Förordning (1988:858) med instruktion för Statens maskinprovningar

SFS nr
1988:858
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:718
Upphävd
1996-07-01

Uppgifter

1 § Statens maskinprovningar (Maskinprovningarna) har till
uppgift att prova, besikta och certifiera maskiner, fordon och
redskap samt att informera och lämna råd i frågor som rör denna
verksamhet. Förordning (1993:385).

2 § Maskinprovningarna skall särskilt

1. åt myndigheter, företag och andra enskilda prova, besikta och
certifiera maskiner, fordon och redskap,

2. enligt särskilda föreskrifter utföra obligatorisk kontroll som avses
i lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om
mätning,

3. hjälpa myndigheter, företag och andra enskilda med råd och
upplysningar inom Maskinprovningarnas verksamhetsområde
genom att publicera resultat från provning och besiktning samt
verka för upplysning om en ändamålsenlig maskinanvändning,

4. i sin verksamhet beakta och redovisa sådana egenskaper hos
maskiner, fordon och redskap som innebär en minskad belastning
på miljön och en effektivare energihushållning.
Förordning (1993:385).

3 § Taxa för provningar fastställs av maskinprovningarna efter samråd
med riksrevisionsverket.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på maskinprovningarna
med undantag av 2 och 18 §§.

Myndighetens ledning

5 § Maskinprovningarnas föreståndare är chef för maskinprovningarna.

Styrelsen

6 § Maskinprovningarnas styrelse består av högst tio personer,
föreståndaren medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice
ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden, föreståndaren och minst tre av
de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 § Inom Maskinprovningarna finns fyra enheter, en för provning,
en för besiktning, en för certifiering och en administrativ enhet.

Varje enhet leds av en chef.

Inom Maskinprovningarna finns rådgivande nämnder för officiell
provning. Förordning (1993:385).

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
maskinprovningarna.

Personalansvarsnämnden

9 § Maskinprovningarnas personalansvarsnämnd består — förutom av
föreståndaren och personalföreträdarna — av enhetscheferna.
Föreståndaren är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande.

Föreskrifter

10 § Styrelsen får överlåta till föreståndaren att besluta föreskrifter
som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte
föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Tjänstetillsättning m. m.

11 § Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen efter anmälan av
styrelsens ordförande.

Tjänst som chef för annan enhet än den administrativa enheten tillsätts
av regeringen efter anmälan av föreståndaren.

Andra tjänster tillsätts av maskinprovningarna. Förordning (1990:47).

12 § Förordnande att vara föreståndarens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av föreståndaren.

13 § Andra styrelseledamöter än föreståndaren utses av regeringen för en
bestämd tid.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen.
Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande.

14 § Bestämmelserna i 3 § 1 anställningsförordningen (1994:373) om
chefen för en förvaltningsmyndighet skall tillämpas på föreståndaren.
Förordning (1994:987).

Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av maskinprovningarna även i
fråga om enhetschef som tillsätts av regeringen. Förordning (1990:47).