Förordning (1988:862) med instruktion för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden

SFS nr
1988:862
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1834
Upphävd
1999-01-01

Uppgifter

1 § Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden skall genom att göra
kalkyler och utredningar belysa den ekonomiska utvecklingen
inom livsmedelsområdet.

Samarbetsnämnden skall särskilt

1. redovisa sammanställningar av uppgifter för att belysa de
effekter som en ny livsmedelspolitik får i lantbruket och
senare led i livsmedelskedjan,

2. låta verkställa utredningar som behövs för
livsmedelspolitiska överväganden och beslut.

Samarbetsnämnden skall ansvara för officiell statistik enligt
förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken.
Förordning (1998:15).

Samarbetsnämnden skall särskilt

1. redovisa sammanställningar av uppgifter för att belysa de effekter
som en ny livsmedelspolitik får i lantbruket och senare led i
livsmedelskedjan,

2. låta verkställa utredningar som behövs för livsmedelspolitiska
överväganden och beslut. Förordning (1990:1533).

Sammansättning

2 § Samarbetsnämnden består av cheferna för Statens jordbruksverk,
Statens livsmedelsverk och Konsumentverket samt åtta andra
ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice
ordförande.

När någon av de angivna verkscheferna är hindrad att tjänstgöra i
Samarbetsnämnden, får den tjänsteman som respektive verkschef
bestämmer tjänstgöra i hans ställe. Förordning (1993:878).

Organisation

3 § Vid samarbetsnämnden finns ett kansli som leds av en chef.
Förordning (1990:48).

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på samarbetsnämnden:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (1996:575).

5 § Samarbetsnämnden har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-9 och 11 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:575).

Ärendenas handläggning

6 § Samarbetsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

7 § Om ett ärende är så brådskande att samarbetsnämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

8 § Samarbetsnämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden
att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
nämnden.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 §
inte behöver föredras.

10 § Jordbruksverkets personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i 19 §
verksförordningen (1995:1322) även i fråga om arbetstagare hos
samarbetsnämnden. Förordning (1996:575).

Anställningar m.m.

11 § Ledamöterna, utom de självskrivna, förordnas av regeringen för en
bestämd tid.

Regeringen utser ordföranden. Vice ordföranden utses av
samarbetsnämnden.

12 § Chefen för kansliet anställs genom beslut av regeringen efter
anmälan av ordföranden.

Övrig personal anställs av samarbetsnämnden. Förordning (1996:575).

Bisysslor

13 § Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994: 373)
lämnas av Statens jordbruksverk i fråga om chefen för kansliet.
Förordning (1996:575).