Förordning (1988:912) med instruktion för Datainspektionen

SFS nr
1988:912
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1192
Upphävd
1998-10-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:390

Uppgifter

1 § Datainspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor
om

1. tillstånd och tillsyn enligt datalagen (1973:289),
kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182),

2. licens enligt datalagen,

3. tillsyn enligt lagen (1987:1231) om automatisk databehandling
vid taxeringsrevision, m.m.

2 § Inspektionen skall särskilt verka för att automatisk
databehandling av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång
i enskildas personliga integritet och för att god sed iakttas i
kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Inspektionen fullgör vidare de förpliktelser som nämns i artikel 13
i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk
databehandling av personuppgifter såvitt gäller lämnande av
uppgifter till behörig myndighet i en stat som är ansluten till
konventionen.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall med undantag av 17 §
och 32 § andra stycket tillämpas på Datainspektionen.
Förordning (1996:390).

Datainspektionens ledning

4 § Datainspektionens generaldirektör är chef för inspektionen.

Styrelsen

5 § Generaldirektören är styrelsens ordförande.
Förordning (1996:390).

Organisation

6 § Inom inspektionen skall finnas en chef för tillstånds- och
tillsynsverksamheten, som också skall vara generaldirektörens
ställföreträdare. Inom inspektionen skall vidare finnas en
chefsjurist.

Inspektionen beslutar i övrigt om sin organisation. Förordning
(1994:540).

Personalföreträdare

7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
inspektionen.

8 § har upphävts genom förordning (1996:390).

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall
styrelsen besluta i frågor om tillstånd eller återkallelse av
tillstånd som är av särskild principiell vikt. Förordning (1996:390).

Anställning m.m.

10 § Generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Chefen för tillstånds- och tillsynsverksamheten utses av regeringen
efter anmälan av generaldirektören.

Övriga arbetstagare anställs av inspektionen. Förordning
(1994:540).

11 § har upphävts genom förordning (1994:540).

12 § har upphävts genom förordning (1996:390).

13 § har upphävts genom förordning (1994:540).

Övergångsbestämmelser

1998:1192

1 § i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i
Datainspektionens verksamhet i de fall datalagen (1973:289) skall
tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
personuppgiftslagen.