Förordning (1988:866) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd

SFS nr
1988:866
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1210
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1695

Uppgifter

1 § Skogs- och jordbrukets forskningsråd har till uppgift att
främja och stödja i första hand grundläggande och långsiktig
forskning som gagnar ett hållbart nyttjande av biologiska
naturresurser med särskild inriktning på de areella näringarna.

Forskningsrådet skall inom sitt verksamhetsområde främja
jämställdhet mellan kvinnor och män. Förordning (1995:1012).

2 § Forskningsrådet skall särskilt

1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande
verksamhet,

2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel
har begärts hos rådet,

3. utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel
och därvid särskilt bedöma forskningens kvalitet och dess
relevans för samhället och forskningens utveckling,

4. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna inom olika
forsknings- och samhällsområden, redovisa resultaten av dessa
undersökningar samt ta initiativ till och främja forskning som
behövs för att tillgodose sådana behov,

5. samverka enligt förordningen (1996:1579) om en grupp för
samverkan mellan vissa forskningsfinansierade myndigheter,

6. i övrigt samverka med andra forskningsstödjande organ och
därvid undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt
intresse och besluta om avgränsningen mellan rådet och övriga
forskningsstödjande organ i fråga om sådana
forskningsuppgifter,

7. främja och ta initiativ till nordiskt och övrigt
internationellt forskningssamarbete, och

8. främja publicering av vetenskapliga resultat.

Rådets beslut om beviljande av medel får avse högst sex år.
Rådet kan besluta att beviljade medel inte längre skall betalas
ut, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav
som bör ställas. Förordning (1997:43).

Sammansättning

3 § Forskningsrådet består av en ordförande och högst elva andra
personer. Rådet utser inom sig en vice ordförande.

För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig ersättare.
Förordning (1990:841).

Organisation

4 § Hos forskningsrådet finns en huvudsekreterare och en kanslichef.

Hos rådet finns vidare de beredande och rådgivande organ som rådet
bestämmer.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på forskningsrådet:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning, och

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:577).

6 § Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges
i 6-9, 11, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:577).

Ärendenas handläggning

7 § Forskningsrådet är beslutfört när ordföranden och minst sex andra
ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

8 § Om ett ärende är så brådskande att forskningsrådet inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
rådet.

9 § Forskningsrådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till ordföranden, sådant organ som avses i 4 §, huvudsekreteraren,
kanslichefen eller någon annan som tjänstgör hos rådet att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

11 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Anställningar m.m.

12 § Ordföranden och fyra av de övriga ledamöterna utses av
regeringen. Återstående ledamöter utses enligt förordningen
(1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Ersättarna utses
på samma sätt som de ordinarie ledamöter de ersätter.

Om det uppstår vakans för en ledamot eller ersättare som utses
enligt förordningen om elektorsförsamling vid forskningsråd, utses en
ny ledamot eller ersättare för återstående delen av mandatperioden av
regeringen efter förslag av rådet.

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år. En
person får inte utses till ledamot eller ersättare för mer än två
mandatperioder i följd. Förordning (1996:577).

13 § Huvudsekreteraren anställs av forskningsrådet för sammanlagt
högst sex år. Förordning (1996:577).

14 § Kanslichefen samt övrig personal vid rådets kansli
anställs av rådet.

Andra anställningar beslutas enligt förordningen (1986:364) om
anställningar vid forskningsråd. Förordning (1998:1695).

15 § har upphävts genom förordning (1997:43).

16 § har upphävts genom förordning (1994:546).

Övriga bestämmelser

17 § Forskningsrådet skall efter samråd med forskningsrådsnämnden och de
myndigheter som förvaltar av rådet anvisade anslag fastställa villkor
för anslag som beviljas av rådet. I villkoren skall anges vilka
uppgifter som skall lämnas när anslag söks och hur anslaget skall
disponeras och redovisas samt föreskrivas skyldighet för
anslagsmottagaren att till rådet lämna en redogörelse för den verksamhet
för vilken anslag lämnas.

18 § Forskningsrådet kan besluta att anslag som det har beviljat inte
längre skall betalas ut, om den verksamhet som anslaget avser inte
uppfyller de krav som bör ställas. En upplysning om detta skall tas in i
rådets beslut att bevilja anslag.

19 § har upphävts genom förordning (1991:1581).

20 § Andra beslut av forskningsrådet än beslut som enligt
22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten
att överklaga eller andra föreskrifter. Forskningsrådets beslut
i ärenden om anslag får inte överklagas. Förordning (1998:1116).

Övergångsbestämmelser

1990:841

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5, 15 och 19 §§ den 1
augusti 1990, och i övrigt den 1 januari 1991.

Första gången ledamöter utses enligt 12 § i dess nya lydelse skall
mandatperioden omfatta tiden från och med den 1 januari 1991 till och
med utgången av juni 1993.

1998:1116

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.