Förordning (1988:857) med instruktion för Statens livsmedelsverk

SFS nr
1988:857
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:147
Upphävd
1996-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1089

Uppgifter

1 § Statens livsmedelsverk är central förvaltningsmyndighet för frågor som
rör livsmedel, i den mån sådana frågor inte skall handläggas av någon annan
statlig myndighet.

Verket är chefsmyndighet för besiktningsveterinärorganisationen.

2 § Livsmedelsverket skall särskilt

1. bevaka konsumentintresset inom livsmedelsområdet,

2. utöva tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) samt leda och
samordna livsmedelskontrollen,

3. verkställa utredningar och praktiskt vetenskapliga
undersökningar om livsmedel och kostvanor,

4. medverka till att statsmakternas riktlinjer i fråga om kost och
hälsa fullföljs,

5. informera om sådana förhållanden på livsmedelsområdet som är
viktiga för konsumenterna,

6. godkänna laboratorier för livsmedelsundersökningar,

7. samarbeta med motsvarande myndigheter i andra länder inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och med EFTA:s
övervakningsmyndighet för att säkerställa att EES-avtalets regler på
livsmedelsområdet följs,

8. inom ramen för EES-avtalet delta i vetenskapligt samarbete på
livsmedelsområdet.

Föreskrifter om Livsmedelsverkets medverkan i totalförsvaret finns
i beredskapsförordningen (1993:242). Förordning (1994:1089).

3 § Livsmedelsverket får utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter
eller enskilda. Verket fastställer taxa för uppdragsverksamheten och övrig
avgiftsbelagd verksamhet efter samråd med riksrevisionsverket.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på livsmedelsverket med
undantag av 2 §.

Myndighetens ledning

5 § Livsmedelsverkets generaldirektör är chef för verket.

I verksledningen ingår, förutom generaldirektören, två avdelningschefer.
Förordning (1990:627).

Styrelsen

6 § Livsmedelsverkets styrelse består av högst tolv personer, generaldirektören
medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 § Inom livsmedelsverket finns enheter med ansvar för normgivning, tillsyn,
information, undersökning av livsmedel och kostvanor samt administration.

Dessutom finns inom verket ett vetenskapligt råd. Förordning (1990:627).

8 § Som rådgivande organ har Livsmedelsverket ett fristående vetenskapligt
råd. Ledamöter av rådet utses av Livsmedelsverket.

Ledamot av rådet skall dels på kallelse delta i utredning och handläggning av
ärende som hör till hans vetenskapsgren eller verksamhetsområde, dels av eget
initiativ rikta verkets uppmärksamhet på sådana framsteg eller förhållanden
som har särskild betydelse för verkets arbete. Förordning (1993:1203).

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

Personalansvarsnämnden

10 § Livsmedelsverkets personalansvarsnämnd består — förutom av general-
direktören och personalföreträdarna — av avdelningscheferna och verkets
chefsjurist. Generaldirektören är nämndens ordförande.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande.

Personalansvarsnämnden prövar frågor enligt 19 § verksförordningen (1987:1100)
också för anställda i besiktningsveterinärorganisationen.

Föreskrifter

11 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter
som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte
föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

12 § Om en fråga om föreskrifter är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla den, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Tjänstetillsättning m. m.

13 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänst som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Tjänst som professor tillsätts av regeringen efter förslag av
Livsmedelsverket.

Andra tjänster tillsätts av Livsmedelsverket. När en tjänst som laborator
tillsätts skall yttrande inhämtas från tre sakkunniga.
Förordning (1993:785).

13 a § En tjänst som professor skall kungöras ledig till ansökan.

I ett ärende om tillsättning av tjänst som professor skall Livsmedelsverket
inhämta förslag från en med hänsyn till vetenskapsområdet kompetent tjänste-
förslagsnämnd vid universitet eller högskola.

De sökande till en professorstjänst skall ges tillfälle att yttra sig över
Livsmedelsverkets förslag innan det överlämnas till regeringen.
Förordning (1993:785).

14 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

15 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

16 § har upphävts genom förordning (1994:1089).

17 § Professor vid verket skall meddela utbildning inom området för sin
kompetens i den omfattning som verket bestämmer.

Såvitt avser undervisning, handledning och examination vid högskoleenhet
gäller de bestämmelser verket meddelar efter samråd med berörd högskoleenhet.
Förordning (1992:754).

Övergångsbestämmelser

1993:785

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då Kungl. Maj:ts beslut den
5 november 1971 med föreskrifter rörande tillsättande av vissa tjänster vid
Statens livsmedelsverk skall upphöra att gälla.