/r1/ Förordning (1988:859) med instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium;

SFS nr
1988:859
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS1991:376
Upphävd
1991-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:376

/r3/ Uppgifter

1 § Statens lantbrukskemiska laboratorium skall som centrallaboratorium
bedriva lantbrukskemisk analysverksamhet. Verksamheten omfattar kemiska,
fysikaliska och biologiska undersökningar på jordbrukets, skogsbrukets
och trädgårdsnäringens områden.

2 § Laboratoriet skall särskilt

1. bevaka behovet av analys- och provtagningsmetoder för den
lantbrukskemiska analysverksamheten och i samarbete med forsknings- och
försöksorgan utarbeta, utveckla och pröva sådana metoder samt
offentliggöra metoder som prövats lämpliga,

2. inspektera de lantbrukskemiska stationer som står under
lantbruksstyrelsens tillsyn samt verka för enhetliga undersökningar och
resultatredovisningar inom verksamhetsområdet,

3. på uppdrag göra analyser och därmed sammanhängande undersökningar
inom verksamhetsområdet i den utsträckning detta behövs för funktionen
som centrallaboratorium,

4. på uppdrag göra analyser för forsknings- och försöksinstitutioner på
jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens områden.

/r3/ Taxa

3 § För tjänster som laboratoriet utför på uppdrag utgår avgift enligt
taxa som fastställs av lantbruksstyrelsen efter förslag av laboratoriet
och efter samråd med riksrevisionsverket.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på laboratoriet med
undantag av 2 §, 3 § andra stycket samt 8, 10–13, 18–22 och 30 §§.

/r3/ Laboratoriets ledning och organisation

5 § Lantbruksstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet.

Laboratoriets föreståndare är chef för laboratoriet.

Till laboratoriet är knuten en lantbrukskemisk nämnd som
lantbruksstyrelsen utser.

/r3/ Ärendenas handläggning

6 § Av lantbruksstyrelsen avgörs, utöver vad som följer av särskilda
bestämmelser samt 3 och 9 §§, ärenden som angår

1. framställning till regeringen,

2. frågor av större ekonomisk betydelse,

3. viktigare frågor om laboratoriets organisation och arbetsformer,

4. kassarörelse och medelsredovisning,

5. föreskrifter om provtagnings- och analysmetoder vid de
lantbrukskemiska stationerna,

6. andra frågor av principiellt slag eller av större vikt.

7 § Lantbruksstyrelsens personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i
19 § verksförordningen (1987:1100) i fråga om arbetstagare hos
laboratoriet.

8 § Ärenden som inte skall avgöras av lantbruksstyrelsen avgörs av
föreståndaren. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de
behöver prövas av föreståndaren, får de avgöras av någon annan
tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

9 § Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen efter anmälan av
chefen för lantbruksstyrelsen.

Andra tjänster tillsätts av lantbruksstyrelsen eller, efter styrelsens
bemyndigande, av laboratoriet.

10 § Förordnande att vara föreståndarens ställföreträdare meddelas av
lantbruksstyrelsen.

/r3/ Bisysslor

11 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av lantbruksstyrelsen i fråga
om föreståndaren.

/r3/ Överklagande

12 § Laboratoriets beslut får överklagas hos lantbruksstyrelsen, om
något annat inte följer av andra föreskrifter.