Förordning (1988:852) med instruktion för försvarets personalnämnd

SFS nr
1988:852
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:625
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:167

Uppgifter

1 § Försvarets personalnämnd är en central myndighet för personalfrågor
som har samband med större organisationsändringar och rationaliseringar
vid myndigheter inom försvarsdepartementets verksamhetsområde. Nämnden
skall i sådana sammanhang främja åtgärder som underlättar
personalförsörjningen och personalrörligheten mellan myndigheterna.

Nämnden skall också pröva överklaganden av beslut av myndigheter som hör
till försvarsdepartementet enligt vad som föreskrivs särskilt.
Förordning (1990:924).

2 § Nämnden skall i sin verksamhet

1. medverka vid planering och genomförande av organisationsändringar,
rationaliseringar och omlokaliseringar,

2. biträda myndigheterna samt ta de initiativ som nämnden finner
lämpliga i fråga om utvecklingsåtgärder för anställd personal,

3. medverka till åtgärder som syftar till att förebygga sjukpensionering
av anställda med arbetshandikapp,

4. främja anställning av personer som har svårt att få arbete,

5. främja jämställdhet mellan kvinnor och män,

6. bistå myndigheter och anställda med rådgivning. Förordning
(1990:924).

3 § Föreskrifter om ytterligare uppgifter för nämnden finns i
förordningen (1990:923) om personalförsörjning vid myndigheter inom
försvarsdepartementets verksamhetsområde. Förordning (1990:924).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden med
undantag av 19, 23, 24 och 30 §§. Förordning (1993:1174).

Myndighetens ledning

5 § Nämndens överdirektör är chef för nämnden.

När överdirektören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den
tjänsteman som han bestämmer.

Styrelsen

6 § Nämndens styrelse består av högst nio personer, överdirektören
medräknad. Överdirektören är ordförande i styrelsen och en av de andra
ledamöterna är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100)
skall styrelsen fatta beslut

— i frågor som avses i 1 § andra stycket,

— i frågor om skiljande från annan anställning än provanställning
på grund av personliga förhållanden, disciplinansvar,
åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning. Förordning (1994:167).

Tjänstetillsättningar m. m.

8 § Överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

9 § Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för en
bestämd tid.

Regeringen utser vice ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

Överklagande

10 § Nämndens beslut får överklagas hos regeringen om något
annat inte följer av

— förordningen (1988:549) om överklagande av
tjänstetillsättningsbeslut inom Försvarsdepartementets
verksamhetsområde,

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol
att pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter. Förordning (1994:167).