Förordning (1988:865) med instruktion för Statens växtsortnämnd

SFS nr
1988:865
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:1221
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1173

Uppgifter

1 § Statens växtsortnämnd fullgör de uppgifter som anges i
växtförädlarrättslagen (1997:306) och utsädesförordningen
(2000:1330).

Växtsortnämnden fullgör vidare de uppgifter som får utföras av
ett nationellt organ enligt rådets förordning (EG) nr 2100/94
av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt.
Förordning (2000:1331).

2 § Växtsortnämnden skall också

1. fullgöra de skyldigheter som vilar på en myndighet i en
unionsstat enligt konventionen den 2 december 1961 för skydd av
växtförädlingsprodukter,

2. utge en publikation för kungörelser och andra meddelanden i
växtförädlarrättsärenden och för den svenska sortlistan.
Förordning (1993:1378).

3 § Växtsortnämnden får ingå avtal med en registreringsmyndighet
i ett annat medlemsland inom Unionen för skydd av växtförädlings-
produkter (UPOV) om prov med material av växtsorter för vilka det söks
registrering av växtförädlarrätt eller intagning i sortlista. Om avtal
skall träffas om prov i Sverige, skall samråd ske med Statens
utsädeskontroll. Förordning (1993:1378).

Sammansättning

4 § Växtsortnämnden består av högst nio personer. En av ledamöterna
är ordförande och en är vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

Ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare
förordnas av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1996:579).

Organisation

5 § Vid växtsortnämnden finns ett kansli som leds av en chef.

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Växtsortnämnden:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (1996:579).

7 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:579).

Ärendenas handläggning

8 § Växtsortnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

9 § Om ett ärende är så brådskande att växtsortnämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

10 § Växtsortnämnden får i arbetsordningen eller i särskilda
beslut lämna över till ordföranden, någon annan ledamot eller
ersättare eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
nämnden. I arbetsordningen eller beslutet skall anges hur
sådana ärenden skall avgöras.

Första stycket gäller inte

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk
betydelse,

4. fråga om tillsättning av tjänsten som chef för kansliet,

5. frågor om skiljande från annan anställning än
provanställning eller om skiljande från uppdrag eller
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning,

6. ärenden om slutlig prövning av ansökan om registrering av
växtsort enligt växtförädlarrättslagen (1997:306) och sådan
prövning som avses i 10 § första stycket utsädesförordningen
(2000:1330), och

7. andra frågor av principiellt slag eller annars av större
vikt. Förordning (2000:1331).

11 § När både ordföranden och vice ordföranden har förhinder, sköts
ordförandens uppgifter av den ledamot, ersättare eller tjänsteman som
ordföranden bestämmer.

12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 §
första stycket inte behöver föredras.

Överföring av personuppgifter till tredje land

13 § Växtsortnämnden får till en stat som inte ingår i
Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning
uppgifterna ingår i nämndens publikation för kungörelser och
andra meddelanden i växtförädlarrättsärenden och för den
svenska sortlistan. Förordning (2002:1173).

14 § har upphävts genom förordning (1996:579).