Förordning (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

SFS nr
1988:895
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Utfärdad
1988-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1037
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:145

Uppgifter

1 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har de uppgifter som
anges i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering, lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering
i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, lagen (2001:1286) om likabehandling av
studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot
diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering
och annan kränkande behandling av barn och elever.

Ombudsmannen skall vidare föreslå regeringen
författningsändringar och andra åtgärder som är ägnade att
motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning. Förordning (2006:145).

Organisation

2 § Ombudsmannen får bestämma att en annan tjänsteman vid
ombudsmannens kansli får utöva ombudsmannens tjänst när denne
är förhindrad att göra det.

Ombudsmannen får uppdra åt ett ombud att föra talan i en tvist
enligt 36 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i
arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, 17 § lagen (2001:1286) om likabehandling
av studenter i högskolan, 20 § lagen (2003:307) om förbud mot
diskriminering och 17 § lagen (2006:67) om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever. Förordning (2006:145).

Verksförordningens tillämpning

3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322)
skall tillämpas på ombudsmannen:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

3 § om myndighetens ledning,

17 § om myndighetens organisation,

18 § om interna föreskrifter,

24 och 25 §§ om föredragning,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande.
Förordning (1999:169).

Bestämmelsen i 35 § verksförordningen (1995:1322) tillämpas dock
endast i administrativa ärenden. Förordning (1996:429).

4 § Ombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning
(1996:429).

Ärendenas handläggning

5 § Ärendena avgörs av ombudsmannen. Ärenden som är av det slaget
att de inte behöver prövas av ombudsmannen får dock avgöras av någon
annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut.

6 § Vitesföreläggande enligt 25 § lagen (1999:130) om åtgärder
mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall delges
arbetsgivaren. Vitesföreläggandet får dock inte delges enligt
12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl att
anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller
sig undan. Förordning (2003:318).

Anställningar

7 § Ombudsmannen anställs genom beslut av regeringen för en bestämd
tid.

Andra anställningar beslutas av ombudsmannen. Förordning (1996:429).