Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

SFS nr
1988:868
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1011
Upphävd
2010-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:439

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och
explosiva varor.

Lagens syfte är att hindra att sådana varor orsakar brand eller
explosion som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa
skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller
explosion vid hantering av sådana varor. Lag (1998:842).

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om vilka varor som på grund av sina egenskaper eller sin
sammansättning eller av annan orsak skall anses utgöra brandfarliga
eller explosiva varor.

3 § Med hantering avses i denna lag tillverkning, bearbetning,
behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,
omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och
därmed jämförliga förfaranden.

4 § Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller
explosiva varor som omfattas av lagen (2006:263) om transport
av farligt gods.

Bestämmelser av betydelse för hanteringen av brandfarliga och
explosiva varor finns också i

– miljöbalken, i form av bestämmelser avsedda att förebygga
andra skador än sådana som kan uppkomma genom brand eller
explosion vid hantering av dessa varor,

– arbetsmiljölagen (1977:1160), i form av bestämmelser om
skyldighet för arbetsgivare och arbetstagare att vidta
skyddsåtgärder mot skador som kan uppkomma genom brand eller
explosion vid hantering av dessa varor,

– lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, i form av bestämmelser
om skyldighet för enskilda att vidta åtgärder för att förebygga
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av
brand, och

– produktsäkerhetslagen (2004:451), i form av bestämmelser om
sådana varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas
komma att användas av konsumenter.

I fråga om sprängning och användning av pyrotekniska varor
finns bestämmelser i 2 kap. 20 § och 3 kap. 6 och 7 §§
ordningslagen (1993:1617). Lag (2006:265).

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om undantag från lagens tillämpning i fråga om viss vara
eller viss hantering eller import.

Skyldigheter vid hantering av brandfarliga och explosiva varor

6 § Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva
varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor skall vara
inrättade så att de är betryggande från brand- och explosionssynpunkt
och förlagda på sådant avstånd ifrån omgivningen som behövs med hänsyn
till hanteringen. Detta gäller också områden med sådana byggnader,
anläggningar och anordningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att byggnaderna, anläggningarna, anordningarna och
områdena skall omfattas av särskilda krav. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att
sådana byggnader, anläggningar och anordningar inte får användas,
saluhållas eller säljas om de inte efter kontroll genom teknisk
provning, besiktning eller annan undersökning har befunnits vara
betryggande från skyddssynpunkt.

7 § Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor skall
vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att
förhindra brand eller explosion som inte är avsedd och för att
förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller
egendom genom brand eller explosion.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela särskilda föreskrifter om sådana åtgärder och
försiktighetsmått. Lag (1998:842).

8 § Den som bedriver yrkesmässig verksamhet, i vilken ingår hantering av
brandfarliga eller explosiva varor, skall ha den kompetens eller
tillgång till den kompetens som behövs med hänsyn till hanteringens
omfattning och varornas egenskaper. Detta gäller också den som hanterar
brandfarliga eller explosiva varor i större mängd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om sådan kompetens.

9 § Den som bedriver verksamhet, i vilken ingår yrkesmässig hantering av
brandfarliga eller explosiva varor, skall se till att det finns
tillfredsställande utredning om riskerna för brand eller explosion i
verksamheten och om de skador som därvid kan uppkomma.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om sådan utredning.

10 § Den som tillverkar, importerar eller annars för in till
Sverige, eller på marknaden släpper ut brandfarliga eller
explosiva varor skall genom märkning eller på annat sätt lämna
de uppgifter som är av betydelse från brand- och
explosionssynpunkt (varuinformation).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om varuinformation.
Lag (2000:112).

10 a § Explosiva varor som består av plastiska sprängämnen,
inklusive sprängämnen i flexibel eller elastisk bladform, får
föras in i och ut ur landet eller annars hanteras endast om
sprängämnena är märkta med spårämnen i syfte att kunna
detekteras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vad som skall avses med plastiska
sprängämnen samt om hur märkning skall ske. Regeringen får
meddela föreskrifter om undantag från första stycket.
Lag (2007:64).

Tillstånd m. m.

11 § Den som hanterar eller importerar explosiva varor och den som
yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor skall ha
tillstånd till det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får om det
behövs från brand- eller explosionssynpunkt meddela föreskrifter om att
annat särskilt krav skall gälla för hantering eller import av
brandfarliga eller explosiva varor.

12 § Är det av särskild betydelse från brand- eller explosionssynpunkt,
får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda
hantering eller import av en brandfarlig eller explosiv vara.

13 § Frågor om tillstånd beträffande brandfarliga varor som rör
annan än Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller
Fortifikationsverket prövas av den eller de kommunala nämnder
som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Frågor
om tillstånd i övrigt enligt denna lag prövas, enligt vad
regeringen närmare föreskriver, av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap eller polismyndigheten.
Lag (2008:1403).

14 § Tillstånd skall begränsas till viss tid och innehålla de villkor
som kan förutses vara erforderliga från brand- och explosionssynpunkt
under tillståndets giltighetstid.

Om det behövs från brand- eller explosionssynpunkt får
tillståndsmyndigheten under tillståndets giltighetstid föreskriva att
nya eller ändrade villkor skall gälla för tillståndet.

15 § Ett tillstånd får återkallas, om

1. bestämmelse i lagen eller föreskrift som meddelats med stöd av denna
eller villkor som uppställts med stöd av 14 § i något väsentligt
avseende inte iakttas, eller

2. det i annat fall är av väsentlig betydelse från brand- eller
explosionssynpunkt.

Tillsyn

16 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar den
centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt de
föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av lagen.

På det lokala planet utövas tillsynen, om inte regeringen
föreskriver något annat, i fråga om brandfarliga varor av den
eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänsten och
i fråga om explosiva varor av polismyndigheten. Lag (2008:1403).

17 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen.

18 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som
behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter eller
villkor som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Om någon underlåter att iaktta vad som har angivits i ett föreläggande
eller ett förbud enligt första stycket, får en tillsynsmyndighet
förordna om rättelse på hans bekostnad. Finns förutsättningar att
meddela ett föreläggande eller förbud, får ett sådant förordnande ges
utan att föreläggande eller förbud meddelats, om tillsynsmyndigheten med
hänsyn till risken för allvarliga skador eller av andra särskilda skäl
finner att rättelse bör ske utan dröjsmål.

19 § För tillsyn enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt till
tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband
med hanteringen av brandfarliga och explosiva varor och får göra
undersökningar och ta prover. För uttaget prov betalas inte ersättning.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader
för provtagning och undersökning av prov.

Avgifter

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgifter för statliga myndigheters verksamhet enligt
denna lag.

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter för
kommunala myndigheters verksamhet.

Ansvar m. m.

21 § Den som

1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 7 §,

2. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 11 § första
stycket eller mot föreskrift, villkor eller förbud som har
meddelats med stöd av 6-12 eller 14 §§, eller

3. med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att efterkomma en
begäran enligt 17 §

döms till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Den som med uppsåt bryter mot 11 § första stycket såvitt avser
tillståndsplikten i fråga om explosiva varor döms, om brottet
är grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Till ansvar enligt första stycket döms inte om ansvar för
gärningen kan ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen
(2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2002:340).

21 a § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 10 a §
första stycket eller mot föreskrifter om märkning som har
meddelats med stöd av 10 a § andra stycket döms till böter.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Till ansvar enligt första stycket döms inte om ansvar för
gärningen kan ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen
(2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2007:64).

22 § Den som har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte
till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet
eller förbudet.

23 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om
förhållande av betydelse i en ansökan eller annan handling som avges
enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen döms till böter.

24 § Brandfarliga eller explosiva varor som varit föremål för brott
enligt denna lag eller värdet av varorna samt utbytet av sådant brott
skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

Om en brandfarlig eller explosiv vara förklaras förverkad, får även
varans förpackning förklaras förverkad.

25 § Anordningar för hantering av brandfarliga eller explosiva
varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet
av anordningarna får förklaras förverkade, om det behövs för
att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.
Detsamma gäller annan egendom som har använts eller egendom som
varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna
lag, om brottet har fullbordats.

Om en anordning förklaras förverkad, får även anordningens
innehåll och förpackning förklaras förverkade. Lag (2005:300).

Sekretess

26 § Den som har tagit befattning med ett ärende som avses i
denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han
eller hon därvid har fått veta om någons affärs- eller
driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:439).

Överklagande m. m.

27 § Ett beslut i tillståndsärenden av en sådan nämnd som avses
i 13 § får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får överklaga
nämndens beslut om tillstånd.

Polismyndighetens beslut i tillståndsärenden får överklagas hos
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndighetens
beslut får inte överklagas.

Beslut i tillståndsärenden, som Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap har prövat som första instans, får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten. Lag (2008:1403).

28 § Beslut av en polismyndighet och av en sådan nämnd som
avses i 16 § i tillsynsärenden får överklagas hos Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap. Myndighetens beslut får inte
överklagas.

Beslut i tillsynsärenden och i övriga ärenden som Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap prövar som första instans får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut om föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och
som har meddelats med stöd av bemyndigande enligt denna lag får
inte överklagas. Lag (2008:1403).

29 § I beslut enligt 14 § andra stycket om nya eller ändrade villkor,
enligt 15 § om återkallelse av tillstånd och enligt 18 § om
föreläggande, förbud eller rättelse får förordnas att beslutet skall
gälla med omedelbar verkan.

Övergångsbestämmelser

1988:868

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då lagen (1975:69) om
explosiva och brandfarliga varor skall upphöra att gälla.

2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till bestämmelser som
ersätts genom bestämmelserna i den nya lagen, skall i stället de nya
bestämmelserna tillämpas.

3. Ett beslut om föreskrifter, godkännande, tillstånd, medgivande eller
undantag som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser skall anses
meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i den nya lagen, om inte
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver
något annat.

4. I fråga om tillstånd som enligt äldre bestämmelser har meddelats att
gälla tills vidare får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter om skyldighet för tillståndshavaren att
göra anmälan hos viss myndighet. Iakttas inte föreskriven
anmälningsskyldighet skall tillståndet anses ha upphört att gälla.

2007:64

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

2. Hantering av plastiska sprängämnen som har tillverkats eller
importerats före ikraftträdandet får äga rum till och med den
31 december 2009 även om de inte är märkta med
detekteringsmedel. Om sådana sprängämnen innehas av
Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen eller en polismyndighet får
dock hantering äga rum till och med den 31 december 2021.