Lag (1988:89) om beslutanderätt för Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd

SFS nr
1988:89
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-03-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:200
Upphävd
1997-07-01

1 § Regeringen får överlämna till Stiftelsen Lantbrukarnas
skördeskadeskydd att besluta i ärenden om skördeskadeskydd.

2 § Statistiska centralbyrån skall till Stiftelsen Lantbrukarnas
skördeskadeskydd lämna ut sådana uppgifter som behövs för handläggning
av ärenden om skördeskadeskydd.

Övergångsbestämmelser

1988:89

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1988.

2. Den som hos Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd har tagit
befattning med en fråga som avses i 1 § får inte obehörigen röja eller
utnyttja vad han därvid har erfarit om affärs- eller driftsförhållanden
hos enskild. Bestämmelsen gäller under år 1988.