/r1/ Förordning (1988:851) med instruktion för statens vattenfallsverk;

SFS nr
1988:851
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-22
Författningen har upphävts genom
SFS1991:2015
Upphävd
1992-01-01

/r3/ Vattenfall

1 § Statens vattenfallsverk (Vattenfall) har till uppgift att driva
affärsverksamhet inom energitjänstområdet med huvudsaklig inriktning på
elförsörjning.

/r3/ Vattenfallskoncernen

2 § Vattenfall och de företag där staten genom Vattenfall direkt eller
indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans
Vattenfallskoncernen.

/r3/ Vattenfalls närmare uppgifter

3 § Vattenfall skall särskilt verka för att Vattenfallskoncernen
affärsmässigt utövar följande verksamheter:

1. produktion, överföring, distribution och försäljning av el och värme,

2. inköp, överföring, distribution och försäljning av naturgas,

3. energitjänster inom och utom landet,

4. forskning, utveckling och demonstration av ny teknik inom
energiområdet,

5. byggnation och drift av anläggningar för verksamheten.

4 § Vattenfall skall också

1. handha statens kraftverksrörelse och därmed sammanhängande verksamhet
samt bära sektoransvar för elkraftteknisk forskning och utveckling,

2. handha kanalrörelsen vid Trollhätte kanalverk,

3. inom sitt verksamhetsområde arbeta för en avveckling av kärnkraften
till senast år 2010,

4. verka för en rationell elenergiförsörjning och en effektiv användning
av elenergi i landet,

5. leda och samordna beredskapsplaneringen för landets elförsörjning med
inriktning mot åtgärder som tillgodoser samhällets behov av el i en
kris- eller krigssituation.

5 § Vattenfall uppbär och redovisar inkomsterna av sin verksamhet samt
betalar med dessa och andra medel som står till dess förfogande
verksamhetens utgifter.

Vattenfall beslutar om leverans av energi från sina anläggningar och om
utförande av Vattenfalls tjänster samt fastställer priser för sådana
leveranser och tjänster.

Vattenfall fastställer efter samråd med sjöfartsverket taxor och övriga
villkor för kanalrörelsen.

6 § Inom sitt verksamhetsområde företräder Vattenfall staten vid
domstol.

/r3/ Vattenfalls ledning och organisation

7 § Vattenfall leds av en styrelse. Den består av högst sju personer. I
styrelsen ingår dessutom Vattenfalls generaldirektör och
personalföreträdarna vid Vattenfall. En av ledamöterna är ordförande och
en är vice ordförande.

8 § Under styrelsen leds Vattenfalls verksamhet av en generaldirektör.

9 § Vid Vattenfall finns en personalansvarsnämnd.

10 § */-k/ Vattenfall organiseras i övrigt enligt styrelsens beslut.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Styrelsen ansvarar för Vattenfalls verksamhet.

Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare tas till
vara i Vattenfallskoncernens företag och i andra företag där Vattenfall
förvaltar statens aktier eller andelar.

12 § Styrelsen skall särskilt

1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,

2. bestämma hur rapportering och samordning mellan Vattenfall och
koncernens företag skall ske,

3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn
till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken,

4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta
ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika
delar.

13 § Styrelsen skall årligen lämna regeringen

1. förslag senast den 1 september till treårsplan för koncernen
innehållande bl. a. resultatbudget samt investerings- och
finansieringsplaner,

2. årsredovisning senast den 1 maj med resultat- och balansräkning,
finansieringsanalys och förvaltningsberättelse för Vattenfall och för
koncernen,

3. anslagsframställning för kanalrörelsen,

4. delårsrapport för koncernen senast den 31 oktober.

/r3/ Generaldirektörens ansvar och uppgifter

14 § Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de
riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

15 § Det ingår i generaldirektörens uppgifter

1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa
styrelsens beslut,

2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller
personalansvarsnämnden,

3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra
myndigheters kontakter med Vattenfall underlättas genom en god service
och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt
språk i Vattenfalls skrivelser och beslut.

16 § Generaldirektören skall också se till att Vattenfalls
personalpolitik motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta
innebär bl. a. att jämställdhet mellan kvinnor och män skall
eftersträvas och att de anställda skall vara väl förtrogna med målen för
verksamheten.

/r3/ Redovisning och medelsförvaltning

17 § Vattenfallskoncernens verksamhet skall i årsredovisningen redovisas
med resultat- och balansräkningar inom vart och ett av följande
affärsområden.

1. Elproduktion.

2. Transmission.

3. Regional energimarknad.

4. Entreprenad och konsulttjänster.

5. Finansverksamhet.

6. Fastighetsförvaltning i fråga om förvaltningsbyggnader samt
fastigheter och byggnader som inte erfordras för den direkta driften av
verksamheten.

7. Kanalrörelse.

Beträffande affärsområdet Regional energimarknad skall Vattenfalls
regioner redovisas var för sig.

Verksamhet som inte redovisas inom dessa affärsområden skall redovisas
särskilt som övriga kostnader och intäkter. Av redovisningen skall
framgå inriktning och omfattning av koncernens insatser i fråga om
forskning, utveckling och demonstration av ny teknik inom energiområdet.

Varje affärsområde leds av en chef. Förordning (1990:991).

18 § Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av
Vattenfalls medel är organiserade på ett tillfredsställande sätt.

Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande
föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

19 § Vattenfalls medel får användas för de ändamål som regeringen har
fastställt i treårsplanen och resultatbudgeten.

20 § Vattenfall får genom riksgäldskontoret inom den ram som regeringen
fastställer låna de medel som behövs för investeringar och som
rörelsekapital. Kontanter som inte behövs i rörelsen får användas för
amortering av sådan upplåning.

Tillfälliga likviditetsöverskott får också placeras till förräntning på
betryggande sätt eller användas för annan amortering än sådan som avses
i första stycket.

Om inte regeringen föreskriver annat, skall utdelning betalas senast den
1 juni påföljande år. Motsvarighet till skatt skall under ett
verksamhetsår betalas med lika stora belopp senast den 15 mars, den 15
maj, den 15 juli, den 15 september och den 15 november samt den 15
januari året därefter. Ränta och amortering på statslån skall betalas
senast den 1 december varje år.

21 § Efter medgivande av regeringen får Vattenfall för statens räkning
bilda aktiebolag eller förvärva aktier i befintliga bolag.

/r3/ Intern revision

22 § Generaldirektören skall genom intern revision vaka över att
verksamheten i Vattenfallskoncernen bedrivs effektivt,
författningsenligt och också i övrigt ändamålsenligt.

Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.

/r3/ Extern revision

23 § Riksrevisionsverket ansvarar enligt sin instruktion i anslutning
till sin granskning av Vattenfalls årsredovisning också för granskningen
av verkets koncernredovisning.

Styrelsen skall se till att riksrevisionsverket får de uppgifter som
behövs för revisionen.

Styrelsen skall också se till att riksrevisionsverket får tillfälle att
utse en revisor i de dotterbolag som riksrevisionsverket anger.

/r3/ Vattenfalls regelgivning

24 § Innan Vattenfall beslutar en föreskrift, skall det noga överväga om
detta är den mest ändamålsenliga åtgärden.

Om Vattenfall finner att föreskrifter behövs, skall det se till att

1. behövliga upplysningar och yttranden inhämtas, innan föreskrifterna
beslutas,

2. föreskrifterna utformas så, att de blir enkla, klara och lätta att
överblicka.

25 § Vattenfall skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de närmare föreskrifter som behövs om Vattenfalls organisation
och formerna för verksamheten. Om föreskrifterna gäller styrelsen eller
uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de beslutas
av styrelsen.

26 § Vattenfall skall fortlöpande se över sina föreskrifter och pröva om
de behövs och om de är lämpligt utformade.

Att Vattenfall skall ha en förteckning över sina föreskrifter m. m.
framgår av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

/r3/ Inhämtande av uppgifter

27 § När Vattenfall skall hämta in uppgifter från enskilda, kommuner
eller landstingskommuner, skall det sträva efter att begränsa och
förenkla uppgiftslämnandet.

Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:668) om
statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och
kommuner.

/r3/ Personalföreträdare

28 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Vattenfall.

/r3/ Personalansvarsnämnden

29 § Följande frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning
skall prövas av personalansvarsnämnden:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock
inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning eller läkarundersökning.

Nämnden består — förutom av personalföreträdarna — av
generaldirektören, ordförande, samt tre andra ledamöter. En av
ledamöterna skall vara jurist.

/r3/ Ärendenas handläggning

30 § Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

31 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är möjligt, får generaldirektören ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

32 § Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin
beslutanderätt till andra tjänstemän i Vattenfall.

33 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

/r3/ Vattenfalls beslut

34 § I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar

— dagen för beslutet,

— beslutets innehåll,

— vem som har fattat beslutet,

— vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i
avgörandet,

— vem som har varit föredragande.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

35 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.
Förordnandena ges för en bestämd tid.

36 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av Vattenfall. Tjänst som chef för ett
affärsområde tillsätts därvid av styrelsen. Förordning (1990:991).

37 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

38 § Tjänster som Vattenfall tillsätter behöver inte kungöras lediga
till ansökan. När kungörande sker, beslutar Vattenfall hur detta skall
göras.

När Vattenfall avser att söka personal från ett företag inom
Vattenfallskoncernen tillämpas inte förordningen (1984:819) om statliga
platsanmälningar.

39 § Vattenfalls beslut om tillsättning av tjänst som har kungjorts
ledig eller beslut om att inte tillsätta en sådan tjänst skall genast
anslås på lämpliga anslagstavlor hos Vattenfall. Det skall framstå av
anslaget när det sattes upp.

40 § Vikariat tillsätts av Vattenfall. Avgör regeringen frågan om
ledighet från tjänsten, tillsätts dock vikariatet av regeringen.

/r3/ Bisysslor

41 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas även av Vattenfall i fråga om
chefer närmast under generaldirektören och andra tjänstemän med tjänster
med beteckningen p än generaldirektören och dennes ställföreträdare.

/r3/ Överklagande

42 § Vattenfalls beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen,
om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Vattenfalls beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är
särskilt föreskrivet.

43 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut får Vattenfall
föreskriva att sådana beslut i personalärenden som en lägre chef
meddelar, skall överprövas av högre chef, om den som beslutet angår
begär det inom viss tid. När en sådan föreskrift finns, tillämpas 42 §
första stycket endast på den högre chefens beslut.

I fråga om sådant beslut om tjänstetillsättning eller sådant beslut om
att inte tillsätta tjänst som tillkännages genom anslag räknas tiden för
överklagande från den dag då anslaget skedde. Detsamma gäller beslut om
långvårdsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten.

/r3/ Övriga bestämmelser

44 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet tillämpas på generaldirektören.

45 § Innan namnet på en större anläggning fastställs eller ändras, skall
Vattenfall samråda med den eller de berörda kommunerna. Uppnås inte
enighet i frågan, skall ärendet överlämnas till regeringens prövning.

46 § Innan Vattenfall för regeringen lägger fram förslag att en
kraftstation skall anläggas, skall Vattenfall inhämta yttrande av
överbefälhavaren. Begäran om yttrande skall avse frågan om det från
militär synpunkt finns någon invändning mot valet av plats och om det
från allmän försvarssynpunkt finns särskilda önskemål om den planerade
anläggningen.

47 § Föreskrifter om Vattenfalls medverkan i totalförsvaret finns i
förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets
civilas del.

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida
verksamheten skall Vattenfall samråda med överbefälhavaren och övriga
berörda totalförsvarsmyndigheter.

48 § Vattenfall får överlägga direkt med kraftförsörjningsmyndigheter i
andra länder i frågor av huvudsakligen teknisk art.

Övergångsbestämmelser

1988:851

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988, då förordningen
(1982:705) med instruktion för statens vattenfallsverk skall upphöra att
gälla.

2. I fråga om Vattenfalls organisation skall 14 och 16 §§ i den upphävda
instruktionen gälla till den 1 januari 1989.

3. Beträffande Vattenfalls redovisning för verksamhetsåret 1988 skall 5
§ 2 i den upphävda instruktionen tillämpas.

4. Bestämmelserna i 20 § om inbetalning av skatt skall tillämpas från
och med verksamhetsåret 1989.