/r1/ Förordning (1988:854) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna;

SFS nr
1988:854
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS1991:375
Upphävd
1991-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:375

/r2/ Lantbruksstyrelsen

/r3/ Uppgifter

1 § Lantbruksstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor om
lantbruket, trädgårdsnäringen, rennäringen, växtskyddet, djurens hälso-
och sjukvård samt djurskyddet, i den mån inte någon annan myndighet har
hand om sådana frågor.

Styrelsen är chefsmyndighet för lantbruksnämnderna,
distriktsveterinärorganisationen och statens lantbrukskemiska
laboratorium.

2 § Lantbruksstyrelsen skall särskilt

1. leda de statliga åtgärderna för att främja utvecklingen av effektiva
företag inom jordbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen,

2. leda och utveckla de statliga insatserna för skogsbrukets
strukturrationalisering,

3. främja anpassningen av jordbruksproduktionen till efterfrågan,

4. främja landsbygdens utveckling,

5. ha hand om frågor om miljövård inom jordbruket samt tillhandahålla
underlag rörande lantbruket för tillämpningen av plan- och bygglagen
(1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,

6. leda och övervaka bekämpningen av växtskadegörare, i den mån sådana
ärenden inte skall handläggas av någon annan myndighet,

7. främja ett gott hälsotillstånd bland husdjuren,

8. leda och övervaka bekämpningen av smittsamma husdjurssjukdomar,

9. se till att lagstiftningarna om djurskydd och om foder efterlevs,

10. ha tillsyn över veterinärväsendet med den begränsning som framgår av
3 § tredje och fjärde styckena förordningen (1971:810) med allmän
veterinärinstruktion.

3 § Lantbruksstyrelsen är tillsynsmyndighet över statens
utsädeskontroll, de lokala frökontrollanstalter som är behöriga att
utföra statsplombering av utsäde och de lantbrukskemiska stationer vars
stadgar styrelsen fastställt.

Styrelsen har tillsyn över avbytarverksamheten inom jordbruket.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på lantbruksstyrelsen.
Utöver vad som följer av 21 § verksförordningen gäller dock att
myndighetens chef inte heller skall avgöra ärenden enligt 12 § denna
förordning.

/r3/ Myndighetens ledning

5 § Lantbruksstyrelsens generaldirektör är chef för lantbruksstyrelsen.

Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

/r3/ Styrelsen

6 § Lantbruksstyrelsens styrelse består av högst åtta personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Vid handläggning av ärenden som rör trädgårdsnäringen eller rennäringen
ingår ytterligare en ledamot i styrelsen.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Vid handläggning av ett ärende som rör
trädgårdsnäringen eller rennäringen bör ledamot som avses i andra
stycket vara närvarande.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter m. m.

7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i sådana ärenden enligt jordförvärvslagen (1979:230)
som är av principiell betydelse.

8 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta sådana
föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta
gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt
av större vikt.

9 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

/r3/ Organisation

10 § Inom lantbruksstyrelsen finns fyra avdelningar, nämligen

företagsavdelningen,

växtodlingsavdelningen,

veterinär- och husdjursavdelningen,

administrativa avdelningen.

Dessutom finns en planeringsenhet och en informationsenhet.

Varje avdelning leds av en avdelningschef. Avdelningschefer och
byråchefer som är legitimerade veterinärer kallas veterinärråd.

/r3/ Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
lantbruksstyrelsen.

/r3/ Veterinärväsendets ansvarsnämnd

12 § Inom lantbruksstyrelsen finns en särskild nämnd, veterinärväsendets
ansvarsnämnd, som handlägger frågor om

1. avskedande enligt 11 kap. eller avstängning enligt 13 kap. 1 § lagen
(1976:600) om offentlig anställning av en sådan legitimerad veterinär,
som är anställd hos lantbruksstyrelsen eller hos någon myndighet som
lyder under lantbruksstyrelsen, under förutsättning att frågan rör fel
eller försummelse i veterinärens yrkesutövning,

2. åtgärder som avses i 28 § förordningen (1971:810) med allmän
veterinärinstruktion,

3. återkallande av sådan behörighet att utöva yrke eller verksamhet som
meddelas av lantbruksstyrelsen,

4. meddelande av ny behörighet åt den som fått sin tidigare behörighet
återkallad enligt 3.

13 § Veterinärväsendets ansvarsnämnd består av

1. fyra av regeringen särskilt utsedda ledamöter, varav en skall vara
jurist och ha erfarenhet som domare och en vara veterinär,

2. chefen för veterinär- och husdjursavdelningen eller någon annan
tjänsteman vid avdelningen,

3. chefen för administrativa avdelningen eller någon annan tjänsteman
vid avdelningen och

4. personalföreträdarna.

Juristen är ordförande.

För de särskilt utsedda ledamöterna skall det finnas personliga
ersättare som utses av regeringen. Ersättaren för ordföranden skall vara
jurist.

14 § Veterinärväsendets ansvarsnämnd är beslutför när ordföranden och
minst tre andra ledamöter är närvarande.

Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innefattar ett slutligt
avgörande i sak. Detta gäller dock inte ärenden om återkallande av
legitimation enligt 5 § tredje stycket lagen (1965:61) om behörighet att
utöva veterinäryrket m. m. eller ärenden om utdömande av vite enligt 28
§ andra stycket förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion.

15 § I ärenden som avses i 12 § 3 och 4 gäller bestämmelserna i 14 kap.
1, 2 och 7 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning.

I ärenden om sådana åtgärder som avses i 28 § första stycket
förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion gäller dessutom
bestämmelserna i 14 kap. 3 och 5 §§ lagen om offentlig anställning.

Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för justitiekanslern
att göra anmälan i ärenden om disciplinansvar, avskedande eller
avstängning och om handläggning av sådana ärenden finns i 6 § lagen
(1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 6 § lagen
(1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn.

16 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i
brottmål med endast lagfarna ledamöter. Ordföranden säger dock sin
mening först.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få
avvikande mening antecknad.

/r3/ Personalansvarsnämnden

17 § Lantbruksstyrelsens personalansvarsnämnd prövar frågor enligt 19 §
verksförordningen (1987:1100) endast i den mån frågorna inte skall
handläggas av veterinärväsendets ansvarsnämnd.

18 § Personalansvarsnämnden fullgör uppgifter enligt 19 §
verksförordningen (1987:1100) också beträffande arbetstagare hos
lantbruksnämnderna och statens lantbrukskemiska laboratorium.

19 § Personalansvarsnämnden består — förutom av generaldirektören och
personalföreträdarna — av överdirektören och avdelningscheferna.
Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är
närvarande.

/r2/ Lantbruksnämnderna och deras ortsombud

/r3/ Uppgifter

20 § Lantbruksnämnden skall inom sitt verksamhetsområde följa
lantbrukets tillstånd och utveckling samt vidta eller hos
lantbruksstyrelsen föreslå de åtgärder som är påkallade eller i övrigt
lämpliga för att åstadkomma effektiva lantbruksföretag.

Nämnden svarar för statliga åtgärder i frågor om växtodling,
husdjursskötsel, skördeuppskattning och jordbruksstatistik.

I övrigt handlägger vissa lantbruksnämnder frågor inom rennäringens
område.

21 § Lantbruksnämnden skall särskilt

1. utföra översiktlig och regional planering för lantbruket samt
medverka i frågor om fysisk planering och hushållning med naturresurser,

2. ge råd och information i syfte att främja effektiviteten inom
jordbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen samt
strukturrationaliseringen inom skogsbruket,

3. ge råd och information för att i regionalpolitiskt syfte främja
sysselsättningen i jordbruks- och trädgårdsföretag liksom landsbygdens
utveckling i övrigt,

4. ha hand om det statliga finansieringsstödet till jordbruket,
trädgårdsnäringen och rennäringen,

5. ha hand om statliga åtgärder för jordbrukets markanvändning och
skogsbrukets strukturrationalisering, i den mån det inte är en uppgift
för någon annan myndighet,

6. utöva miljötillsyn och annan tillsyn enligt lagen (1979:425) om
skötsel av jordbruksmark samt ge råd och information i frågor om
miljövård inom jordbruket och trädgårdsnäringen,

7. ansvara för distriktsveterinärorganisationen i länet, utöva tillsyn
över distriktsveterinärernas och andra praktiserande veterinärers
verksamhet, leda den regionala planeringen och samordningen av djurens
hälso- och sjukvård samt leda och samordna åtgärder mot djursjukdomar i
den mån detta inte är en uppgift för länsstyrelsen,

8. utöva tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 §
ärvdabalken. Förordning (1989:35).

22 § Lantbruksnämnden skall biträda länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheterna, skogsvårdsstyrelsen och andra länsmyndigheter i
deras arbete, om det kan ske utan att nämndens uppgifter i övrigt
eftersätts.

Lantbruksnämndens tjänstemän är skyldiga att på begäran av
länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i
länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband med nämndens
uppgifter.

23 § Lantbruksnämnden utser ortsombud och bestämmer omfattningen av
ombudets arbetsområde.

Ett ortsombud förordnas för tre år. Om ortsombudet avgår i förtid
förordnas ett nytt ombud för återstoden av tiden. Innan ett ortsombud
utses skall kommunstyrelsen få tillfälle att avge förslag.

Ortsombudet skall hjälpa lantbruksnämnden med de arbetsuppgifter som
lantbruksstyrelsen bestämmer.

/r3/ Sammansättning m. m.

24 § Bestämmelser om lantbruksnämndens sammansättning och om utseende av
ledamöter och suppleanter finns i lagen (1981:1114) om utseende av
ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna.

Landstingets och kommunfullmäktiges val av ledamöter eller suppleanter i
nämnden skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många
ledamöter i landstinget eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot,
vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal
personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal skall
den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådana
proportionella val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om
proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m. m.
Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även den
ordning bestämmas i vilken de skall kallas till tjänstgöring.

Bland de ledamöter som regeringen utser särskilt, förordnar regeringen
en ordförande. Nämnden utser inom sig vice ordförande. Ledamöter och
suppleanter utses för tre år. Om en ledamot som har utsetts vid
proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden, inträder en
suppleant, enligt den ordning mellan suppleanterna som har bestämts vid
valet, i ledamotens ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Om en
ledamot eller suppleant som inte har utsetts vid proportionellt val
avgår, utses en ny ledamot eller suppleant för återstoden av
tjänstgöringstiden.

25 § Av 2 § lagen (1981:1114) om utseende av ledamöter i
lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna framgår att det skall
finnas en rennäringsdelegation inom var och en av nämnderna i Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län. Vidare framgår att landstinget väljer
en ledamot i rennäringsdelegationen och en suppleant för ledamoten.
Dessa två skall vara rennäringsutövare. Före valet skall
landstingskommunen samråda med Svenska samernas riksförbund.

Rennäringsdelegationen består i övrigt av lantbruksdirektören, två andra
ledamöter av lantbruksnämnden som nämndens ledamöter utser särskilt, en
tjänsteman hos länsstyrelsen som länsstyrelsen bestämmer, en tjänsteman
hos länsarbetsnämnden som länsarbetsnämnden bestämmer samt två
rennäringsutövare som utses särskilt av regeringen. Delegationen utser
inom sig ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för tre år.

De två ledamöter som nämndens ledamöter har utsett särskilt har samma
suppleanter i delegationen som i nämnden. För var och en av de ledamöter
i delegationen som har utsetts av länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och
regeringen finns en suppleant som utses på samma sätt som ledamoten.

26 § Lantbruksdirektören får sätta någon annan tjänsteman vid
lantbruksnämnden i sitt ställe som ledamot av rennäringsdelegationen.

/r3/ Organisation m. m.

27 § Lantbruksstyrelsen skall i en arbetsordning eller i särskilda
beslut meddela de föreskrifter som behövs om lantbruksnämndens
organisation och formerna för nämndens verksamhet. Lantbruksstyrelsen
får överlämna till nämnden att själv besluta sådana föreskrifter.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

28 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på lantbruksnämnden
med undantag av 3 §, 7 § 4 samt 8, 10–13, 16, 18–22 och 30 §§.

Lantbruksdirektören har det ansvar för verksamheten samt de uppgifter
som anges i 4–6 §§, 7 § 1–3 och 9 § verksförordningen. Vid
tillämpningen av 23–26 §§ verksförordningen förstås med myndighetens
chef lantbruksdirektören.

/r3/ Ärendenas handläggning

29 § Vid sammanträde med lantbruksnämnden avgörs

1. viktigare frågor om verksamhetens inriktning, omfattning och
organisation,

2. viktigare frågor om lämnande av stöd,

3. viktigare frågor om jordförvärvstillstånd,

4. andra frågor av principiellt slag eller av större vikt.

30 § I rennäringsdelegationen avgörs

1. frågor om rennäringens rationalisering och stöd till näringen,

2. frågor om rådgivnings- och serviceverksamhet inom rennäringens
område,

3. frågor om upplåtelser enligt 32 § rennäringslagen (1971:437), i den
mån ärendet inte skall avgöras av någon annan myndighet,

4. övriga frågor av väsentlig betydelse för rennäringen.

31 § Lantbruksnämnden är vid sammanträde beslutför när ordföranden och
minst fem andra ledamöter är närvarande. Om det är möjligt skall dock
samtliga ledamöter vara närvarande.

32 § Rennäringsdelegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra
andra ledamöter är närvarande, bland dem tre av de ledamöter som
regeringen och lantbruksnämnden utser.

33 § Om ett ärende är så brådskande att lantbruksnämnden eller
rennäringsdelegationen inte hinner sammanträda för att behandla det, får
ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många
ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

34 § Lantbruksdirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras vid
sammanträde med lantbruksnämnden, i rennäringsdelegationen eller av
personalansvarsnämnden vid lantbruksstyrelsen.

Om sådana ärenden inte behöver prövas av lantbruksdirektören får de
avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

35 § Lantbruksstyrelsen får besluta att

1. ett ärende skall överlämnas till lantbruksstyrelsen för avgörande om
ärendet rör flera lantbruksnämnders områden eller om en nämnd anmält att
den anser att prövningen bör göras av lantbruksstyrelsen,

2. lantbruksnämndens beslut i visst ärende eller viss grupp av ärenden
av principiell betydelse inte får verkställas utan att ha underställts
lantbruksstyrelsen,

3. en fråga om bevakning av statens rätt skall överlämnas till
lantbruksstyrelsen.

36 § Företrädare för länsstyrelsen, överlantmätarmyndigheten och
skogsvårdsstyrelsen får vara närvarande och yttra sig vid
lantbruksnämndens sammanträden.

Vid sammanträde med rennäringsdelegationen får, utöver de personer som
anges i första stycket, företrädare för domänverket och för samefondens
styrelse vara närvarande.

37 § Innan lantbruksnämnden avgör ett ärende om statligt stöd till
anskaffning av anläggningstillgångar eller andra investeringar i
produktionen i ett fall där sökanden har anställda skall berörda
arbetstagarorganisationer få tillfälle att yttra sig över den planerade
åtgärden från arbetsmiljösynpunkt.

/r2/ Övriga bestämmelser

/r3/ Taxor

38 § Lantbruksstyrelsen fastställer taxor för

1. lantbruksstyrelsens och lantbruksnämndernas uppdragsverksamhet,

2. avbytarverksamheten inom jordbruket.

Taxa som avses i första stycket 1 fastställs efter samråd med
riksrevisionsverket.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

39 § */-k/ Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen
för en bestämd tid.

Tjänst som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster hos lantbruksstyrelsen tillsätts av lantbruksstyrelsen.

40 § */-k/ Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.

41 § */-k/ Tjänst som lantbruksdirektör tillsätts av regeringen efter
anmälan av generaldirektören.

Lantbruksstyrelsen tillsätter övriga tjänster vid lantbruksnämnden.
Lantbruksstyrelsen får överlämna åt nämnden att tillsätta sådana
tjänster.

Förordnande att vara lantbruksdirektörens ställföreträdare meddelas av
lantbruksstyrelsen.

/r3/ Bisysslor

42 § */-k/ Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av lantbruksstyrelsen även i
fråga om avdelningschefer och lantbruksdirektörer.

/r3/ Överklagande av lantbruksnämndens beslut

43 § */-k/ En lantbruksnämnds beslut får överklagas hos
lantbruksstyrelsen, om något annat inte följer av andra föreskrifter.

44 § */-k/ Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för
justitiekanslern att söka ändring i beslut om disciplinansvar finns i 7
§ lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 7 §
lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Talan skall väckas inom
fyra veckor från det beslutet har meddelats.

Övergångsbestämmelser

1988:854

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988, då förordningen
(1967:425) med instruktion för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna
skall upphöra att gälla. I fråga om handläggningen av ärenden vid
lantbruksnämnden skall dock 39–50 §§ den upphävda förordningen gälla
intill utgången av år 1988.