/r1/ Förordning (1988:909) med instruktion för besvärsnämnden för rättshjälpen;

SFS nr
1988:909
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1988-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS1990:1049
Upphävd
1991-01-01

/r3/ Uppgifter

1 § Besvärsnämnden för rättshjälpen har till uppgift att pröva besvär
enligt 49 § andra stycket rättshjälpslagen (1972:429).

/r3/ Sammansättning m. m.

2 § I rättshjälpslagen (1972:429) finns bestämmelser om hur nämnden är
sammansatt och om hur ledamöterna och ersättarna för dessa utses.

3 § Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst tre år.

/r3/ Organisation

4 § Nämndens kansligöromål utförs av domstolsverket.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 § För nämnden gäller 17 och 29 §§ verksförordningen (1987:1100).

/r3/ Ärendenas handläggning m. m.

6 § I rättshjälpslagen (1972:429) finns bestämmelser om beslutförhet och
om omröstning.

7 § Ärendena avgörs efter föredragning av en tjänsteman vid
domstolsverket.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

8 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få avvikande mening antecknad.

9 § Ordföranden får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden
i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna
handlingar och pröva frågor som uppkommer med anledning av överklaganden
av nämndens beslut i sådana frågor.

Ordföranden får lämna över till en tjänsteman vid domstolsverket att
vidta sådana åtgärder som avses i första stycket.