/r1/ Förordning (1988:856) med instruktion för statens jordbruksnämnd;

SFS nr
1988:856
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS1991:375
Upphävd
1991-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:375

/r3/ Uppgifter

1 § Statens jordbruksnämnd är central förvaltningsmyndighet för pris-
och marknadsregleringen på jordbrukets och fiskets områden samt är
ansvarig myndighet inom totalförsvarets civila del för
beredskapsförberedelser i fråga om livsmedelsförsörjningen m. m.

Nämnden har tillsyn över regleringsföreningarna på jordbrukets och
fiskets områden, över Svenska kontrollanstalten för mejeriprodukter och
ägg samt över Svenska konservkontrollens råd.

Nämnden har tillsyn över Lantbrukshälsan AB, såvitt avser bolagets
handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket.
Taxa för anslutning till företagshälsovården fastställs av nämnden.

2 § Jordbruksnämnden skall särskilt

1. ha hand om den pris- och marknadsreglerande verksamheten på
jordbrukets och fiskets områden och därmed sammanhängande frågor om
avsättning inom och utom landet av jordbrukets och fiskets produkter,

2. ha hand om råvaruprisutjämning för industrier som använder jordbruks-
eller fiskeprodukter vid framställningen av färdigvaror,

3. ha hand om utredningar som hänför sig till nämndens uppgifter
beträffande pris- och marknadsreglering samt prisutjämning,

4. ha hand om utredningar och regleringar som hänför sig till
varuutbytet med utlandet och till landets medverkan i internationella
organisationer såvitt avser livsmedel, livsmedelsråvaror och
jordbruksförnödenheter.

3 § Jordbruksnämnden skall samråda med näringslivets organisationer inom
nämndens verksamhetsområde.

Föreskrifter om jordbruksnämndens medverkan i totalförsvaret finns i
förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets
civila del.

Nämnden skall i den mån det behövs samråda med överstyrelsen för civil
beredskap i försvarsberedskapsfrågor och hålla överstyrelsen underrättad
om beredskapsplanläggningen.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på jordbruksnämnden.

/r3/ Myndighetens ledning

5 § Jordbruksnämndens generaldirektör är chef för nämnden.

/r3/ Styrelsen

6 § Jordbruksnämndens styrelse består av högst sex personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Vid handläggning av ärende som rör fiske ingår i styrelsen ytterligare
en ledamot.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Vid handläggningen av ett ärende som rör
fiske bör den ledamot som avses i andra stycket vara närvarande.

/r3/ Organisation

7 § Inom jordbruksnämnden finns tre avdelningar, nämligen

produkt- och utredningsavdelningen,

avdelningen för frågor om avgiftsuppbörd, utbetalningar samt in- och
utförseltillstånd,

administrations- och beredskapsavdelningen.

Varje avdelning leds av en avdelningschef.

Till nämnden är knuten en konsumentdelegation, som består av högst elva
personer. För varje ledamot finns en personlig ersättare. En av
ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Till nämnden är vidare knutet ett beredskapsråd. Generaldirektören ingår
i rådet och är dess ordförande. Förordning (1989:491).

/r3/ Uppgifter för jordbruksnämndens konsumentdelegation

8 § Jordbruksnämndens konsumentdelegation skall hos nämnden företräda
konsumenternas och andra förbrukares intressen i fråga om
prisregleringen på jordbrukets och fiskets områden.

/r3/ Beredskapsrådets uppgifter

9 § Beredskapsrådet skall för jordbruksnämndens räkning verkställa
utredningar samt bedöma forskningsresultat och projekt som berör
ersättningsproduktionen inom livsmedelsområdet. Rådet skall också på
begäran av nämnden bistå denna med råd i beredskapsfrågor.

/r3/ Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
jordbruksnämnden.

/r3/ Personalansvarsnämnden

11 § Jordbruksnämndens personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av avdelningscheferna.
Generaldirektören är personalansvarsnämndens ordförande.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

Personalansvarsnämnden prövar frågor enligt 19 § verksförordningen
(1987:1100) också för anställda hos lantbruksekonomiska
samarbetsnämnden.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

12 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i andra frågor av principiellt slag eller annars av
större vikt.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter
som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte
föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

13 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

14 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänst som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av jordbruksnämnden.

Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva tjänst som
avdelningschef, byråchef, avdelningsdirektör eller byrådirektör i
nämnden.

15 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

16 § Andra ledamöter av jordbruksnämndens styrelse än generaldirektören
utses av regeringen för en bestämd tid.

17 § Ledamöter av konsumentdelegationen och ersättare för ledamöterna
utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande och
vice ordförande.

18 § Andra ledamöter av beredskapsrådet än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.

/r3/ Bisysslor

19 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av jordbruksnämnden även i
fråga om avdelningschefer.