Lag (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande

SFS nr
1988:847
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1988-06-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1577
Upphävd
1994-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Skattelättnader enligt denna lag medges för sparande enligt
lagen (1983:890) om allemanssparande och lagen (1992:689) om
premiegrundande allemanssparande. Lag (1993:176).

Allemanssparande

2 § Av realisationsvinst och utdelning på andel i allemansfond
tas fyra femtedelar upp som skattepliktig inkomst. Avdrag för
realisationsförlust på sådan andel grundas på fyra femtedelar av
förlusten.

För utdelning enligt 18 § sista stycket lagen (1983:890) om
allemanssparande skall gåvoskatt betalas i den mån skattskyldighet
föreligger enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

Sparpremie enligt lagen (1992:689) om premiegrundande
allemanssparande utgör inte skattepliktig inkomst. De fondandelar
som erhållits som en sådan premie anses anskaffade för
marknadsvärdet när andelarna förs till det premiegrundande
kontot. Lag (1993:176).

Ungdomssparande

3 § har upphävts genom lag (1992:1488).

Övergångsbestämmelser

1990:675

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid
1992 års taxering. De äldre bestämmelserna i 3 § tillämpas dock
fortfarande i fråga om bonusränta som tillgodoräknas spararen före
utgången av år 1991. Lag (1991:1467).

1991:1844

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas första gången
vid 1994 års taxering.

1992:691

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången vid
1995 års taxering.

1992:1488

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första
gången vid 1994 års taxering i den mån inte annat följer av punkterna
2–4 nedan.

2. Bestämmelserna i 2 § första stycket om andelar i allemansfond skall
vid 1994 och 1995 års taxeringar tillämpas med utnyttjande av kvotdelen
två tredjedelar i stället för kvotdelen fyra femtedelar.

3. Bestämmelserna i 2 § sista stycket skall tillämpas första gången vid
1995 års taxering.

4. Bonusränta enligt 11 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande som
tillgodoräknats spararen före utgången av år 1991 utgör alltjämt inte
skattepliktig inkomst.

1993:176

Denna lag träder i kraft den 15 april 1993. Bestämmelserna i 2 §
tredje stycket tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

1993:1577

Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas vid 1994 och
tidigare års taxeringar. Bestämmelserna om sparpremie i den
upphävda 2 § tredje stycket skall tillämpas vid 1995 och senare års
taxeringar. Bonusränta enligt 11 § lagen (1988:846) om
ungdomsbosparande som tillgodoräknats spararen före utgången av
år 1991 utgör alltjämt inte skattepliktig inkomst.