Förordning (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder

SFS nr
1988:890
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-06-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1210

Inledande bestämmelser

1 § Inom ramen för de medel som anslagits för bilstöd till
personer med funktionshinder lämnas bidrag enligt
föreskrifterna i denna förordning till personer med
funktionshinder och föräldrar till barn med funktionshinder.

För handläggning av frågor om bidrag enligt förordningen gäller
lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till
personer med funktionshinder. Förordning (2006:491).

2 § Med person med funktionshinder avses i denna förordning den
som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att anlita
allmänna kommunikationer. Lag (2006:662).

2 a § Med en förälder enligt denna förordning skall likställas

1. en vårdnadshavare som inte är förälder och som har vård om
barnet,

2. den med vilken föräldern är eller har varit gift eller har
eller har haft barn, om de stadigvarande sammanbor,

3. den som tagit emot ett barn för stadigvarande vård och
fostran i syfte att adoptera det, och

4. den som i annat fall tagit emot ett barn för stadigvarande
vård och fostran i sitt hem, om placeringen kan förväntas pågå
i minst tre år. Lag (2006:662).

3 § Bidrag lämnas för

1. anskaffning av personbil klass I, motorcykel eller moped,

2. ändring av ett fordon som avses i 1 och kostnader i samband
därmed samt justering och reparation av ändringen,

3. anskaffning av särskild anordning på ett fordon som avses i
1 och kostnader i samband därmed samt justering och reparation
av anordningen, samt

4. körkortsutbildning i samband med anskaffning av motorfordon.

Om det finns särskilda skäl på grund av funktionshindrets art
eller andra omständigheter, lämnas bidrag för anskaffning eller
ändring av annat motorfordon än som avses i första stycket 1
eller för anskaffning av särskild anordning på ett sådant
fordon. Lag (2006:662).

4 § Bidrag lämnas i form av grundbidrag, anskaffningsbidrag och
anpassningsbidrag avseende ett fordon samt bidrag för
körkortsutbildning. Anpassningsbidrag lämnas för sådana
åtgärder som anges i 3 § första stycket 2 och 3.

Grundbidrag och anskaffningsbidrag får inte lämnas för fordon
som anskaffats innan beslut om rätt till bidrag har meddelats.
Lag (2006:662).

Förutsättningar för bidrag och bidragens storlek m. m.

4 a § I beslut om bidrag skall det anges när bidraget tidigast
kan betalas ut. Beviljat bidrag måste användas inom sex månader
från det att den som beviljats bilstöd fått besked om att
bidraget kan betalas ut. Förordning (1997:707).

5 § Bidrag enligt 3 § första stycket 1-3 lämnas

1. till en person med funktionshinder som är under 65 år och är
beroende av ett sådant fordon som avses i 3 § för att genom
arbete få sin försörjning eller ett väsentligt tillskott till
sin försörjning eller för att genomgå arbetslivsinriktad
utbildning eller genomgå rehabilitering under vilken han eller
hon får aktivitetsstöd enligt 4 § förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring,

2. till en person med funktionshinder som är under 65 år och,
efter att ha beviljats bidrag enligt 1, har beviljats
sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen om
allmän försäkring, eller

3. till annan person med funktionshinder än som avses i 1 eller
2 och som fyllt 18 år men inte 50 år.

Bidrag lämnas även till

1. en förälder med funktionshinder som har barn under 18 år
eller

2. en förälder till barn med funktionshinder,

under förutsättning att föräldern sammanbor med barnet och har
behov av ett fordon för förflyttning tillsammans med barnet.

Om anpassningsbidrag tidigare har lämnats med stöd av första
stycket får bidrag för reparation av anpassningen lämnas trots
att förutsättningarna enligt första stycket inte längre är
uppfyllda.

Bidrag enligt första stycket 3 och andra stycket lämnas under
förutsättning att den bidragsberättigade själv skall bruka
fordonet som förare. Bidrag enligt första stycket 1 och 2 får
lämnas även till den som inte själv skall bruka fordonet som
förare, under förutsättning att någon annan kan anlitas som
förare vid resorna. Lag (2006:662).

5 a § Bidrag till körkortsutbildning lämnas till en person med
funktionshinder som har beviljats bilstöd till anskaffning av
motorfordon och som uppfyller förutsättningarna i 5 § första
stycket 1 samt är eller riskerar att bli arbetslös och det
bedöms att körkortsutbildningen kan leda till att han eller hon
får ett stadigvarande arbete. Lag (2006:662).

6 § Grundbidrag lämnas med högst 60 000 kronor.

Vid anskaffning av motorcykel eller moped lämnas dock
grundbidrag med högst 12 000 respektive 3 000 kronor.
Lag (2006:662).

7 § Anskaffningsbidrag lämnas med högst 40 000 kronor.

Helt sådant bidrag lämnas till bidragsberättigad vars årliga
bruttoinkomst understiger 88 000 kronor.

Till den vars årliga bruttoinkomst uppgår till 88 000 kronor
eller mer lämnas anskaffningsbidrag med högst följande belopp.

Årlig bruttoinkomst Bidrag i procent Bidragsbelopp
av helt bidrag kr.

88 000 – 95 999 90 36 000
96 000 – 103 999 80 32 000
104 000 – 111 999 70 28 000
112 000 – 119 999 60 24 000
120 000 – 127 999 50 20 000
128 000 – 135 999 40 16 000
136 000 – 143 999 30 12 000
144 000 – 151 999 20 8 000
152 000 – 159 999 10 4 000
160 000 – 0 –

Grundbidrag och anskaffningsbidrag tillsammans får inte
överstiga fordonets anskaffningskostnad. Avräkning skall i
första hand göras på grundbidraget.

Bidrag enligt denna förordning betalas ut genom insättning på
konto som anvisas av den bidragsberättigade. Bidraget får
betalas ut på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder
det. Lag (2006:662).

8 § Med årlig bruttoinkomst avses inkomst enligt 12-17 §§
lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

För bidragsberättigade som avses i 5 § första stycket skall
bruttoinkomsten framräknas utan hänsynstagande till makes
inkomst.

För förälder som avses i 5 § andra stycket sammanräknas deras
inkomster vid beräkning av anskaffningsbidragets storlek.
Förordning (2002:786).

9 § Anpassningsbidrag lämnas med det belopp som motsvarar
kostnaden för sådana åtgärder som anges i 3 § första stycket 2
och 3 som behövs för att den bidragsberättigade skall kunna
bruka fordonet.

Vid bedömningen av behovet av anpassning skall
Transportstyrelsen eller annan med motsvarande kompetens höras
om det inte är uppenbart obehövligt.

Försäkringskassan får besluta att inte medge anpassningsbidrag
om det fordon den enskilde valt är uppenbart olämpligt med
hänsyn till den anpassning som behövs. Detsamma gäller om
fordonet är olämpligt med hänsyn till ålder och skick.
Lag (2008:1210).

10 § Om en person har fått grundbidrag eller anskaffningsbidrag
får nytt sådant bidrag lämnas tidigast nio år efter det att
beslut senast fattades om att medge rätt till bidrag. Om det
finns skäl från trafiksäkerhetssynpunkt eller medicinsk
synpunkt, får dock bidrag lämnas tidigare.

Bidrag får även i andra fall än som avses i första stycket
lämnas tidigare om fordonet framförts minst 18 000 mil sedan
grundbidrag eller anskaffningsbidrag senast beviljades.
Lag (2006:662).

11 § Lämnas grundbidrag eller anskaffningsbidrag med stöd av
10 § första stycket tidigare än nio år efter det beslut senast
fattades om att medge rätt till sådant bidrag skall det nya
bidraget minskas med det tidigare beviljade bidraget. Det
belopp som skall avräknas skall dock minskas med en niondel för
varje helt år som har förflutit sedan det tidigare bidraget
betalades ut. Lag (2006:662).

Övriga bestämmelser

12 § Ansökan om bidrag görs på blankett enligt formulär som
fastställs av Försäkringskassan. Till ansökan skall det fogas
ett läkarutlåtande om funktionshindret och dess inverkan på
förflyttningsmöjligheterna. Om ansökan görs av en person som
avses i 5 § första stycket 1-3 eller andra stycket 1, i avsikt
att sökanden skall använda fordonet som förare, skall det av
läkarutlåtandet även framgå om han eller hon uppfyller de
medicinska kraven för att inneha körkort.

Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall
sökanden lämna på heder och samvete. Lag (2006:662).

13 § Anskaffningsbidrag enligt denna förordning skall minskas
med sådant bidrag till inköp av fordonet som den
bidragsberättigade får från en kommun eller ett landsting eller
i form av försäkringsersättning.

14 § Grundbidrag och anskaffningsbidrag skall betalas tillbaka

1. om bidragsmottagaren säljer eller på annat sätt avhänder sig
fordonet tidigare än nio år efter det att bidraget beviljades,

2. om ett barn med funktionshinder som avses i 5 § andra
stycket efter att ha uppnått 18 års ålder själv beviljas
bidrag.

Det återbetalningspliktiga beloppet skall minskas med en
niondel för varje helt år som har förflutit sedan bidraget
betalades ut. Om det finns särskilda skäl, får
bidragsmottagaren helt eller delvis befrias från
återbetalningsskyldigheten. Lag (2006:662).

15 § Den som har fått bidrag enligt denna förordning skall, om
förhållandena ändras så att rätten till bidraget påverkas, utan
oskäligt dröjsmål göra anmälan hos Försäkringskassan.
Förordning (2004:893).

16 § Har upphävts genom förordning (2007:212).

17 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2004:893).

Övergångsbestämmelser

1988:890

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988, då förordningen
(1987:410) om bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m. m.
skall upphöra att gälla.

2. Vid tillämpning av föreskriften i 5 § första stycket 2 likställs med
den som har beviljats bidrag enligt första stycket 1 i samma paragraf
dels handikappad som vid utgången av september 1988 innehade fordon som
anskaffats av honom med bidrag enligt den upphävda förordningen, dels
den som vid utgången av september 1988 var ägare till fordon som var
befriat från skatt enligt 40 § första stycket vägtrafikskattelagen
(1973:601) i lagrummets dåvarande lydelse.

3. Om en person har fått bidrag för anskaffning av motorfordon enligt 3,
4 eller 6 § i den upphävda förordningen, får grundbidrag eller
anskaffningsbidrag lämnas endast om fem år har förflutit sedan beslut
senast fattades om att medge rätt till bidrag enligt den upphävda
förordningen.

Om det finns särskilda skäl som avses i 10 § andra meningen denna
förordning, får dock grundbidrag och anskaffningsbidrag lämnas tidigare.
Lämnas grundbidrag eller anskaffningsbidrag tidigare skall bidraget
minskas med bidrag som har lämnats enligt den upphävda förordningen. Det
belopp som skall avräknas skall dock minskas med en femtedel för varje
helt år som har förflutit sedan det föregående bidraget betalades ut.

4. Föreskrifterna i 8, 12 och 13 §§ i den upphävda förordningen gäller
fortfarande i fråga om bidrag som har beslutats före den 1 oktober 1988.

1989:211

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter i
5 § gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1991:709

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter
tillämpas fortfarande vid omprövning eller överklagande av beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.

1996:1291

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som har beviljats
före ikraftträdandet.
Svensk författningssamling

1997:707

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997 och
tillämpas i fråga om alla beslut som meddelas av
försäkringskassan efter ikraftträdandet.

2001:265

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre
lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats
enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).