/r1/ Förordning (1988:849) om fortbildningsnämnder;

SFS nr
1988:849
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Upphävd
1991-07-01

/r3/ Allmänna föreskrifter

1 § I 16 a kap. högskoleförordningen (1977:263) finns föreskrifter om
fortbildningsnämndernas sammansättning.

/r3/ Verksamhetsområde

2 § Fortbildningsnämndernas verksamhetsområden omfattar följande län,

*/k/ Fortbildningsnämnden i Stockholm: */-k/ Stockholms och Gotlands
län,

*/k/ Fortbildningsnämnden i Uppsala: */-k/ Uppsala, Södermanlands,
Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län,

*/k/ Fortbildningsnämnden i Linköping: */-k/ Östergötlands och
Jönköpings län,

*/k/ Fortbildningsnämnden i Lund: */-k/ Kronobergs, Kalmar, Blekinge,
Kristianstads, Malmöhus och Hallands län,

*/k/ Fortbildningsnämnden i Göteborg: */-k/ Göteborgs och Bohus samt
Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län,

*/k/ Fortbildningsnämnden i Umeå: */-k/ Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län.

/r3/ Uppgifter

3 § Fortbildningsnämnden skall särskilt

1. verka för att skolväsendets personalutbildning bedrivs efter de mål
och riktlinjer som har fastställts för verksamheten,

2. inhämta uppgift om skolväsendets behov av och önskemål om
personalutbildning och med utgångspunkt däri besluta om tilldelning av
medel för sådan utbildning till högskoleenheter och andra
utbildningsanordnare,

3. ombesörja en ändamålsenlig planering, samordning och utveckling av
personalutbildningen,

4. i vissa fall svara för genomförande av personalutbildning,

5. följa resultaten av personalutbildningen och i samarbete med
kommuner, länsskolnämnder och utbildningsanordnare av olika slag
utvärdera denna,

6. stödja och främja personalutbildningen genom information,
utvecklingsinsatser och andra åtgärder,

7. lämna skolöverstyrelsen underlag för anslagsframställning samt

8. årligen till skolöverstyrelsen avge verksamhetsberättelse.

4 § Fortbildningsnämnden i Uppsala skall ansvara för
språkassistentverksamheten och viss fortbildning inom området moderna
språk när det gäller utbildning i utlandet. Fortbildningsnämnden i
Linköping skall ansvara för fortbildning av folkhögskollärare samt
kurser för lärare och ledare i frivillig musikverksamhet.
Fortbildningsnämnden i Umeå skall ansvara för fortbildning av lärare i
sameskolan. Förordning (1990:570).

/r3/ Ärendenas handläggning

5 § I arbetsordningen eller i särskilt beslut får nämnden överlämna till
fortbildningsledaren att avgöra ärenden som inte är av sådan art eller
beskaffenhet att de bör prövas av nämnden.

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

7 § Fortbildningsledaren är skyldig att närvara vid nämndens
sammanträden och har rätt att delta i nämndens överläggningar.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut av nämnden får det dock medges att ärenden som avgörs
av fortbildningsledaren enligt 5 § inte behöver föredras.

9 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut av nämnden skall det
bestämmas vem som får infordra förklaringar, upplysningar eller
yttranden i ärenden hos nämnden.

/r3/ Överklagande

10 § Nämndens beslut i ärenden enligt denna förordning får inte
överklagas.