Förordning (1988:903) med instruktion för Bostadsdomstolen

SFS nr
1988:903
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1988-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:924
Upphävd
1994-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i 4–6 §§, 7 § 1–3 samt 9, 14–16, 28 och 29 §§
verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på bostadsdomstolen.
Bestämmelserna i 28 och 29 §§ gäller dock endast i fråga om
administrativa ärenden.

Organisation m. m.

2 § I bostadsdomstolen finns ledamöter, sekreterare och andra anställda
i enlighet med vad som har beslutats av regeringen eller domstolsverket
samt ytterligare personal om det behövs och medel finns tillgängliga.

De lagfarna ledamöterna i bostadsdomstolen kallas bostadsdomare.

3 § Bostadsdomstolens ordförande är administrativ chef för domstolen.

4 § En av bostadsdomarna är ställföreträdare för ordföranden i
bostadsdomstolen.

5 § Ordföranden delar in ledamöterna till tjänstgöring efter de
riktlinjer som bostadsdomstolen bestämmer.

6 § Varje bostadsdomare, med undantag för ordföranden, skall ha en
rotel. Bostadsdomstolen fördelar rotlarna mellan bostadsdomarna.

Fördelningen av målen

7 § Inkommande mål fördelas på rotlar. Grunderna för målens fördelning
skall framgå av arbetsordningen. Vid fördelningen av målen på rotlarna
skall det iakttas att

1. arbetsbördan såvitt möjligt blir lika stor för alla ledamöterna,

2. ett mål som har samband med ett annat mål tilldelas samma rotel som
det andra målet,

3. målen fördelas på rotlarna efter turordning.

Om det finns särskilda skäl för det får bostadsdomstolen besluta att en
viss rotel under en begränsad tid skall befrias från tilldelning av nya
mål eller att ett mål som har tilldelats en viss rotel skall flyttas
över till en annan rotel.

Bostadsdomstolen meddelar de ytterligare bestämmelser som behövs om
fördelningen av målen.

Handläggningen av målen m. m.

8 § Rotelinnehavaren skall svara för beredningen av målen på roteln och,
om inte särskilda skäl föranleder annat, i egenskap av referent delta i
handläggningen och avgörandet av målen.

9 § Sekreterarna skall biträda med beredningen och handläggningen av
målen enligt vad bostadsdomstolen närmare bestämmer.

10 § Bostadsdomstolen får förordna sekreterarna att på eget ansvar vidta
åtgärder för beredningen av målen. En sekreterare får dock inte

1. avvisa ombud eller biträden,

2. döma ut viten eller andra påföljder för underlåtenhet att iaktta
förelägganden,

3. avvisa utredningar,

4. besluta om syn,

5. förordna om ersättning för någons medverkan i mål,

6. avslå ansökningar om allmän rättshjälp eller besluta i frågor om byte
av biträde enligt rättshjälpslagen (1972:429).

11 § Bostadsdomstolen får förordna domstolsbiträden och andra anställda,
som har vunnit tillräcklig erfarenhet, att på eget ansvar

1. föra dagböcker,

2. föra de anteckningar om rättshjälpskostnader som har föreskrivits,

3. föranstalta om sådan skriftväxling som skall äga rum enligt
föreskrifter i lagar eller andra författningar,

4. underteckna och expediera kallelser, förelägganden och andra
meddelanden,

5. vidta åtgärder i samband med delgivningar,

6. expediera beslut, protokoll och andra handlingar,

7. utfärda diariebevis,

8. upprätta och expediera föreskrivna statistiska uppgifter,

9. fullgöra uppgifter enligt förordningen (1980:900) om statliga
myndigheters serviceskyldighet, m. m. och avgiftsförordningen
(1992:191),

10. förvalta kassamedel samt betala ut förskott och ersättningar av
allmänna medel till parter, vittnen, sakkunniga m. fl. Förordning
(1992:199).

12 § Om ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål fordrar
skyndsamt avgörande, skall rotelinnehavaren genast anmäla detta för
ordföranden.

Bostadsdomstolen meddelar närmare föreskrifter om i vilka fall anmälan
enligt första stycket skall göras.

13 § Ledamöter eller ersättare som har deltagit vid muntlig förhandling,
syn på stället eller sådan besiktning som avses i 22 § lagen (1974:1082)
om bostadsdomstol skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, delta
också i avgörandet av målet.

14 § Ordföranden i bostadsdomstolen eller ställföreträdaren för
ordföranden bör om möjligt delta vid sammanträde för handläggning eller
avgörande av mål.

15 § Ordföranden i bostadsdomstolen bör delta i avgörandet av mål som är
av principiell betydelse eller om det finns särskilda skäl för det med
hänsyn till målets beskaffenhet.

Protokoll m. m.

16 § I fråga om protokoll i mål vid bostadsdomstolen gäller
protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna i
tillämpliga delar.

Beträffande beslut, varigenom bostadsdomstolen fastställer en
hyresnämnds beslut, tillämpas 5 § protokollskungörelsen för de allmänna
domstolarna.

17 § När ett överklagande kommer in till bostadsdomstolen skall
domstolen omedelbart underrätta den hyresnämnd som har meddelat det
överklagade beslutet om överklagandet. Bostadsdomstolen skall föra en
särskild förteckning över sådana åtgärder.

Dagbok och aktbildning m. m.

18 § Över inkomna mål skall bostadsdomstolen föra dagbok i huvudsaklig
överensstämmelse med vad som är föreskrivet för tingsrätt.

19 § I fråga om aktbildning och vad som hänger samman därmed gäller i
tillämpliga delar vad som är föreskrivet för tingsrätt.

20 § Sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt förs samman årsvis
till en särskild bok. I boken ordnas besluten efter tiden för deras
meddelande.

Handläggningen av administrativa ärenden

21 § Administrativa ärenden avgörs av bostadsdomstolen i plenum eller av
domstolens ordförande.

22 § Plenum består av bostadsdomarna. Bostadsdomstolens ordförande är
ordförande i plenum.

23 § I plenum avgörs ärenden som avser

1. viktigare frågor om bostadsdomstolens organisation och arbetsformer,

2. bestämmelser om målens fördelning mellan rotlarna och grunderna för
bostadsdomarnas tjänstgöring,

3. yttranden i lagstiftningsfrågor,

4. förslag till domstolsverket i fråga om anslagsframställningar,

5. annat skiljande från tjänster eller uppdrag än avskedande,

6. frågor som bostadsdomstolens ordförande hänskjuter till plenum.

24 § Ärenden som inte skall avgöras i plenum avgörs av bostadsdomstolens
ordförande.

Bostadsdomstolens ordförande får uppdra åt någon annan som är anställd
vid domstolen att i sitt ställe avgöra ett visst ärende eller en grupp
av ärenden som är av sådant slag att de inte behöver avgöras av
domstolens ordförande.

25 § I ärenden som handläggs i plenum är bostadsdomstolen beslutför när
minst hälften av bostadsdomarna är närvarande. När ärenden som är av
större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga bostadsdomare vara
närvarande. Ett ärende får avgöras i ordförandens frånvaro endast om det
inte tål uppskov.

26 § När bostadsdomstolens ordförande är förhindrad att utöva sin tjänst
utövas den av ställföreträdaren.

Uppkommer hinder för både bostadsdomstolens ordförande och
ställföreträdaren utövas tjänsten av den bostadsdomare som domstolen
bestämmer.

27 § Administrativa ärenden avgörs efter föredragning, om inte
bostadsdomstolen bestämmer annat.

28 § Bostadsdomstolens beslut i ärenden om tillsättande av tjänster som
sekreterare eller vikariat på sådana tjänster får överklagas hos
regeringen. Bostadsdomstolens beslut i andra administrativa ärenden får
överklagas hos domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Domstolsverkets beslut i ett överklagat ärende i fråga om tillsättande
av tjänster får inte överklagas.

Bostadsdomstolens beslut i fråga om vikariat på tjänst som bostadsdomare
får överklagas hos tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens
beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

Tjänstetillsättningar m. m.

29 § Förordnande för bostadsdomare meddelas av regeringen för tre år
efter anmälan av bostadsdomstolen.

Bestämmelserna om intresseannonsering i 13 § anställningsförordningen
(1965:601) tillämpas inte på sådana förordnanden. Förordning (1989:736).

30 § Regeringen förordnar en av bostadsdomarna att vara ordförande i
bostadsdomstolen och en annan bostadsdomare att vara ställföreträdare
för ordföranden. Sådana förordnanden meddelas att gälla så länge den som
avses med förordnandet är bostadsdomare.

31 § Övriga tjänster tillsätts av bostadsdomstolen.

32 § Tjänster som sekreterare behöver inte kungöras lediga.
Bestämmelserna om anslag i 11 § första stycket anställningsförordningen
(1965:601) tillämpas inte på sådana tjänster. Förordning (1989:736).

33 § Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva tjänst
som sekreterare.

Att samma villkor gäller tjänster som bostadsdomare följer av 11 kap. 9
§ regeringsformen.

34 § Om göromålen medger det är en bostadsdomare som inte är ordförande
i bostadsdomstolen eller ställföreträdare för ordföranden skyldig att
tjänstgöra som domare i tingsrätt eller hovrätt i den ort där
bostadsdomstolen har sitt kansli. Ett sådant förordnande meddelas av
hovrätten efter samråd med bostadsdomstolen.

35 § Om göromålen medger det är en sekreterare skyldig att tjänstgöra
som föredragande eller ledamot i hovrätt eller kammarrätt i den ort där
bostadsdomstolen har sitt kansli eller att ta emot förordnande som
tingsfiskal i tingsrätt i samma ort. Ett sådant förordnande meddelas av
hovrätten eller kammarrätten efter samråd med bostadsdomstolen.

36 § har upphävts genom förordning (1988:1165).

37 § Bostadsdomstolen beslutar om semester, ledighet för sjukdom och
obligatorisk militärtjänstgöring, ledighet med föräldrapenningförmån i
samband med barns födelse eller, under högst 30 dagar varje kalenderår,
annan ledighet.

38 § Om inte bostadsdomstolen skall besluta om ledighet enligt 37 §
beslutar domstolsverket om ledigheten. Domstolsverket får lämna över
till bostadsdomstolen att besluta i sådana fall. Förordning (1988:1165).

39 § Om regeringen har beslutat om kortare ledighet än sex månader för
en bostadsdomare eller en sekreterare förordnas en vikarie av
bostadsdomstolen.

40 § Till vikarie för bostadsdomare, som inte är ordförande i
bostadsdomstolen eller ställföreträdare för ordföranden, får förordnas
den som innehar eller har innehaft ordinarie domartjänst i allmän
domstol eller allmän förvaltningsdomstol eller den som innehar eller har
innehaft tjänst som hyresråd.

41 § Beträffande bostadsdomstolens ordföranden prövar regeringen frågor
om anställnings upphörande enligt 7 kap. 4 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning.

Beträffande andra tjänster eller vikariat som regeringen tillsätter
prövar domstolsverket sådana frågor.

Övriga bestämmelser

42 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning gäller även tjänster som bostadsdomare eller sekreterare.

Myndighetens befogenhet enligt 15 kap. 4 § lagen om offentlig
anställning utövas av domstolsverket.

43 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas i fråga om annan
bostadsdomare än ordföranden i bostadsdomstolen av
tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.

44 § Bestämmelserna om varsel till arbetstagarorganisation i 30 § lagen
(1982:80) om anställningsskydd gäller inte i fråga om bostadsdomare.