/r1/ Förordning (1988:91) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;

SFS nr
1988:91
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-03-03
Författningen har upphävts genom
SFS1988:990
Upphävd
1989-01-01

Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ta ut avgifter med nedan angivna
belopp för förrättningar som utförs av bolaget.

_____________________________________________________________________
Förrättningar Avgift kronor
Fullständig Efter-
kontroll kontroll
______________________________________________________________________

Typbesiktning av

a) personbilar, lastbilar, bussar eller
terrängvagnar med en totalvikt av högst
3 500 kilogram

1. en grundmodell 7 940

2. en variant av en vid typbesiktning
godkänd grundmodell med samma
motorutförande och samma huvudtyp
av karosseri som grundmodellen
men med annan utrustning 3 970

3. en variant, som avviker från en
vid typbesiktning godkänd grund-
modell endast i fråga om däck-
dimensioner 1 325

b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar
med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram

1. en grundmodell 13 205

2. en variant, som avviker från en
vid typbesiktning godkänd grund-
modell endast i fråga om däck-
dimensioner 1 325

c) motorcyklar eller terrängskotrar 5 455

d) husvagnar

1. en grundmodell 7 940

2. en variant av en vid typbesiktning
godkänd grundmodell med samma
huvudtyp av karosseri som grund-
modellen men med annan utrustning 3 260

3. en variant, som avviker från en
vid typbesiktning godkänd grundmodell
endast genom att kopplingsanordningen
är avsedd för en annan kulstorlek 1 325

4. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell
endast i fråga om däckdimensioner 1 325

e) andra släpvagnar med bromsutrustning och
med en totalvikt av högst 3 500 kilogram

1. en grundmodell 3 970
2. en variant av en vid typbesiktning
godkänd grundmodell med samma huvudtyp
av karosseri som grundmodellen men med
fällbar framläm eller huv över gods-
utrymmet 2 030

3. en variant, som avviker från en
vid typbesiktning godkänd grundmodell
endast genom att kopplingsanordningen
är avsedd för en annan kulstorlek 1 325

4. en variant, som avviker från en
vid typbesiktning godkänd grundmodell
endast i fråga om däckdimensioner 1 325

f) andra släpvagnar med bromsutrustning och
med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram

1. en grundmodell 7 940

2. en variant, som avviker från en
vid typbesiktning godkänd grundmodell
endast i fråga om däckdimensioner 1 325

g) släpvagnar utan bromsutrustning, släpslädar
eller terrängsläp

1. en grundmodell 2 030

2. en variant, som avviker från en vid
typbesiktning godkänd grundmodell
endast i fråga om kopplingsan-
ordningen 1 325

h) mopeder 2 290

Prövning av frågor om godkännande av fordon enligt
bilavgasförordningen (1987:586)

a) prövning av ansökan jämte en provning

1. grundavgift för en motorfamilj 10 670

2. tilläggsavgift per bil i en
motorfamilj som sökanden enligt
uppgift i ansökan om certifiering
beräknar sälja av motorfamiljen 8

b) för varje ytterligare provning 1 890

Registreringsbesiktning av

a) personbilar, traktorer (ombyggda bilar),
sådana lastbilar, bussar eller terrängvagnar
med en totalvikt av högst 3 500 kilogram och

1. som inte tidigare har godkänts vid
en registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 335

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller
tagits upp i ett typintyg 235

b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en
totalvikt av 3 501–7 000 kilogram

1. som inte tidigare har godkänts vid
en registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 425

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 410

c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en
totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst
två axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 480

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 460

d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en
totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller
flera axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid
en registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 535

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 510

e) motorcyklar eller terrängskotrar 215

f) husvagnar

1. som inte tidigare har godkänts
vid en registreringsbesiktning
eller tagits upp i ett typintyg 300

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 195

g) andra släpvagnar, släpslädar eller terräng-
släp med en totalvikt av högst 3 500 kilogram

1. som inte tidigare har godkänts
vid en registreringsbesiktning
eller tagits upp i ett typintyg 205

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller
tagits upp i ett typintyg 195

h) andra släpvagnar, släpslädar eller terräng-
släp med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram
och högst två axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid
en registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 425

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 410

i) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp
med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre
eller flera axlar

1. som inte tidigare har godkänts vid
en registreringsbesiktning eller tagits
upp i ett typintyg 480

2. som tidigare har godkänts vid en
registreringsbesiktning eller
tagits upp i ett typintyg 455

j) amatörbyggda fordon
tilläggsavgifter till a) och e) ovan 145

k) ombyggda fordon
tilläggsavgifter till a) och e) ovan 90

l) bilar som avses bli godkända för
persontransporter i beställningstrafik med
lättare fordon
tilläggsavgifter till a) ovan 90

m) bilar med bostadsinredning och gasolanläggning
tilläggsavgifter till a), b), c) och d) ovan 90

Exportvagnsbesiktning 335

Kontrollbesiktning av

a) personbilar eller traktorer (ombyggda
bilar) 135 70

b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som
har en totalvikt av högst 3 500 kilogram 135 70

c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som
har en totalvikt av 3 501–7 000 kilogram 180 85

d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som
har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och
högst två axlar 245 100

e) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som
har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och
tre eller flera axlar 295 120

f) motorcyklar, mopeder eller terrängskotrar 90 45

g) husvagnar 110 65

h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp

1. med en totalvikt av högst
3 500 kilogram 90 45

2. med en totalvikt av mer än
3 500 kilogram och högst två axlar 155 85

3. med en totalvikt av mer än 3 500
kilogram och tre eller flera axlar 200 100

Kopplingsbesiktning

a) om den företas i samband med en registrerings-
eller kontrollbesiktning 100

b) i andra fall 195

Besiktning av kilometerräknarapparatur som
innefattar

a) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn
och som företas i samband med någon annan
besiktning 140

b) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn
i övriga fall 155

c) en annan kontroll i samband med någon
annan besiktning 50

d) en annan kontroll i övriga fall 65 50

Mopedbesiktning 215

Lämplighetsbesiktning av

a) fordon som avses i 70 § första stycket
fordonskungörelsen (1972:595)

1. om besiktningen företas i samband
med en registrerings- eller
kontrollbesiktning 85

2. i övriga fall 110

b) fordon som är konstruerade för transport av
brandfarliga vätskor och gaser 225

Besiktning av fordonsmonterade kranar utom
vajerspel eller personkorgar

a) första besiktning

1. om den företas i samband med en
annan besiktning 335

2. i övriga fall 355

b) återkommande besiktning

1. om den företas i samband med en
annan besiktning 230

2. i övriga fall 245

Besiktning av vajerspel 125

Besiktning av personkorgar 125

Besiktning av vinschar 125

Besiktning för viss internationell godsbefordran
på väg under tullförsegling (TIR-besiktning)

a) typbesiktning 3 340

b) första besiktning 435

c) återkommande besiktning 385

Besiktning för befordran av farligt gods på
väg (ADR- respektive ADR-S-besiktning)

a) första besiktning

1. grundavgift 435

2. avgift för varje ämnesklass som
besiktningen avser 245

b) återkommande besiktning 435

Besiktning för internationell befordran av
lättfördärvliga livsmedel (ATP-besiktning)

a) första besiktning 2 640

b) återkommande besiktning 1 980

Särskild besiktning föreskriven av trafik-
säkerhetsverket eller en länsstyrelse i
ett dispensärende 410

Plombering av en taxameters fastsättning i
ett fordon 125

Utfärdande av ett intyg enligt 34 § bil-
registerkungörelsen (1972:599) 21

För förrättning som inte utförs vid bilprovningsstation får avgifter i
stället för vad som angetts ovan i denna förordning tas ut med högst 340
kronor per timme.

Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad
kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen (1972:595). I
fråga om besiktning av kilometerräknarapparatur avses med efterkontroll
en besiktning som sker inom en månad från den närmast föregående
besiktningen av apparaturen.

Om annan kontrollbesiktning än efterkontroll av fordon, vars
inställelsetermin består av fem månader, görs efter utgången av
inställelseterminens tredje månad, får avgiften höjas till följande
belopp:

a) För personbilar och för lastbilar eller bussar som har en totalvikt
av högst 3 500 kilogram, till 175 kronor,

b) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av 3 501–7 000
kilogram, till 220 kronor,

c) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000
kilogram och högst två axlar, till 285 kronor, och

d) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000
kilogram och tre eller flera axlar, till 335 kronor.