Förordning (1988:863) med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna

SFS nr
1988:863
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:827
Upphävd
1991-07-01

Fiskeristyrelsen

Uppgifter

1 § Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor om
fiskenäringen, fritidsfisket och fiskevården, i den mån inte någon annan
myndighet har hand om sådana frågor.

Styrelsen är chefsmyndighet för fiskenämnderna.

2 § Fiskeristyrelsen skall särskilt

1. leda de statliga åtgärderna för att främja fiskenäringen,
fritidsfisket och fiskevården,

2. tillhandahålla underlag rörande yrkesfisket och vattenbruket för
tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser m.m.,

3. verka för vård av fiskbestånden och främja ett rationellt utnyttjande
av dem samt medverka till förbättring av fiskets fångstmetoder,

4. verka för en ändamålsenlig utveckling av odling av fisk och skaldjur
för konsumtion,

5. främja avsättningen av fisk och fiskprodukter,

6. följa fiskets utbildningsfrågor,

7. följa fisketillsynen och verka för att den samordnas,

8. handlägga ärenden enligt lagen (1985:139) om ersättning för intrång i
enskild fiskerätt,

9. utföra praktiska och vetenskapliga undersökningar och försök på
fiskets område, främja forskning och utvecklingsarbete som gagnar fisket
och odlingen av fisk och skaldjur samt lämna råd i fiskeribiologiska
frågor,

10. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger det utföra
fiskeribiologiska undersökningar och göra beskrivningar över fiskevatten
åt kommuner, enskilda och andra,

11. förvalta de statliga fiskehamnarna.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på fiskeristyrelsen
med undantag av 30 §.

Myndighetens ledning

4 § Fiskeristyrelsens generaldirektör är chef för fiskeristyrelsen.

Styrelsen

5 § Fiskeristyrelsens styrelse består av högst tio personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 § Inom fiskeristyrelsen finns fyra huvudenheter, nämligen en för
yrkesfiske och fiskodling m.m., en för fritidsfiske och fiskevård, en
för undersöknings- och utvecklingsverksamhet samt en administrativ
enhet.

Personalföreträdare

7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
fiskeristyrelsen.

Personalansvarsnämnden

8 § Fiskeristyrelsens personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av cheferna för
huvudenheterna. Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Nämnden prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1987:1100)
också för anställda hos fiskenämnderna.

Föreskrifter

9 § Fiskeristyrelsens styrelse får överlåta till generaldirektören att
besluta sådana föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen
(1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt
slag eller i övrigt av större vikt.

Handläggningen av vissa ärenden

10 § Innan fiskeristyrelsen avgör ett ärende om statligt stöd som rör
anskaffning av anläggningstillgångar eller andra investeringar i
produktionen, skall, när sökanden har anställda, berörda
arbetstagarorganisationer få tillfälle att yttra sig över den planerade
åtgärden från arbetsmiljösynpunkt.

Fiskenämnderna

Fiskenämndernas verksamhetsområden

11 § I varje län finns en fiskenämnd.

Hela Vänern hör till verksamhetsområdet för nämnden i Värmlands län.
Hela Vättern hör till området för nämnden i Jönköpings län. Hela Mälaren
och hela Hjälmaren hör till nämnden i Västmanlands län.

Uppgifter

12 § Varje fiskenämnd skall inom sitt verksamhetsområde följa fiskets,
fiskodlingens och fiskevårdens tillstånd och utveckling och vidta eller
hos fiskeristyrelsen föreslå de åtgärder som behövs eller är lämpliga
för att åstadkomma en ändamålsenlig utveckling på dessa områden.

13 § Fiskenämnden skall särskilt

1. verka för fiskets och fiskodlingens utveckling och för en god
fiskevård,

2. lämna råd och upplysningar i fiskefrågor och i frågor om odling av
fisk och skaldjur för konsumtion och i fiskeribiologiska frågor,

3. verka för bildande av fiskevårdsområden,

4. medverka till att undersökningar och beskrivningar över fiskevatten
kommer till stånd,

5. verka för att skadliga ingrepp mot fisket inte sker i fiskevatten,

6. följa fiskets utveckling i sjöar och vattendrag som berörs av
vattenföretag,

7. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,

8. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger det medverka
i den regionalpolitiska och fysiska planeringen och bistå andra
myndigheter i frågor inom nämndens verksamhets- och kompetensområden.

14 § Fiskenämndens tjänstemän är skyldiga att på begäran av
länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i
länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband med fiskenämndens
uppgifter.

Sammansättning m.m.

15 § Fiskenämnden består, utom i fall som avses i andra stycket, av
högst fem personer. Nämndens ledamöter och ersättare för ledamöterna
utses av länsstyrelsen för tre år. Bland ledamöterna utser länsstyrelsen
en ordförande. Nämnden utser en ledamot att vara vice ordförande. Av
ledamöterna skall minst en vara väl förtrogen med yrkesfiskets frågor,
minst en vara väl insatt i fritidsfiskefrågor och minst en företräda
allmänintresset.

Vid handläggning av ärenden som rör fisket i Vänern, Vättern och
Hjälmaren-Mälaren består nämnden av ordföranden i den fiskenämnd till
vars verksamhetsområde sjön hör enligt 11 § och ytterligare en ledamot
av den nämnden samt två ledamöter av var och en av fiskenämnderna i de
övriga län dit sjön eller sjöarna hör. Ledamöterna utses av vederbörande
länsstyrelse. Därvid skall tillses att nämnden får en sammansättning som
är representativ för nämndens verksamhetsområde. Ersättare för ledamot
av nämnd för län får utses till ledamot av nämnd för sjö.

Organisation m.m.

16 § Fiskeristyrelsen skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de föreskrifter som behövs om fiskenämndens organisation och
formerna för nämndens verksamhet. Fiskeristyrelsen får överlämna till
nämnden att själv besluta sådana föreskrifter.

Verksförordningens tillämpning

17 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på fiskenämnden med
undantag av 3 §, 7 § 4 samt 8, 10–13, 16, 18–22 och 30 §§.

Den tjänsteman som fiskeristyrelsen bestämmer har det ansvar för
verksamheten samt de uppgifter som anges i 4–6 §§, 7 § 1–3 och 9 §
verksförordningen. Samma tjänsteman anses som myndighetens chef vid
tillämpningen av 25 och 26 §§ verksförordningen.

Ärendenas handläggning

18 § Vid sammanträde med fiskenämnden avgörs

1. frågor om verksamhetens allmänna inriktning,

2. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,

3. andra frågor av principiellt slag eller av större vikt.

19 § Fiskenämnden är vid sammanträde beslutför när ordföranden och minst
två andra ledamöter är närvarande. Vid handläggning av ärenden som rör
fisket i Vänern, Vättern eller Hjälmaren-Mälaren är vederbörande nämnd
beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är
närvarande. Om det är möjligt skall dock samtliga ledamöter vara
närvarande.

20 § Om ett ärende är så brådskande att fiskenämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

21 § Fiskeristyrelsen får besluta att

1. ett ärende skall överlämnas till fiskeristyrelsen för avgörande om
ärendet berör flera fiskenämnders områden eller om en fiskenämnd anmält
att den anser att prövningen bör ankomma på fiskeristyrelsen,

2. fiskenämndens beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden av principiell betydelse inte får verkställas utan att ha
underställts fiskeristyrelsen,

3. en fråga om bevakning av statens rätt skall överlämnas till
fiskeristyrelsen.

22 § Den tjänsteman som fiskeristyrelsen bestämmer skall avgöra ärenden
som inte skall avgöras vid sammanträde med fiskenämnden eller av
personalansvarsnämnden vid fiskeristyrelsen.

23 § Innan fiskenämnden avgör ett ärende om statligt stöd som rör
anskaffning av anläggningstillgångar eller andra investeringar i
produktionen, skall, när sökanden har anställda, berörda
arbetstagarorganisationer få tillfälle att yttra sig över den planerade
åtgärden från arbetsmiljösynpunkt.

Övriga bestämmelser

Taxor

24 § Fiskeristyrelsen fastställer, efter samråd med riksrevisionsverket,
taxor för

1. fiskeristyrelsens och fiskenämndernas uppdragsverksamhet,

2. statens fiskehamnar.

Tjänstetillsättningar m.m.

25 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som chef för huvudenhet tillsätts av regeringen efter anmälan
av generaldirektören.

Andra tjänster vid fiskeristyrelsen tillsätts av fiskeristyrelsen.

26 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

27 § Andra ledamöter av fiskeristyrelsens styrelse än generaldirektören
utses av regeringen för en bestämd tid.

28 § Tjänster vid fiskenämnd tillsätts av fiskeristyrelsen eller enligt
fiskeristyrelsens bestämmande av nämnden.

Fiskeristyrelsen bestämmer om personalens stationeringsort.

Bisysslor

29 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av fiskeristyrelsen även i
fråga om den som är chef för huvudenhet.

Överklagande

30 § En fiskenämnds beslut får överklagas hos fiskeristyrelsen, om något
annat inte följer av andra föreskrifter. Länsstyrelsens beslut enligt 15
§ får inte överklagas.

31 § Fiskeristyrelsens beslut i ärenden om forskningsbidrag får inte
överklagas.

Fiskeristyrelsens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen,
om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.
Förordning (1990:871).

Övergångsbestämmelser

1990:871

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.