Förordning (1988:864) med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt

SFS nr
1988:864
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:537
Upphävd
1994-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Statens veterinärmedicinska anstalt är ett veterinärmedicinskt
expert- och serviceorgan åt lantbruksstyrelsen och andra myndigheter
samt åt företag, organisationer och andra enskilda.

2 § Anstalten skall särskilt

1. utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt,

2. bedriva diagnostisk verksamhet och vara veterinärmedicinskt
centrallaboratorium,

3. medverka i förebyggande och bekämpande av djursjukdomar samt

4. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom anstaltens
verksamhetsområde.

3 § Anstalten skall i första hand utföra de undersökningar och
utredningar som lantbruksstyrelsen begär. Dessa skall planeras och
genomföras efter samråd med lantbruksstyrelsen. Anstalten skall om
möjligt också med förtur utföra de undersökningar som andra statliga
myndigheter begär.

4 § För utförda undersökningar och utredningar samt tillhandahållna
preparat skall, om inte annat är föreskrivet, ersättning betalas enligt
en taxa som anstalten fastställer efter samråd med riksrevisionsverket.

5 § Anstaltens tjänstemän är skyldiga att i tjänsten inom sitt
ämnesområde undervisa vid Sveriges lantbruksuniversitet. Omfattningen av
undervisningsskyldigheten fastställs av lantbruksuniversitetet efter
samråd med anstalten.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på anstalten med
undantag av 2, 13 och 18 §§.

Frågor enligt 13 § verksförordningen om anstaltens årliga
anslagsframställningar samt andra frågor som är gemensamma för anstalten
och Sveriges lantbruksuniversitet avgörs av lantbruksuniversitetet efter
samråd med anstalten.

/r3/ Myndighetens ledning

7 § Anstaltens föreståndare är chef för anstalten. Föreståndaren har
professors ställning.

/r3/ Styrelsen

8 § Anstaltens styrelse består av högst sju personer, föreståndaren
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

9 § Inom anstalten finns följande enheter, nämligen

centrallaboratoriet,

epizootologiska enheten,

vaccinenheten,

ekonomienheten.

Dessutom finns enligt styrelsens bestämmande enheter för vissa djurslag
och andra enheter med särskilda uppgifter.

Inom centrallaboratoriet finns det antal laboratorier som styrelsen
bestämmer.

10 § Varje enhet leds av en chef. Chefen för den epizootologiska enheten
är även statsepizootolog. Chefen för en djurslagsenhet kallas
statsveterinär.

Under chefen för centrallaboratoriet leds varje laboratorium av en
laboratoriechef.

/r3/ Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
anstalten.

/r3/ Personalansvarsnämnden

12 § Anstaltens personalansvarsnämnd består — förutom av föreståndaren
och personalföreträdarna — av cheferna för centrallaboratoriet,
epizootologiska enheten, vaccinenheten och ekonomienheten. Föreståndaren
är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande.

/r3/ Tjänstetillsättning, kompetensfordringar m. m.

13 § Föreståndaren förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som chef för centrallaboratoriet, chef för epizootologiska
enheten, chef för vaccinenheten och laboratoriechef tillsätts av
regeringen efter förslag av anstalten.

Tjänst som chef för ekonomienheten tillsätts av regeringen efter anmälan
av föreståndaren.

Andra tjänster tillsätts av anstalten.

14 § Förordnande att vara föreståndarens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av föreståndaren.

15 § För de tjänster som avses i 13 § andra stycket skall finnas en
beskrivning av tjänsternas innehåll.

Innan anstalten avger förslag enligt 13 § andra stycket skall yttrande
om de sökandes vetenskapliga kompetens och skicklighet inhämtas från tre
sakkunniga som anstalten utser efter samråd med Sveriges
lantbruksuniversitet. Ett sådant yttrande skall avges till anstalten
senast tre månader efter det att uppdraget har mottagits.

I fråga om tjänsten som statsepizootolog skall anstalten samråda med
lantbruksstyrelsen.

16 § Bestämmelserna i 15 § första stycket gäller även tjänster som
laborator och statsveterinär. Innan anstalten tillsätter en sådan tjänst
skall yttrande som avses i 15 § andra stycket inhämtas.

17 § Andra styrelseledamöter än föreståndaren utses av regeringen för en
bestämd tid.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för en
bestämd tid. Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande.

18 § Behörig till en sådan tjänst som avses i 13 § andra stycket eller
16 § är den som har den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet, de
kunskaper och erfarenheter och sådan förmåga i övrigt som behövs för att
fullgöra tjänsten väl. För behörighet till tjänst som statsepizootolog
eller laborator vid epizootologiska enheten fordras dessutom
legitimation som veterinär, beprövad erfarenhet i ett ämne som tillhör
epizootologins verksamhetsområde samt praktisk erfarenhet av
fältepizootologiskt arbete.

19 § Som befordringsgrund vid tillsättning av sådana tjänster som avses
i 13 § andra stycket eller 16 § gäller graden av sådan vetenskaplig,
pedagogisk och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till
tjänstens innehåll och beskaffenhet i övrigt. Särskild vikt skall fästas
dels vid vetenskaplig skicklighet som har visats genom egen forskning
samt genom planering och ledning av forskning, dels vid pedagogisk
skicklighet som har visats genom handledning av forskare och
vetenskaplig undervisning eller utarbetande av läromedel för sådan
undervisning, dels vid skicklighet visad genom självständigt arbete inom
tjänstens ämnesområde.

I den mån tjänstens beskaffenhet påkallar det, skall särskild vikt även
fästas vid annan egenskap än som anges i första stycket såsom klinisk
eller praktisk skicklighet, administrativ och arbetsledande förmåga
eller annan erfarenhet av betydelse för tjänsten.

20 § Vid tillsättning av vikariat på sådan tjänst som avses i 13 § andra
stycket eller 16 § skall bestämmelserna om tillsättning av
långtidsvikariat i anställningsförordningen (1965:601) inte tillämpas,
om vikariatet kan antas vara kortare tid än två år.

21 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet gäller föreståndaren.

/r3/ Bisysslor

22 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av anstalten i fråga om
innehavare av andra tjänster som regeringen tillsätter än föreståndaren.