/r1/ Förordning (1988:861) med instruktion för växtförädlingsnämnden;

SFS nr
1988:861
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS1989:282
Upphävd
1990-01-01

/r3/ Uppgifter

1 § Växtförädlingsnämnden har till uppgift att

1. fördela medel till växtförädlingsprojekt,

2. följa utvecklingen inom växtförädlingens område samt

3. verka för en nordisk samverkan inom detta område.

/r3/ Sammansättning

2 § Nämnden består av högst sju personer. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Vid handläggning av ärende som rör trädgårdsnäringen ingår i nämnden
ytterligare en ledamot.

/r3/ Organisation

3 § Hos nämnden finns en sekreterare. För kansliuppgifter i övrigt
svarar lantbruksstyrelsen.

4 § Som rådgivande organ har nämnden ett vetenskapligt råd.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på nämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

29 § om myndighetens beslut,

30 § om överklagande.

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7 och 11 §§ verksförordningen (1987:1100).

/r3/ Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter
är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

8 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

11 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden
hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmän handling eller
överklagande av nämndens beslut.

/r3/ Förordnanden m. m.

12 § Nämndens ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för
en bestämd tid.

13 § Vetenskapliga rådets ledamöter utses av regeringen för en bestämd
tid.

14 § Sekreteraren utses av nämnden.

15 § Nämndens beslut att bevilja anslag eller att avslå ansökan om
anslag får inte överklagas.