efter utgången
av det kalenderår då han fyllt 25 år. Lag (1991:536).

3 § Sparmedlen skall sättas in i bank, på räntebärande konto anslutet
till ungdomsbosparandet. Till sparandet får anslutas bosparkonton och
andra sparkonton av sådant slag som banken erbjuder kunder i allmänhet,
dock ej allemanssparkonton och vinstsparkonton. En sparare får inte
samtidigt spara på mer än två konton.

Inga andra konton än bosparkonton får vid anslutning till
ungdomsbosparandet visa något tillgodohavande för spararen.

Konton av viss typ får anslutas till ungdomsbosparandet efter anmälan
från banken till riksgäldskontoret.

4 § Ett konto upphör att vara anslutet till ungdomsbosparandet vid
utgången av det kalenderår då spararen fyller 28 år.

5 § Om rätten till sparmedlen på ett konto genom överlåtelse eller på
annat sätt övergår till någon annan eller om spararen pantsätter sin
fordran upphör kontots anslutning till ungdomsbosparandet.

6 § Varje sparare får sätta in sammanlagt högst 800 kronor i månaden på
konton anslutna till ungdomsbosparandet.

7 § Vid uttag skall spararen till banken betala en uttagsavgift
motsvarande en procent av det uttagna beloppet, dock minst 20 kronor.

Någon avgift enligt första stycket skall inte betalas för uttag som sker
i samband med att bonusräntan enligt 11 § tas i anspråk.

8 § En sparare får överföra hela behållningen av vad han satt in på ett
konto enligt 6 § till ett annat konto som är anslutet till
ungdomsbosparandet. En sparare får dessutom överföra hela behållningen
av vad han låtit ansluta till ungdomsbosparandet enligt 3 §, om den bank
som för kontot till vilket överföring skall ske godkänner överföringen.
Det konto från vilket överföring sker upphör genom överföringen att vara
anslutet till ungdomsbosparandet.

Banken är berättigad till ersättning med högst 100 kronor av spararen
för sina kostnader för en överföring. Lag (1989:99).

9 § Om en sparare överskrider de begränsningar som gäller enligt 3 eller
6 § skall de oriktigt insatta sparmedlen betalas ut till honom.

10 § På de medel som står inne på ett konto anslutet till
ungdomsbosparandet skall banken betala årlig ränta efter en viss lägsta
procentsats. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om vilken lägsta räntesats som vid varje tidpunkt
skall gälla.

11 § Om ett konto är anslutet till ungdomsbosparandet sedan minst tre år
och de behållna insättningarna enligt 6 § på kontot uppgår till minst 5
000 kronor har spararen rätt att få en särskild bonusränta.

Bonusräntan motsvarar tre procent årlig ränta på behållningen den sista
i varje månad av de insättningar som gjorts på kontot enligt 6 §.
Spararen tillgodoräknas bonusränta på sparmedel från och med månaden
efter det att medlen satts in på kontot.

Vid tillämpning av första stycket skall konton mellan vilka överföring
skett enligt 8 § anses som ett enda konto.

12 § Bonusräntan enligt 11 § bekostas av staten och betalas ut av
riksgäldskontoret. Utbetalning skall ske när spararen begär det eller
när han erhåller lån enligt 15 §. När bonusräntan på ett konto betalas
ut upphör kontots anslutning till ungdomsbosparandet.

Har bonusräntan på ett konto inte tagits i anspråk vid utgången av det
kalenderår då spararen fyllt 28 år skall bonusräntan då påföras kontot.

13 § Om spararen dör och det vid dödsfallet föreligger rätt till
bonusränta enligt 11 § skall bonusräntan betalas ut till dödsboet.

14 § Rätten till bonusränta enligt 11 § förfaller, utom i fall som sägs
i 13 §, när kontots anslutning till ungdomsbosparandet upphör.

15 § En sparare som har rätt till bonusränta enligt 11 § har också rätt
att få lån för förvärv av bostad och för bosättning i övrigt. Lånet
lämnas eller förmedlas av den kontoförande banken efter sedvanlig
kreditprövning. Lånerätten avser ett belopp motsvarande tre gånger
behållningen av de insättningar som gjorts på kontot enligt 6 §.

Sker sparandet på ett bosparkonto och har banken åtagit sig att lämna
spararen lån endast för förvärv av en nyproducerad bostadsrättslägenhet,
är banken inte skyldig att svara för lån som sägs i första stycket annat
än för bostadsrättsförvärv enligt åtagandet.

16 § Den bank som svarar för lån enligt 15 § bestämmer de närmare
villkoren och beslutar om lån.

Vid bankens prövning av ansökan om lån gäller de föreskrifter som
Riksbanken har meddelat med stöd av lagen (1992:1602) om valuta- och
kreditreglering och de föreskrifter i övrigt som gäller för banken. Lag
(1992:1607).

17 § Riksgäldskontoret svarar för administration och kontroll av
ungdomsbosparandet.

Övergångsbestämmelser

2000:581

Samtliga sparare med konton som vid utgången av december månad
år 2000 är anslutna till ungdomsbosparandet skall få en
bonusränta. Bonusräntan motsvarar tre procent årlig ränta på
behållningen den sista i varje månad av de insättningar som
gjorts på kontot från det kontot anslöts till
ungdomsbosparandet till och med den 31 december 2000. Spararen
tillgodoräknas bonusränta på sparmedel från och med månaden
efter det att medlen satts in på kontot.

Om en sparare får ränta enligt den upphävda 11 § lagen om
ungdomsbosparande skall avräkning ske med ett motsvarande
belopp från den ränta som betalas ut enligt denna
övergångsbestämmelse.

Bonusräntan bekostas av staten och betalas ut av
Riksgäldskontoret.