Förordning (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

SFS nr
1988:853
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:629
Upphävd
2005-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1154

Uppgifter

1 § Styrelsen för psykologiskt försvar är en central
förvaltningsmyndighet med uppgift att

1. ge råd och vägledning om massmedieföretags
beredskapsplanering för höjd beredskap beträffande
produktionsplatser och andra praktiska frågor,

2. efter samråd med företag inom radio- och TV-området följa
och analysera utvecklingen av mediernas beredskapsplanering för
höjd beredskap och mediernas beredskap för svåra påfrestningar
på samhället i fred,

3. utarbeta underlag för regeringens beslut om beredskapen för
massmedieområdet när det gäller höjd beredskap och svåra
påfrestningar på samhället i fred samt

4. hålla sig informerad om utvecklingen inom massmedieområdet.

Myndigheten skall sprida kunskap i samhället om
säkerhetspolitiken och totalförsvaret. Myndigheten skall följa
svensk opinionsutveckling av betydelse för psykologiskt
försvar. Förordning (2002:494).

2 § Styrelsen för psykologiskt försvar skall se till att
kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed
sammanhängande sysslor utförs åt Överklagandenämnden för
totalförsvaret. Förordning (2002:919).

2 a § Styrelsen för psykologiskt försvar skall genom
vägledande och rådgivande verksamhet samt genom egna initiativ
främja personalvården för totalförsvarspliktiga som fullgör
värnplikt eller civilplikt. Styrelsen skall informera
totalförsvarspliktiga om deras rättigheter under tjänstgöringen
och hur dessa kan tas till vara. Förordning (2003:1154).

3 § Under höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut av
regeringen skall myndigheten verka för en fri nyhetsförmedling.
Förordning (2002:494).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Styrelsen
för psykologiskt försvar med undantag av 17, 19, 20, 23 och
30 §§. Förordning (2003:1154).

Myndighetens ledning

5 § Generaldirektören vid styrelsen för psykologiskt försvar är chef för
myndigheten.

När generaldirektören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den
tjänsteman som han bestämmer. Förordning (1994:526).

6 § Har upphävts genom förordning (1996:109).

7 § Har upphävts genom förordning (1996:109).

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen pröva frågor om skiljande från anställning på
grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om
provanställning, samt frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan
och avstängning. Förordning (2002:494).

Organisation

9 § Styrelsen för psykologiskt försvar bestämmer sin egen
organisation i de delar den inte är reglerad i denna
instruktion. Förordning (2003:1154).

10 § Vid Styrelsen för psykologiskt försvar finns ett råd som
skall bistå myndigheten i dess arbete enligt 2 a §. Rådet
består av högst 14 ledamöter. Generaldirektören är ordförande i
rådet. Vice ordförande och andra ledamöter i rådet utses av
regeringen för en bestämd tid. Förordning (2003:1154).

11 § Har upphävts genom förordning (1996:109).