Förordning (1988:855) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

SFS nr
1988:855
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1272
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:828

/r2/ Skogsstyrelsen

/r3/ Uppgifter

1 § Skogsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor om
skogsbruket och chefsmyndighet för skogsvårdsstyrelserna.

2 § Skogsstyrelsen skall särskilt

1. leda de statliga åtgärderna för att främja skogsbruket,

2. i enlighet med myndighetens sektorsansvar för miljön verka för en rik
och varierad skogsmiljö,

3. bedriva prognosverksamhet för skogsbruket och för samhällets och
näringslivets planering på områden med anknytning till skogsbruket,

4. tillhandahålla underlag rörande skogsbruket för tillämpningen av
plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m. m.,

5. ha tillsyn över virkesmätningen,

6. tillgodose skogsbrukets behov av skogsodlingsmaterial, i den mån det
inte sker på annat sätt,

7. vidta åtgärder för att bevara den ärftliga variationen hos de
inhemska skogsträden,

8. förvalta den fasta egendom och de andra tillgångar som är bokförda
hos skogsstyrelsen. Förordning (1991:828).

2 a § Skogsstyrelsen får ta ut ersättning för varor och tjänster som rör
skogsinventering, skogsbruksplanering, skogsvård, utsyning av skog,
skogsvärdering, anläggning av skogsvägar samt utbildning, rådgivning och
information inom skogsnäringens område. Förordning (1991:828).

/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på skogsstyrelsen.

/r3/ Myndighetens ledning

4 § Skogsstyrelsens generaldirektör är chef för styrelsen.

/r3/ Styrelsen

5 § Skogsstyrelsens styrelse består av högst nio personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r4/ Styrelsens avdelningar

6 § Inom skogsstyrelsen finns fem avdelningar, nämligen

prognosavdelningen,

skogsavdelningen,

avdelningen för frö- och plantproduktion,

avdelningen för skoglig utveckling och service,

avdelningen för administrativ utveckling och service.

Varje avdelning leds av en avdelningschef. Förordning (1991:828).

/r4/ Styrelsens råd

6 a § Inom skogsstyrelsen får finnas de rådgivande organ som
skogsstyrelsen bestämmer. Förordning (1991:828).

/r3/ Personalföreträdare

7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
skogsstyrelsen.

/r3/ Personalansvarsnämnden

8 § Skogsstyrelsens personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av avdelningscheferna.
Generaldirektören är nämndens ordförande.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra
ledamöter är närvarande.

Personalansvarsnämnden prövar frågor enligt 19 § verksförordningen
(1987:1100) också för anställda hos skogsvårdsstyrelserna.

/r3/ Föreskrifter

9 § Skogsstyrelsens styrelse får överlåta till generaldirektören att
besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100).
Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i
övrigt av större vikt.

/r2/ Skogsvårdsstyrelserna

/r3/ Uppgifter

10 § Skogsvårdsstyrelsen skall inom sitt verksamhetsområde följa
skogsbrukets tillstånd och utveckling och vidta eller hos skogsstyrelsen
föreslå de åtgärder som behövs eller är lämpliga för att åstadkomma en
ändamålsenlig utveckling av skogsnäringen. Skogsvårdsstyrelsen svarar
för att samhällets skogspolitik omsätts i praktiskt handlande.

11 § Skogsvårdsstyrelsen skall särskilt

1. utöva tillsyn över efterlevnaden av skogsvårdslagen (1979:429) och
med stöd av lagen meddelade författningar,

2. i enlighet med myndighetens sektorsansvar för miljön verka för en rik
och varierad skogsmiljö,

3. verka för och aktivt bedriva rådgivning och information i syfte att
främja ett rationellt skogsbruk,

4. bevilja statligt stöd till skogsbruket,

5. medverka i den yttre rationaliseringen av skogsfastigheter,

6. medverka i skogsbrukets frö- och plantförsörjning,

7. medverka i den regionalpolitiska och fysiska planeringen,

8. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,

9. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger bistå
skogsägare med skogsbruksplaner, skogsvårdsåtgärder och andra åtgärder
som bidrar till en god skogshushållning, och

10. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger bistå
arbetsmarknadsmyndigheterna med planering och genomförande av
beredskapsarbeten med anknytning till skogsbruket samt andra myndigheter
i frågor inom styrelsens verksamhets- och kompetensområden. Förordning
(1991:828).

11 a § Skogsvårdsstyrelserna får ta ut ersättning för varor och tjänster
som anges i 2 a §. Förordning (1991:828).

12 § Skogsvårdsstyrelsens tjänstemän är skyldiga att på begäran av
länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i
handläggningen i länsstyrelsen av ärenden som har samband med
skogsvårdsstyrelsens uppgifter.

Skogsstyrelsen får förordna andra tjänstemän hos skogsvårdsstyrelsen än
länsjägmästaren att tillfälligt tjänstgöra hos skogsstyrelsen.

/r3/ Sammansättning m. m.

13 § Bestämmelser om skogsvårdsstyrelsens sammansättning och om utseende
av ledamöter och suppleanter finns i lagen (1981:1114) om utseende av
ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna.

Landstingets och kommunfullmäktiges val av ledamöter eller suppleanter
skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter i
landstinget eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken
erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som
valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas
till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådana proportionella
val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid
val inom landsting, kommunfullmäktige m. m. Om suppleanterna inte väljs
proportionellt, skall vid valet även bestämmas den ordning i vilken de
skall inkallas till tjänstgöring.

Bland de ledamöter regeringen utser förordnar regeringen en ordförande.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Ledamöter och suppleanter
utses för tre år. Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val
avgår under tjänstgöringstiden, inträder suppleant, enligt den ordning
mellan suppleanterna som har bestämts vid valet, i ledamotens ställe för
återstoden av tjänstgöringstiden. Om en ledamot eller suppleant som inte
har utsetts vid proportionellt val avgår, utses en ny ledamot eller
suppleant för återstoden av tjänstgöringstiden.

/r3/ Organisation m. m.

14 § Skogsstyrelsen skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de föreskrifter som behövs om skogsvårdsstyrelsens organisation
och formerna för skogsvårdsstyrelsens verksamhet. Skogsstyrelsen får
överlämna till skogsvårdsstyrelsen att själv besluta sådana
föreskrifter.

14 a § Skogsstyrelsen beslutar om de rådgivande organ som får finnas vid
skogsvårdsstyrelserna. Förordning (1991:828).

/r3/ Verksförordningens tillämpning

15 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på
skogsvårdsstyrelsen med undantag av 3 §, 7 § 4 samt 8, 10–13, 16,
18–22 och 30 §§.

Länsjägmästaren har det ansvar för verksamheten samt de uppgifter som
anges i 4–6 §§, 7 § 1–3 och 9 § verksförordningen. Vid tillämpningen
av 23–26 §§ verksförordningen förstås med myndighetens chef
länsjägmästaren.

/r3/ Ärendenas handläggning

16 § Skogsvårdsstyrelsens styrelse avgör

1. frågor om verksamhetens allmänna inriktning,

2. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,

3. andra frågor av principiellt slag eller av större vikt.

17 § Skogsstyrelsen får besluta att

1. ett ärende skall överlämnas till skogsstyrelsen för avgörande om
ärendet berör flera skogsvårdsstyrelsers områden eller om en
skogsvårdsstyrelse anmält att den anser att prövningen bör göras av
skogsstyrelsen,

2. skogsvårdsstyrelsens beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden av principiell betydelse inte får verkställas utan att ha
underställts skogsstyrelsen,

3. en fråga om bevakning av statens rätt skall överlämnas till
skogsstyrelsen.

18 § Skogsvårdsstyrelsens styrelse är beslutför när ordföranden och
minst fyra andra ledamöter är närvarande. Om det är möjligt skall dock
samtliga ledamöter vara närvarande.

19 § Om ett ärende är så brådskande att skogsvårdsstyrelsens styrelse
inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs
för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde i
styrelsen.

20 § När skogsvårdsstyrelsens styrelse behandlar ett ärende som berör
någon annan länsmyndighets arbetsområde, får företrädare för den
myndigheten vara närvarande och delta i överläggningarna.

21 § Länsjägmästaren skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
skogsvårdsstyrelsens styrelse eller av personalansvarsnämnden vid
skogsstyrelsen.

Om sådana ärenden inte behöver prövas av länsjägmästaren får de avgöras
av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen
eller i särskilda beslut.

/r2/ Övriga bestämmelser

/r3/ Taxor

22 § Skogsstyrelsen fastställer taxor för sin egen och för
skogsvårdsstyrelsernas uppdragsverksamhet. Taxorna fastställs efter
samråd med riksrevisionsverket.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

23 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som avdelningschef vid skogsstyrelsen tillsätts av regeringen
efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster vid skogsstyrelsen tillsätts av skogsstyrelsen.

24 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

25 § Andra ledamöter av skogsstyrelsens styrelse än generaldirektören
utses av regeringen för en bestämd tid.

26 § Tjänster som länsjägmästare tillsätts av regeringen efter anmälan
av generaldirektören.

Skogsstyrelsen tillsätter övriga tjänster vid skogsvårdsstyrelsen.
Skogsstyrelsen får överlämna till skogsvårdsstyrelsen att tillsätta
sådana tjänster.

Förordnande att vara länsjägmästarens ställföreträdare meddelas av
skogsstyrelsen.

/r3/ Bisysslor

27 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av skogsstyrelsen även i
fråga om avdelningschefer och länsjägmästare.

/r3/ Överklagande av skogsvårdsstyrelsens beslut

28 § Skogsvårdsstyrelsens beslut får överklagas hos skogsstyrelsen, om
något annat inte följer av andra föreskrifter.