Förordning (1988:860) med instruktion för Statens utsädeskontroll

SFS nr
1988:860
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:146
Upphävd
1996-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1008

Uppgifter

1 § Statens utsädeskontroll har hand om den statliga kontrollen och
certifieringen av utsäde i den utsträckning det inte är en uppgift för
någon annan. Förordning (1993:1377).

2 § Utsädeskontrollen skall särskilt

1. utföra laboratorieundersökning och annan undersökning i
växthus eller på fält av utsädesvarors kvalitet,

2. på begäran utföra certifiering av utsäde, samt kvalitetsanalys av
foder och kvarnspannmål,

3. utveckla analysmetoder och förbättra möjligheterna att få fram
fullgoda utsädesvaror,

4. lämna allmänheten råd och anvisningar rörande utsäde,

5. följa kontrollverksamheten inom och utom landet samt verka för
en enhetlig kontroll. Förordning (1993:1377).

3 § Utsädeskontrollen fastställer avgifter för certifiering av utsäde
enligt utsädeslagen (1976:298) samt för annan analys och kontroll.
Avgifterna fastställs efter samråd med Riksrevisionsverket.
Förordning (1993:1377).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på utsädeskontrollen
med undantag av 2, 18 och 30 §§.

Myndighetens ledning

5 § Utsädeskontrollens direktör är chef för myndigheten.
Förordning (1995:1008).

Styrelsen

6 § Utsädeskontrollens styrelse består av högst åtta personer,
direktören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice
ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden, direktören och minst tre av
de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1995:1008).

Organisation

7 § Utsädeskontrollen står under tillsyn av Statens jordbruksverk.
Verket får meddela föreskrifter för verksamheten.
Förordning (1993:1377).

8 § Inom Utsädeskontrollen finns två enheter. En för certifiering
och en kanslienhet. Förordning (1993:879).

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
utsädeskontrollen.

Personalansvarsnämnden

10 § Utsädeskontrollens personalansvarsnämnd består — förutom av
direktören och personalföreträdarna — av direktörens
ställföreträdare och chefen för kanslienheten. Direktören är nämndens
ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande. Förordning (1995:1008).

Föreskrifter

11 § Styrelsen får överlåta till direktören att besluta föreskrifter
som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte
föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.
Förordning (1995:1008).

Tjänstetillsättning m.m.

12 § Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av
styrelsens ordförande.

Andra tjänster tillsätts av utsädeskontrollen. Förordning (1995:1008).

13 § Förordnande att vara direktörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av direktören.
Förordning (1995:1008).

14 § Andra styrelseledamöter än direktören utses av regeringen för en
bestämd tid.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen.
Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande.
Förordning (1995:1008).

15 § Bestämmelserna i 3 § 1 anställningsförordningen (1994:373) om
chefen för en central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på
direktören. Förordning (1995:1008).

Överklagande

16 § Utsädeskontrollens beslut får överklagas hos Jordbruksverket,
om inte något annat följer av andra föreskrifter.
Förordning (1993:1377).